- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 9 Νομική Μορφή

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (εφεξής «Ε.Κ.Κ.») και έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

2. Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» ανήκει αποκλειστικά στο ιδρυόμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» μπορεί να μεταφράζεται πιστά σε ξένη γλώσσα.

3. Το Ε.Κ.Κ. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται δε από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Το Ε.Κ.Κ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

5. Η λειτουργούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου (άρθρα 16-26) του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ Α΄ 68) και το Π.Δ. 113/1998 (ΦΕΚ Α 113), ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθώς και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως στο με το παρόν ιδρυόμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» ως καθολικού διαδόχου, χωρίς καμία ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Κινηματογραφικές ταινίες που ανήκουν κατά κυριότητα στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε» αποτελούν εφεξής περιουσιακά στοιχεία του ν.π.ι.δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου».

6. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με την καταργούμενη ανώνυμη εταιρία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» συνεχίζονται από το ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου».

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισμού του ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Κ.Κ..

8. Το απασχολούμενο προσωπικό στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στο ιδρυόμενο με τον παρόντα νόμο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου».