- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 43: Μεταβατικές-Καταργούμενες διατάξεις

1. Αιτήσεις για χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Το άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α’ 230) και το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622/19.1.2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 27) καταργούνται μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 37 έως 42 του παρόντος.