- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 41: Κολυμβητικές δεξαμενές

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 εφαρμόζονται και για νέες κολυμβητικές δεξαμενές που κατασκευάζονται εντός τουριστικών καταλυμάτων και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι κατασκευαστικοί όροι που προβλέπονται στην Γ1/443/73 Υ.Δ. και τις σχετικές τροποποιήσεις της.
2. Για την προέγκριση και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικού καταλύματος, που επέχουν αντίστοιχα θέση προέγκρισης και άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικού καταλύματος υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. κατά τη διαδικασία του άρθρου 39 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τη σχετική βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), η οποία αναζητείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ..
β. Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του ΤΕΕ σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους του ΤΕΕ και του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης του τουριστικού καταλύματος ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
δ. Οικοδομική άδεια. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προσκομίζεται η βεβαίωση της καταχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
ε. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
3. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η Προέγκριση και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος κολυμβητικών δεξαμενών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3766/2009.
5. Τα υπό ανακυκλοφορία ύδατα κολύμβησης των κολυμβητικών δεξαμενών που τροφοδοτούνται με θαλασσινό νερό δεν απαιτείται να υποβληθούν στην προβλεπόμενη από την Ε1β/221/65 ΥΔ ελάχιστη επεξεργασία (ισοδύναμη απλής καθίζησης δύο (2) ωρών), υπό την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής (ανανέωση νερού, καθαρισμός νερού υπό ανακυκλοφορία, κλπ) και ότι η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από την απόφαση καθορισμού υδάτινου αποδέκτη, και τις απαιτήσεις προστασίας υπόγειων και επιφανειακών νερών και γενικότερα αποφυγής υγειονομικών προβλημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω ΥΔ. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λύματα των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και των υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από το σύστημα διύλισης (καθαρισμός φίλτρων), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την Ε1β/221/65 ΥΔ.