- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 19: Μέτρα ασφάλειας επί του σκάφους

Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά, και σπογγαλιευτικά σκάφη που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, και διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.