- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 35 Κινηματογραφικό Αρχείο

1. Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη,  ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.

2. Η αναπαραγωγή και χρησιμοποίηση των κινηματογραφικών ταινιών καθώς και του λοιπού υλικού του κινηματογραφικού αρχείου επιτρέπεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες που οργανώνει ή ενισχύει το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και για επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κανονική διαφύλαξη και τη συντήρηση του υλικού και εφόσον συναινεί ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του.

2. Ο παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών και κάθε άλλος κάτοχος  πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, υποχρεούται να παραδώσει στο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ένα (1) αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο της ταινίας, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δεύτερου Κεφαλαίου του παρόντος νόμου και του πιστοποιητικού καταλληλότητας προβολής της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η παράδοση του αντιτύπου της ταινίας δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των δικαιούχων του έργου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές της κατάθεσης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.