- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 02: Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρο 12 ν.4002/2011 του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού.

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν. 4002/2011.
2. Με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός μηνός από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα που αφορούν την μεταφορά της υπηρεσίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
« Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού ή υπάλληλος του Ε.Ο.Τ. κατηγορίας ΠΕ Αρχιτέκτονα ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού»
Από την δημοσίευση του παρόντος η παράγραφος 1 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 καταργείται.
4. Το β’ εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του ν. 4030/2011 και με την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν.4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Του γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Υπουργείου Τουρισμού ή του Ε.Ο.Τ.»