- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 13: Άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού επί αλιευτικών σκαφών

1. Η αλιεία και η σπογγαλιεία ως δραστηριότητα αλιευτικού τουρισμού, πραγματοποιείται αποκλειστικά από αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος εφοδιασμένο αντίστοιχα με επαγγελματική άδεια αλιείας ή επαγγελματική άδεια σπογγαλιείας, με δυνατότητα επιβίβασης και ενδιαίτησης σε αυτό ατόμων που δεν ανήκουν στο πλήρωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ο αλιέας, κάτοχος επαγγελματικού σκάφους μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, εφόσον αυτές διεξάγονται με τη χρήση επαγγελματικών μέσων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την αλιεία.
3. Kατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις επιτρέπεται αλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας και Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού, να χρησιμοποιούνται, για την επιχειρηματική άσκηση αλιευτικού τουρισμού, και να επιβιβάζονται σε αυτά επισκέπτες-τουρίστες για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού. Ομοίως επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις επαγγελματικά σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με τις αντίστοιχες άδειες να χρησιμοποιούνται, για την εξυπηρέτηση και διεξαγωγή του αλιευτικού τουρισμού και να επιβιβάζονται σε αυτά τουρίστες για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.
4. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μόνον για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211).
5. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών εκ μέρους επαγγελματιών αλιέων και σπογγαλιέων για δραστηριότητες α) επί του αλιευτικού σκάφους β) σχετικά με την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων και γ) σχετικά με τη βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών-τουριστών σε διαδικασίες χρήσης των αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών εργαλείων και μεθόδων, ρυθμίζεται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία, σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία προωθούν ενέργειες αλιευτικού τουρισμού και είναι εφοδιασμένα με την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού.
7. Οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών εντασσόμενη στις δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου διαφορετική από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών τουρισμού υπαίθρου και διέπεται από τις σχετικές με τον τουρισμό υπαίθρου διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών προς άσκηση του αλιευτικού τουρισμού σε περιοχές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση της αδειοδοτούσας την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση αρχής.