- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 22

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αρ. 23, συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού».
2. Στις επαγγελματικές άδειας αλιείας του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 261/1991 (ΦΕΚ Α’ 98) περιλαμβάνονται και εκείνες που χορηγούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που έχουν αγοραστεί, κατασκευαστεί ή μετατραπεί για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού και ικανοποιούν όλα τα πρότυπα ασφαλείας, υγιεινής και πλοήγησης για τέτοιες δραστηριότητες.
3. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του ν.2160 /1993 προστίθενται, ως αριθμός 8, οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου και γίνεται η αντιστοίχως απαιτούμενη αναρίθμηση των υπολοίπων.