- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 16: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Κάθε ιδιοκτήτης διηρημένης ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος προσωπικά υπεύθυνος για την καταβολή των δαπανών που βαρύνουν την ιδιοκτησία του, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί ο ίδιος ή έχει μισθώσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, έχει παραχωρήσει την ιδιοκτησία του σε τρίτο. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας διηρημένης ιδιοκτησίας, ο εκάστοτε ευθύνεται εις ολόκληρον, παράλληλα με τον προκάτοχό του, για την καταβολή κάθε οφειλόμενου ποσού από δαπάνες κοινοχρήστων.