- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 07: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Αγροτουρισμού

Φορείς παροχής υπηρεσιών Αγροτουρισμού είναι αποκλειστικά οι Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, που ιδρύονται κατά τις κοινές διατάξεις τηρουμένων των λοιπών ειδικών διαταξεων του παρόντος νόμου.