- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 14: Επισκέπτες – τουρίστες αλιευτικού τουρισμού

1. Η άδεια επιβίβασης επισκεπτών-τουριστών σε επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εκδίδεται από την λιμενική αρχή που έχει καταγράψει στα οικεία μητρώα το σκάφος αυτό σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 18 του παρόντος νόμου.
2. Επισκέπτες-τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.
3. Ατομική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες-τουρίστες δεν απαιτείται.
4. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους επιβαίνοντες επισκέπτες – τουρίστες στο λιμένα της επιβίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα απρόβλεπτα συμβάντα.