- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 12 Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Κ. είναι:

(α) το Διοικητικό Συμβούλιο και

(β) ο Γενικός Διευθυντής