- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 03: ΤΥΠΟΣ

Ο Κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας καταρτί¬ζεται με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.