- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 17:Ρυθμίσεις για υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα

1. Η παράγραφος 1.α του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Αναγνωρίζονται ως υφιστάμενα τα χιονοδρομικά κέντρα:
α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
β. Μαινάλου, Τρίπολη, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας,
γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας,
δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας,
ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων,
στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
ζ. Kαρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων,
ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων,
ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας,
ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,
ιδ. 3−5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας,
ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας,
ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών,
ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας,
ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/ Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.
κα. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
κβ. Ανώγεια – Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
κγ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/ Φωκίδας/ Φθιώτιδας,
κδ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,
τα οποία με τις αριθ. 509922/18-07-2012 και 508535/17-04-2013 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. έχουν χαρακτηρισθεί ως υφιστάμενα.

2. Το εδάφιο β. της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08.08.2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις που υφίστανται στα Χιονοδρομικά Κέντρα του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια δόμησης και δεν έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/11 και του ν. 4178/13, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων, θεωρούνται, υπό την προϋπόθεση των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο, νομίμως υφιστάμενες.
Το υφιστάμενο των εγκαταστάσεων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι διαχειριστές των Χιονοδρομικών Κέντρων θα υποβάλλουν στον ΕΟΤ τα εξής δικαιολογητικά:
i. Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή-Χαρακτηριστικά του Χιονοδρομικού Κέντρου.
ii. Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου εντός του οποίου αναπτύσσεται το χιονοδρομικό κέντρο σε κλίμακα 1:5.000, όπου θα αποτυπώνονται οι υψομετρικές καμπύλες, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα κτίσματα, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι θέσεις και οι διαδρομές των αναβατήρων, οι πορείες των χιονοδρόμων με τις εξυπηρετούσες εγκαταστάσεις και ο δρόμος πρόσβασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του.
iii. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:1.000 με σχετικό υπόμνημα για τις χρήσεις υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων
iv. Κατόψεις, όψεις, τομές και φωτογραφική τεκμηρίωση των επί μέρους κτισμάτων και εγκαταστάσεων
v. Βεβαίωση στατικής επάρκειας των υφιστάμενων κτιρίων από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του ιδίου.
Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 προστίθεται εδάφιο γ ως εξής:
«γ. Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων των Χιονοδρομικών Κέντρων του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, χορηγείται από τον ΕΟΤ η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, , μετά την έκδοση της απόφασης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ του προηγούμενου εδαφίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας και βεβαίωση από Μηχανολόγο Μηχανικό για την ασφαλή διάθεση των λυμάτων»

4. Η προθεσμία 31.12.2013 της παραγράφου 2.α. του άρθρου 13 του Ν. 4179/2013 παρατείνεται μέχρι τις 30-6-2014.

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 2 του Ν. 4179/2013 μετά τις λέξεις «εντός 5 μηνών» προστίθενται οι λέξεις «και πάντως σε διάστημα όχι μεγαλύτερο της διετίας»