- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 25: 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και έλεγχος των τουριστικών λιμένων ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι κατά τον νόμο αυτό αρμοδιότητες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου , παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του νόμου αυτού και σταδίων λειτουργίας τους, ανατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά στη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και στην παρακολούθηση της λειτουργίας δημιουργείται και τηρείται στη αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τη χωροθέτηση, τροποποίηση, συμπλήρωση, έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, απαιτείται η γνώμη της πιο πάνω Επιτροπής.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Η χωροθέτηση, η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του τουριστικού λιμένα έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες διατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.»

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του ν.2160/1993, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. α) Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής σε εμπορικούς, αλιευτικούς λιμένες ή άλλες θαλάσσιες εγκαταστάσεις με προβλήτες-κρηπιδώματα, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των 5 ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής. Από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα σκάφη για τα οποία ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα βεβαιώνει την αδυναμία ελλιμενισμού τους.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδιορίζονται οι κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης υποπαραγράφου.»