- Υπουργείο Τουρισμού - http://www.opengov.gr/tourism -

Άρθρο 12:Θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων

Θαλάσσιες ζώνες ναυδέτων είναι οι οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες, εντός προστατευμένων όρμων, οριζόμενες στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς, είτε με μόνιμα αγκυροβόλια μεμονωμένα σε διασπορά, είτε με συστήματα αγκυροβολίας συγκεκριμένης διάταξης και προσανατολισμού βάσει μελέτης υπογεγραμμένης από αρμόδιο μηχανικό. Οι προδιαγραφές δημιουργίας, χωροθέτησης και λειτουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας τουριστικών λιμένων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Στην απόφαση αυτή ορίζονται κατ’ ελάχιστο:
α) ο μέγιστος αριθμός ελλιμενισμού σκαφών (έως 30 σκάφη).
β) η απαγόρευση οποιασδήποτε αλλοίωσης του πυθμένα, της ακτογραμμής και της παράκτιας ζώνης.
γ) η τεχνική περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού και της υποδομής με τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό (πλωτήρες, αλυσίδα, πλωτές εξέδρες, υποθαλάσσιο σύστημα αγκυροβολίας κλπ.)
δ) τοποθέτηση φάρου σήμανσης είσπλου – έκπλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Υπηρεσία Φάρων του Π.Ν.
ε) ο καθορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου εξοπλισμού του φορέα διαχείρισης για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζομένων (σκάφος, GPS, πλωτά φράγματα προστασίας, σωστικά μέσα, κλπ.).
στ) ο καθορισμός ανταλλάγματος προς το Ελληνικό Δημόσιο για την παραχώρηση του θαλάσσιου χώρου.