- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 40: Έλεγχοι-Ανάκληση- Κυρώσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε στην έδρα του πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Προέγκρισης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ο οποίος πρέπει να είναι οποτεδήποτε διαθέσιμος στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
2. Ο Ε.Ο.Τ. και οι υγειονομικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες να προβαίνουν οποτεδήποτε, ακόμη και μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σε ελεγκτικές ενέργειες για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας για τους όρους λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων.
3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια ισχύος της προέγκρισης ότι δεν πληρούνται οι διατάξεις και προδιαγραφές της οικείας τουριστικής και υγειονομικής νομοθεσίας, η προέγκριση ανακαλείται ολικώς ή μερικώς ως προς το τουριστικό κατάλυμα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η παράβαση, με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται ειδικά οι διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Με την ίδια απόφαση υποδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες και εργασίες για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς αυτές και χορηγείται προθεσμία είκοσι (20) ημερών προς συμμόρφωση. Εφόσον χορηγείται προθεσμία προς συμμόρφωση, η προέγκριση ανακαλείται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης του επιχειρηματία.
4. Η απόφαση ανάκλησης της προέγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια αστυνομική ή άλλη αρχή, η οποία ακολούθως σφραγίζει το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει το άνοιγμα των θυρών του τουριστικού καταλύματος ή του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή της κολυμβητικής δεξαμενής εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των ενεργειών και εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια υπηρεσία για τη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν θα θέσει σε λειτουργία το τουριστικό κατάλυμα ή το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την κολυμβητική δεξαμενή εντός των εγκαταστάσεων του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο αφορά η απόφαση ανάκλησης.
5. Σε περίπτωση παράλειψης πραγματοποίησης των απαραίτητων ελεγκτικών ενεργειών εντός της διάρκειας ισχύος της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τους υγειονομικούς και λοιπούς όρους λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή των κολυμβητικών δεξαμενών του τουριστικού καταλύματος, μετά τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, αναστέλλεται η ισχύς τούτου ή ανακαλείται μόνον ως προς το συγκεκριμένο κατάστημα ή την κολυμβητική δεξαμενή, στην οποία αφορά η μη συμμόρφωση, με σχετική μνεία επί αυτού και του οικείου παραρτήματος.
7. Εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες ότι οι βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διπλωματούχων μηχανικών του Τ.Ε.Ε., που προβλέπονται από την περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος για την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων και από τις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του παρόντος για την τήρηση των υγειονομικών και λοιπών προδιαγραφών και όρων των κολυμβητικών δεξαμενών δεν πληρούν τις προδιαγραφές των οικείων υγειονομικών διατάξεων, επιβάλλεται σε βάρος του βεβαιούντος και δηλούντος µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης χορήγησης βεβαιώσεων ή υπευθύνων δηλώσεων από 3 έως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
8. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις καταγράφονται στο μητρώο του άρθρου 8 του ν. 4030/2011 και κοινοποιούνται στο Τ.Ε.Ε. και στις υπηρεσίες δόμησης, οι οποίες τηρούν μητρώο των μηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου.