- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 11: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Οινοτουρισμού

Φορείς παροχής υπηρεσιών Οινοτουρισμού είναι οι επιχειρήσεις κάθε μορφής, που ασκούν τις δραστηριότητες της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις, επιφυλασσομένων των λοιπών ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.