- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 23 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

  1. Στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) προστίθενται η διαρκής μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους σε επιλεγμένες θέσεις.
  2. Στην Ε.Ε.Α.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
  3. Με κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 18 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και με αυτόν καθορίζονται:

α.   Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων, που θα συνδεθούν στο Δίκτυο,

β.   Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες,

γ.   Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,

δ.   Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,

ε.   Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.

ζ.    Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

  1. Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει την αρχική δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

α.   Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις,

β.   λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων,

γ.   αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή και σε τερματικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως και στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση από τις υπηρεσίες αυτών,

δ.   μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 23 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων"

#1 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 15:57

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ανοικτών δεδομένων για τις μετρήσεις ακτινοβολίας, δημοσιευμένων στο:
[1]

#2 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 16:22

θα υπάρχει συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ;
[2]

«Τη συνολική επιστημονική διαχείριση του προγράμματος ΕΡΜΗΣ έχουν αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Νότιας και Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα.»

#3 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 16:27

Πολύ θετικό ότι αναφέρεται και το Υπουργείο Παιδείας – δυστυχώς έχω μετρήσει απαράδεκτα ψηλές τιμές για παιδιά (ακόμη και για τα κείμενα της επιτροπής ατομικής ενέργειας) στις 3 από τις 4 γωνίες του οικοπέδου του ολοήμερου παιδικού σταθμού στον άνω Καστελόκαμπο (Πάτρα/Ρίο) που οφείλονται στη γειτνίαση με καλώδιο πυλώνα υψηλής τάσης της ΔΕΗ (σε άλλα σημεία μέσα σε σπίτι πιο κοντά στο καλώδιο και σε πυλώνες μέτρησα ακόμη μεγαλύτερες τιμές, ιδίως στους άνω ορόφους)

#4 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 16:28

ένα άλλο θέμα είναι πως τα ευρωπαϊκά όρια έκθεσης σε Η/Μ είναι απαράδεκτα υψηλά και ασχολούνται κυρίως με εργαζόμενους και όχι με κατοίκους (βλέπετε στην ΕΕ δεν θα δείς συνήθως πυλώνες υψηλής και υπερυψηλής τάσης δίπλα σε σπίτια, ούτε αντίστοιχα καλώδια να περνάνε δίπλα σε παιδικούς σταθμούς)

#5 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 16:40

[3]

[4]

#6 Σχόλιο Από George Birbilis Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 16:50

από
[5]

A major new study found that children whose birth address was within 200 meters of an overhead power line had a 70% increased risk of leukemia. Children living 200 to 600 meters away from power lines had a 20% increased risk. This indicates the danger from power lines is appreciably further from the lines than had been identified in previous studies. The study, which was partially funded by the power-line industry, mapped how far each child lived from a high voltage overhead power line. It compared the children who had cancer with a control group of 29,000 children without cancer, but who lived in comparable districts, Appearing in the June 2005 British Medical Journal, the study concludes there is a statistical link between EMF from power lines and leukemia. The study – a collaboration between the Childhood Cancer Research Group at the University of Oxford and National Grid owners, Transco – looked at cancer data or children aged up to 15 years old in England and Wales between 1962 and 1995.

[6]
[Related Press Report]
[7]

#7 Σχόλιο Από Stefanos Στις 28 Δεκέμβριος, 2010 @ 20:07

Τι σχέση έχουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με τους ραδιοτεχνίτες και τα ταχυδρομεία; Πάλι προσπαθείτε να περάσετε από την πίσω πόρτα ό,τι διατάξεις να ‘ναι; Θα σταματήσετε καμιά φορά αυτές τις πρακτικές ή στο τέλος θα σταματήσουν οι πολίτες να σας δίνουν σημασία;

#8 Σχόλιο Από apostolos Στις 31 Δεκέμβριος, 2010 @ 18:30

η διαδικασία των μετρήσεων, διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου σε κάποιο τόπο θα πρέπει να γίνεται και με τη συνεργασία Ραδιοηλεκτρολόγων Α’ (Ιδιωτών ή και ΔΥ ) ή εταιρειών που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα πάντα με τη καθοδήγηση του φορέα.

#9 Σχόλιο Από Antonis Στις 5 Ιανουάριος, 2011 @ 23:58

Θα πρέπει υποχρεωτικά να θεσπιστούν πολύ πιο χαμηλά όρια ακτινοβολίας, με βάση την Κοινοτική Αρχή της Προφύλαξης. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθμών βάσης (κεραιών) κινητής τηλεφωνίας πέριξ των 300 μέτρων από σχολεία, νοσοκομεία και όπου αλλού υπάρχουν ευπαθείς ομάδες.
Είναι απαραίτητο να διδαχθούμε από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας (βλ. Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία κλπ.), αλλά και τον σοβαρό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την υγεία των Πολιτών τους. Είναι θλιβερό στην Ελλάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας να αποκλείονται παντελώς από ένα τέτοιο ζήτημα.

#10 Σχόλιο Από Antonis Στις 6 Ιανουάριος, 2011 @ 00:02

Θα έπρεπε το Υπουργείο να ακούσει, αν όχι τη φωνή των Πολιτών, τουλάχιστον το Συνήγορο του Πολίτη, σε έκθεση του οποίου, η οποία υπάρχει ήδη απο το έτος 2003 καταλήγει ότι:
«Με βάση τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιμάται ότι οι αναγκαίες αποστάσεις για την τοποθέτηση των κεραιών δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 300 μέτρων από τα όρια κατοικημένων περιοχών (περιοχών εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών) και 500 μέτρων από ειδικά κτίρια, που στεγάζουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (κτίρια εκπαίδευσης, νοσοκομεία, μαιευτήρια). Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται απαραίτητη η τήρηση ικανού ύψους από την επιφάνεια τοποθέτησης και επαρκών αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου για την εγκατάσταση των κεραιών, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 300 μέτρων μεταξύ περισσοτέρων κεραιών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένες στην ίδια περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η αθροιστική συσσώρευση ακτινοβολίας» (Γιαννακούρου κ.α., ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Αρ. 3 § 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, Αθήνα 2003.

#11 Σχόλιο Από Antonis Στις 6 Ιανουάριος, 2011 @ 00:34

Ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, καθηγητής Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος συμμετείχε σε συνέδριο της ICEMS στη Βενετία (Δεκέμβριος 2007), δηλώνει στην «Καθημερινή» στις 3/2/2008 τα εξής: «Μέχρι τώρα οι επίσημοι οργανισμοί και φυσικά οι εταιρείες δέχονται ότι οι μη ιονίζουσες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες έχουν μόνο θερμικές επιδράσεις στον οργανισμό. Με βάση αποκλειστικά αυτές τέθηκαν τα όρια. Αλλά υπάρχουν και μη θερμικές, βιολογικές επιδράσεις. Παρουσία εκατό και πλέον ανεξάρτητων επιστημόνων, το BioInitiative Report χαρακτηρίστηκε έκθεση-σοκ, που υποχρεώνει σε νέα προσέγγιση».

Αλήθεια υπάρχει πρόβλεψη για προστασία της υγείας των πολιτών σε σχέση με τη μη θερμική ακτινοβολία;
Είναι στις αρμοδιότητες των μελών της ΕΕΑΕ η μέτρηση και ο έλεγχος των συγκεκριμένων επιπτώσεων κατά περίπτωση;
Έχει η ΕΕΑΕ του επιστημονικό προσωπικό και την εξειδίκευση για να μετρήσει τις επιπτώσεις των μετρήσεων που πραγματοποιεί στην ανθρώπινη υγεία;

#12 Σχόλιο Από ΟΤΕ Α.Ε. Στις 10 Ιανουάριος, 2011 @ 16:27

Οι απόψεις της ΟΤΕ Α.Ε. για το παρόν άρθρο έχουν ως εξής:

Ο ΟΤΕ καλωσορίζει τις επιμέρους διατάξεις που αφορούν στη διαρκή μέτρηση και καταγραφή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. Μία τέτοια ενέργεια εκτιμούμε ότι θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για θέματα ακτινοβολιών, αλλά και στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού μετρήσεων ο οποίος, στηριζόμενος σε επιστημονικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας, μπορεί να παρουσιάσει στοιχεία, τα οποία αφενός μεν θα παρέχουν έγκυρη ενημέρωση στους πολίτες και στις δημόσιες αρχές, αφετέρου θα παρέχουν στις εταιρείες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασφάλεια για τις επενδύσεις τους αλλά και διασφάλιση της λειτουργίας του δικτύου τους.

Παράγραφος 2
Η εταιρεία μας πιστεύει ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων ολοκληρώνει το ήδη ασκούμενο έργο της ΕΕΑΕ όσον αφορά στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι το Παρατηρητήριο δεν πρέπει να επαναλαμβάνει ή να επικαλύπτει έργο άλλων φορέων και της ίδιας της ΕΕΑΕ, αλλά αντιθέτως να ενσωματώνει ή να λαμβάνει υπόψη και να συνεχίζει αρμοδίως τη σχετική δουλειά των άλλων αρμόδιων φορέων ή οργανισμών. Με άλλα λόγια ο ρόλος του Παρατηρητηρίου πρέπει να είναι θεσμικός, και η προστιθέμενη αξία του εμφανής, σαφής και μη αμφισβητήσιμη.

Παράγραφος 3
Για την πληρότητα της παρούσας διαβούλευσης θα ήταν επιθυμητό τα σχέδια των Αποφάσεων και Κανονισμού που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο να είχαν παρουσιαστεί ταυτόχρονα με το Σχέδιο Νόμου. Έτσι η εταιρεία μας επιφυλάσσεται να εκθέσει τις απόψεις της, μέχρις ότου τεθούν τα σχέδια σε διαβούλευση. Προς το παρόν και όσον αφορά στη χρηματοδότηση του Παρατηρητηρίου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με βάση την παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 και την Απόφαση ΕΕΤΤ 417/1/11-1-2007 (ΦΕΚ 183/Β/14-02-2007) για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας που χρησιμοποιείται για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι πάροχοι καταβάλλουν ετήσιο τέλος 200 € ανά κεραία. Το τέλος αυτό, που είναι ήδη αρκετά σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό κεραιών, εισπράττεται από την ΕΕΤΤ και αποδίδεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την διενέργεια μετρήσεων που αφορούν στην τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Θεωρούμε ότι το τέλος αυτό αρκεί για να καλύψει τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου και ότι οι πάροχοι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο, μέσω πρόσθετων τελών ή περαιτέρω αύξησης των υφιστάμενων τελών.

Όσον αφορά στη δυνατότητα διασύνδεσης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τη θεωρούμε ιδιαίτερα θετική και επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι στην επιλογή των φορέων του «Δικτύου» δεν θα πρέπει να αποκλειστούν οι πάροχοι ηλεκτρονικών δικτύων που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, καθότι οι πάροχοι μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του συστήματος μετρήσεων.

ΟΤΕ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24