- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 04: Μορφές επιχειρήσεων Τουρισμού Υπαίθρου

1. Ως επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, χαρακτηρίζονται οι ακόλουθες μορφές και κλάδοι επιχειρήσεων:
α) Τουριστικά καταλύματα όλων των μορφών του άρθρου 2, παράγρ. 1 και 2 του ν.2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α’), όπως ισχύει, μέγιστης δυναμικότητας σαράντα (40) κλινών. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν, πέραν της διαμονής και σίτιση, είτε πρωινό είτε γεύμα, χρησιμοποιούν και προσφέρουν προς κατανάλωση υποχρεωτικώς προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι αγροτικών προϊόντων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ή που παράγονται στο οικείο αγροτικό νοικοκυριό τουλάχιστον κατά 40%, σε περίπτωση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
β) Εστιατόρια, ταβέρνες και παραδοσιακά καφενεία τα οποία προσφέρουν προϊόντα της ελληνικής ή τοπικής παραδοσιακής κουζίνας ή αναψυκτικά και ποτά. Τα προσφερόμενα εδέσματα με χρήση παραδοσιακών συνταγών χρησιμοποιούν ως πρώτα υλικά, προϊόντα που ανήκουν στο καλάθι αγροτικών προϊόντων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ή παράγονται στο οικείο αγροτικό νοικοκυριό τουλάχιστον κατά 40%, σε περίπτωση επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
γ) Εργαστήρια παραγωγής, έκθεσης και πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, ήτοι χώροι παραγωγής, έκθεσης και πώλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων λαϊκής τέχνης της περιοχής τους.
δ) Επισκέψιμες παραγωγικές μονάδες, όπως οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.λ.π.
ε) Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού, Αλιευτικού Τουρισμού και Οινοτουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στα αντίστοιχα ειδικά κεφάλαια του παρόντος νόμου.
στ) Κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
2. Επιχείρηση Τουρισμού Υπαίθρου, προκειμένου να προσφέρει, παραλλήλως με τις κύριες υπηρεσίες και προϊόντα της, και υπηρεσίες διαμονής, διαθέτει επί πλέον τουριστικό κατάλυμα μιας εκ των προβλεπομένων από το άρθρ. 2 παράγρ.1 και 2 του ν.2160/93, όπως ισχύει, μορφών και για το οποίο έχει χορηγηθεί το σχετικό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ. Ο ποσοτικός περιορισμός κατά κλίνες της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και στην περίπτωση αυτή.
3. Στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται από τον ΕΟΤ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του ν.2160/1993, όπως ισχύει, καταχωρούνται και οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου του παρόντος νόμου.