- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 05 Αδειοδότηση-Ειδικό Σήμα-Έλεγχος Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου

1. Οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα, το οποίο αποτελεί πιστοποίηση της εκ μέρους τους παροχής υπηρεσιών, που εντάσσονται στην κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου έννοια του Τουρισμού Υπαίθρου.
2. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, που λειτουργούν νόμιμα και εφόσον αυτές πληρούν τα ειδικά κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, χορηγείται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται επίσης ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων προς χορήγηση του Ειδικού Σήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου φέρει ειδικό λογότυπο του ΕΟΤ και χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτόν περιφερειακών Υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
4. Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου είναι αόριστης ισχύος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης του Ειδικού Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου, πέραν της αρχικής διαπίστωσής της, ελέγχεται και διαπιστώνεται τουλάχιστον ανά τριετία από την υπηρεσία η οποία το χορηγεί, καθώς και από κάθε υπηρεσία που προϊσταται αυτής. Υπέρβαση του χρονικού ορίου των τριών ετών για τον επανέλεγχο της επιχείρησης δεν επιδρά επί της ισχύος του χορηγηθέντος σήματος, επιφυλασσομένης της ευθύνης των αρμοδίων οργάνων.
5. Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου ανακαλείται από την αρχή, η οποία το χορηγεί, εάν για οποιοδήποτε λόγο παύσει να ισχύει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου ανακαλείται, μετά από προηγούμενη ακρόαση του επιχειρηματία, εφόσον διαπιστωθεί, ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις του παρόντος νόμου ή της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου χορηγείται εκ νέου μετά την παρέλευση έτους από την ανάκλησή του, εάν διαπιστωθεί, με ειδικό έλεγχο της αρχής, που το χορήγησε, ότι η επιχείρηση πληροί και πάλι τα κριτήρια, τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος.
6. Εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση του Ειδικού Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου, ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.
7. Οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να λάβουν πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου από τον ΕΟΤ, που επέχει θέση αδείας λειτουργίας.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου είναι η προηγούμενη απόκτηση από την επιχείρηση των τυχόν ειδικών αδειών που αντιστοιχούν στις δραστηριότητές της. Στην περίπτωση τουριστικού καταλύματος, το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου επέχει θέση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου.
9. Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την αδειοδότηση μιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες της υπό ίδρυση επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου, η επιχείρηση αυτή μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές της, συμμορφούμενη προς τις κείμενες διατάξεις.
10. Στις επιχειρήσεις του περίπτωσης γ, της παραγράφου 1, του άρθρου 4, του παρόντος νόμου, προϋπόθεση για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Τουρισμού Υπαίθρου, είναι η παραγωγή, έκθεση και πώληση προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης που είναι αποκλειστικά τοπικής παραγωγής, στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας εντός της οποίας έχει την έδρα της και δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
11. Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου και τουριστικών γραφείων, ταξιδιωτικών οργανισμών ή διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, για παροχή στους πελάτες τους αντιστοίχων τουριστικών υπηρεσιών για δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι άκυρες, αν η επιχείρηση που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες για δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, δεν διαθέτει σε ισχύ το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.
12. Για την εφαρμογή της νομοθεσίας επενδυτικών ή χρηματοδοτικών και λοιπών προγραμμάτων, ως επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου νοούνται, μόνο όσες διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου.