- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 28: Ειδικές χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4164/2013, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις κατηγορίες περιοχών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό, στις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013 και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».

2. Στην παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4179/2013, όπου αναφέρονται οι κατηγορίες Α’, Β΄, Δ΄, Ε’, ΣΤ και Ζ’ της υπ΄αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138) νοούνται οι κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ της υπ΄αριθμ. 24208/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1138), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 67659/2013 (ΦΕΚ Β’ 3155) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται Περιοχές Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος σε περιοχές της Κατηγορίας Α1, Α2 και των νησιών της Ομάδας του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό.