- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 37: Κλιμάκια ελέγχου Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 7α ν.2323/1995

1. Τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς του στοιχείου γ), της παραγράφου 3 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 και ισχύει υπάγονται εφεξής στο Υπουργείο Τουρισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των κλιμακίων, τον τρόπο λειτουργίας τους και την διαδικασία έλεγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.