- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 34

1. Για τις μαρίνες των οποίων τη χρήση και διαχείριση έχει η εταιρεία ‘’Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε’’, δεν απαιτείται η διαδικασία υποβολής σχεδίων ούτε ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μαρίνας.
2. Έργα τουριστικών λιμένων κατασκευασμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις θεωρούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων νομίμως υφιστάμενα.