- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 22: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ – ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, μπορεί να τροποποιούνται τα επιμέρους ποσοστά στην επιτρεπόμενη δόμηση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης των επιμέρους ζωνών των περιοχών τουριστικών αγκυροβολίων – λιμένων αναψυχής που ρυθμίζονται με το ΠΔ 1.3/5.3.2004 (ΦΕΚ 254 Δ΄) και να προσδιορίζονται υπαίθριες εγκαταστάσεις τουρισμού, αθλητισμού και αναψυχής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων τεκμηριώνεται ειδικώς στην σχετική μελέτη τροποποίησης, ως εξής: α) δεν μεταβάλλονται τα όρια και οι συνολικοί, ανά ζώνη, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, β) δεν αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας, προορισμός και πολεοδομική λειτουργία της κάθε ζώνης ή περιοχής και γ) δεν περιλαμβάνονται ή δεν θίγονται στην ζώνη εκτάσεις ή τμήματα που υπάγονται σε ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας με βάση τη δασική ή την αρχαιολογική νομοθεσία.