- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 11 Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Η παροχή όλων των ταχυδρομικών υπηρεσιών, πλην των υπηρεσιών του άρθρου 6 του παρόντος, επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος εγγραφής των φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο, ο καθορισμός του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών και ο τρόπος καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τις γενικές άδειες.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Η εγγραφή αυτή αποτελεί τη Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. απορρίπτει τη Δήλωση με αιτιολογημένη απόφαση. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές δύνανται να ανακαλούνται με πράξη της Ε.Ε.Τ.Τ.
5. Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της σχετικής Δήλωσης, θέτει προσωρινούς όρους παροχής και επιτρέπει την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Ε.Ε.Τ.Τ., με νέα απόφασή της, καθορίζει τους οριστικούς όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, με αιτιολογημένη απόφαση ή ενημερώνει τον πάροχο ότι οφείλει να λάβει ειδική άδεια, ως προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 11 Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών"

#1 Σχόλιο Από ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος Στις 8 Ιανουάριος, 2011 @ 20:05

Αναφέρομαι στην παράγραφο 2.
Διατάξεις δημοσίου δικαίου εισάγονται δια νόμου, προεδρικού διατάγματος ή Υπουργικής αποφάσεως και όχι δια «Κανονισμών».

Αν συντάσεται Κανονισμός από την Ε.Ε.Τ.Τ. αυτος θα πρέπει να κυρώνεται τουλάχιστον δια Αποφάσεων του Υπουργού, ο οποίος θα φέρει και την πολιτική ευθύνη του περιεχομένου αυτών.

#2 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ Στις 9 Ιανουάριος, 2011 @ 17:57

Η Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εκδίδεται άπαξ, ανανεώνεται όμως η ισχύς της κάθε έτος με την καταβολή – ως προκαταβολής– ποσού ίσου με το 1/500 του κόστους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

#3 Σχόλιο Από Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ. Στις 10 Ιανουάριος, 2011 @ 16:27

3. Στο άρθρο 11 «Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών», η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής:

«3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται υποβολή Δήλωσης Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στον Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. Απαραίτητη προϋπόθεση που θα μνημονεύεται οπωσδήποτε στην παραπάνω δήλωση αποτελεί η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των χρηστών με αναπηρία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις διατιθέμενες εγκαταστάσεις από την επιχείρηση.»