- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι κάτωθι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
1. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων.
2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες.
3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία σε όλη την Επικράτεια.
4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας με στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως τη μονάδα διανομής, (γ) τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.
5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο.
6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες.
8. Ταχυδρομικό αντικείμενο: Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή υπό την οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία, καθώς και τα κείμενα που έχουν διαβιβασθεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη στιγμή που, υπό την τελική τους μορφή, εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.
9. Αντικείμενο αλληλογραφίας: Επικοινωνία υπό γραπτή μορφή, επί οιουδήποτε υλικού υποθέματος, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.
10. Διαφημιστικό Ταχυδρομείο : μία ανακοίνωση που συνίσταται αποκλειστικά σε υλικό που αφορά αγγελίες, προώθηση πωλήσεων ή διαφήμιση και περιέχει τυποποιημένο μήνυμα, εκτός από το όνομα, τη διεύθυνση και τον ατομικό κωδικό του παραλήπτη και με τυχόν άλλες τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν την ουσία του μηνύματος, και η οποία αποστέλλεται σε σημαντικό αριθμό παραληπτών, προς μεταφορά και παράδοση στη διεύθυνση που αναγράφεται από τον αποστολέα στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Λογαριασμοί, τιμολόγια, αντίγραφα λογαριασμών και άλλα μη τυποποιημένα μηνύματα δεν θεωρούνται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Μία ανακοίνωση που συνδυάζει το διαφημιστικό ταχυδρομείο με άλλα αντικείμενα μέσα στην ίδια συσκευασία δεν θεωρείται διαφημιστικό ταχυδρομείο. Τα αντικείμενα Διαφημιστικού Ταχυδρομείου θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.
11. Συστημένη αποστολή: Υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή, με κατ` αποκοπήν εγγύηση έναντι των κινδύνων απώλειας, κλοπής, ή καταστροφής, και η οποία παρέχει στον αποστολέα, ενδεχομένως εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και/ή της παράδοσής του στον παραλήπτη.
12. Αποστολή με δηλωμένη αξία: Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.
13. Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς τρίτη χώρα.
14. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα.
15. Καταληκτικά τέλη: Η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα.
16. Καθολική υπηρεσία: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε χρήστη ανεξάρτητα από το σημείο της Ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκεται, μόνιμα και σε προσιτή τιμή.
17. Αποστολέας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα.
18. Χρήστης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχεται ταχυδρομική υπηρεσία, ως αποστολέα ή παραλήπτη και το οποίο δεν είναι φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
19. Εθνική Ρυθμιστική Αρχή: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α΄) ως ισχύει.
20. Γενική άδεια: άδεια η οποία δεν επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποχρέωση να διαθέτει ρητή απόφαση της αρμόδιας κατά τον παρόντα νόμο αρχής προκειμένου να ασκήσει τα εκ της αδείας δικαιώματα.
21. Ειδική άδεια: κάθε χορηγούμενη από την αρμόδια κατά τον παρόντα νόμο αρχή άδεια, με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα σε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή η οποία εξαρτά την άσκηση των δραστηριοτήτων του εν λόγω φορέα από ειδικές υποχρεώσεις που συμπληρώνουν τη γενική άδεια, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς ο φορέας να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν να διαθέτει την απόφαση της ανωτέρω αρμόδιας αρχής.
22. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης που πρέπει να ικανοποιούν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογραφίας, στην ασφάλεια του δικτύου, στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, στην προστασία των δεδομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 2 Ορισμοί"

#1 Σχόλιο Από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ Στις 9 Ιανουάριος, 2011 @ 17:47

…….4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας με στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων που καλύπτονται από υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, (β) τη μεταφορά και διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως τη μονάδα διανομής, (γ) τη διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων και (δ) τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.
5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις , περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους, είτε σε χώρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και οι διανομείς του Φορέα στους οποίους οι αποστολείς μπορούν επίσης να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα , προκειμένου αυτά να διακινηθούν μέσω του ταχυδρομικού δικτύου.
6. Περισυλλογή: Η δραστηριότητα που συνίσταται στη συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
8. Διαλογή & Διαβίβαση: Η διαδικασία που πραγματοποιείται στα Κομβικά Κέντρα και εξασφαλίζει την έγκαιρη διακίνηση του κάθε Ταχ. Αντικειμένου προς το Κέντρο Διανομής που εξυπηρετεί ταχυδρομικά τον παραλήπτη του.
7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο κέντρο διανομής και την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες……

#2 Σχόλιο Από ACS AEE Στις 10 Ιανουάριος, 2011 @ 12:53

Προτεινομενη τροποποίηση:
2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διευκρινιστεί ότι σε όλο το κείμενο του νόμου, ο όρος «φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» συμπεριλαμβάνει και τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), καθώς και αυτός παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

#3 Σχόλιο Από ACS AEE Στις 10 Ιανουάριος, 2011 @ 13:38

Προτεινόμενη τροποποίηση:
2. Φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να διευκρινιστεί ότι σε όλο το κείμενο του νόμου, ο όρος «φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» συμπεριλαμβάνει και τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), καθώς και αυτός παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
3. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας: Ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει οριστεί να παρέχει την καθολική υπηρεσία ή μερικά στοιχεία αυτής σε όλη την Επικράτεια ή σε διαφορετικά μέρη αυτής.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχουν πέραν του ενός ΦΠΚΥ, βάσει της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, σημείο 23 του προοιμίου και άρθρο 1, παρ. 4, εδάφιο 2.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
4. Ταχυδρομικό δίκτυο: το σύνολο της οργάνωσης και των κάθε είδους μέσων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με στόχο ιδίως: (α) την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων, (β) τη μεταφορά τους, (γ) τη διαλογή και γενικά τη διεκπεραίωση των ταχυδρομικών αντικειμένων, (δ) την τελική διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο. Επισήμανση: Ο όρος «διεκπεραίωση» πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς, ήτοι ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει, άλλως να διαγραφεί ακόμη και εάν έχει γίνει αντιγραφή του συγκεκριμένου όρου από την Οδηγία 97/67/ΕΚ, όπου και εκεί δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει «διεκπεραίωση».

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ο όρος «Ταχυδρομικό δίκτυο» να αναφέρεται σε όλους τους φορείς, αντί μόνο στον ΦΠΚΥ. Επίσης, η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ο εν λόγω όρος να μην αναδεικνύει μη ομαδοποιημένες υπηρεσίες (unbundled services) σε σχέση με τα επί μέρους τμήματα της υπηρεσίας. Άρα η διαλογή πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
5. Σημεία πρόσβασης: Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γραμματοκιβωτίων, που τίθενται στη διάθεση του κοινού, είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπου οι αποστολείς μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο ταχυδρομικό δίκτυο καθώς και τα κάθε είδους σημεία εξυπηρέτησης ή/και καταστήματα των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των συνεργατών τους.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε ως σημεία πρόσβασης να θεωρηθούν και τα κάθε είδους σημεία εξυπηρέτησης και καταστήματα των λοιπών παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των συνεργατών τους, αλλά και τυχόν γραμματοκιβώτια τους.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
7. Διανομή: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες α) της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το ταχυδρομικό κατάστημα προς το κέντρο διαλογής ή/και της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το κέντρο διαλογής ή/και της μεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το ταχυδρομικό κατάστημα, και εν γένει της μεταφοράς, β) της διαλογής των αποστολών, σάκων και καροτσιών, και γ) της τελικής διανομής από το τελικό ταχυδρομικό κατάστημα στη διεύθυνση παραλήπτη ή σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης ή σε άλλο σημείο όπως γραμματοκιβώτιο, και επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Αιτιολόγηση:
Παρόλο που ο ορισμός της Διανομής προσδιορίζεται στην Οδηγία 97/67/ΕΚ, χρειάζεται σχετική ενημέρωση του συγκεκριμένου όρου του 1997 ώστε να συνάδει με τη δυνατότητα που παρέχεται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ (σημείο 34 του προοιμίου) για πρόσβαση στο Ταχυδρομικό Δίκτυο του ΦΠΚΥ από τρίτους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια χρειάζεται η «διάσπαση» της διανομής σε διακριτές δραστηριότητες, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή μη ομαδοποιημένων (unbundled) υπηρεσιών κατά τη χρήση του Ταχυδρομικού Δικτύου του ΦΠΚΥ από άλλους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και να είναι εφικτή η χρήση τμήματος του Ταχυδρομικού Δικτύου του ΦΠΚΥ. Επιπλέον, εφόσον το ταχυδρομικό δίκτυο περιλαμβάνει και την μεταφορά η οποία δεν είναι ταχυδρομική υπηρεσία αλλά υποδομή για την παροχή της ταχ υπηρεσίας, όπως πχ το backbone για την κινητή τηλεφωνία, χρειάζεται να προβλεφθεί ο επιμερισμός της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου για να προκύπτει η απαραίτητη διαφοροποίηση και να καταστεί διακριτό τόσο το last mile όσο και η μεταφορά, ώστε οι σχετικές παροχές πχ από τον ΕΛΤΑ προς Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ να είναι πιο ξεκάθαρες & συγκρίσιμες με την αγορά.

Κατά συνέπεια, χρειάζεται τροποποίηση ώστε να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να διασπαστεί η Διανομή, ήτοι: α) Η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το ταχυδρομικό κατάστημα προς το κέντρο διαλογής ή/και η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το κέντρο διαλογής ή/και η μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων από το κέντρο διαλογής προς το ταχυδρομικό κατάστημα, β) η διαλογή των αποστολών, σάκων και καροτσιών στα κέντρα διαλογής, γ) η διανομή από το τελικό ταχυδρομικό κατάστημα στη διεύθυνση παραλήπτη ή σε άλλο σημείο εξυπηρέτησης ή σε άλλο σημείο όπως γραμματοκιβώτιο, και δ) η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
13. Διασυνοριακό ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από ή προς τρίτη χώρα. Εγχώριο ταχυδρομείο: Το ταχυδρομείο εντός Ελλάδος.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι πρέπει ο ορισμός των καταληκτικών τελών στο σημείο 15 να γίνει πιο αναλυτικός τόσο για το διασυνοριακό όσο και το εγχώριο ταχυδρομείο

Προτεινόμενη τροποποίηση:
14. Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο: ταχυδρομικές υπηρεσίες για τις οποίες η χρέωση ορίζεται με τους γενικούς όρους των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεμονωμένα ταχυδρομικά αντικείμενα.

Αιτιολόγηση:
Τροποποίηση είναι αναγκαία επειδή η διάταξη πρέπει να ισχύει για όλους τους φορείς και επειδή δεν υπάρχει λόγος να ισχύει μόνο για τον ΦΠΚΥ.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
15. Καταληκτικά τέλη: α) Για το Διασυνοριακό Ταχυδρομείο είναι η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτη χώρα, β) Για το Εγχώριο Ταχυδρομείο είναι η αμοιβή του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη τελική διανομή της εισερχόμενης σε αυτόν εγχώριας αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, γ) Τα καταληκτικά τέλη δύνανται να διαφοροποιούνται σε κόστος αναλόγως της χρήσης του ταχυδρομικού δικτύου, όπως πανελλαδική διανομή, διανομή ανά Νομό ή τοπική τελική διανομή ανά κατάστημα.

Αιτιολόγηση:
Η τροποποίηση είναι αναγκαία καθότι πρέπει τα καταληκτικά τέλη να μπορούν να διαχωριστούν σε τα τερματικά τέλη όχι μόνο για την διανομή αλλά ανά κατηγορία, όπως Μεταφορά, Διαλογή & Τελική Διανομή, ως σχόλιο σε ανωτέρω σημείο 7. Επίσης θα μπορεί να μην είναι μόνο για διασυνοριακή αλληλογραφία αλλά και για εγχώρια αλληλογραφία & δέματα. Επιπλέον η διάταξη αφορά όλους τους φορείς και δεν υπάρχει λόγος να ισχύει μόνο για τον ΦΠΚΥ.

Προτεινόμενη τροποποίηση:
22. Βασικές απαιτήσεις: Γενικοί λόγοι μη οικονομικής φύσης που πρέπει να ικανοποιούν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών βάσει της νομοθεσίας που αφορά στο απόρρητο της αλληλογραφίας, στην ασφάλεια του δικτύου, στη μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και/ή από συλλογικές συμβάσεις που έχουν τύχει διαπραγμάτευσης από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, στην προστασία των δεδομένων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αιτιολόγηση:
«φορείς παροχής» αντί για «πάροχοι»

#4 Σχόλιο Από ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ Στις 10 Ιανουάριος, 2011 @ 19:12

1) Παράγραφος 2: Δίνεται ορισμός για τον όρο «ταχυδρομικό δίκτυο» περιοριστικά μόνο για τον φορέα Καθολικής Υπηρεσίας. Ως γνωστόν, «ταχυδρομικό δίκτυο» διαθέτουν και χρησιμοποιούν και οι λοιποί φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το «ταχυδρομικό δίκτυο» αυτό συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών που λειτουργούν κάτω από την άδεια της αδειοδοτημένου φορέα. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επέκτασης του όρου «ταχυδρομικό δίκτυο» σε όλους τους φορείς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2) Παράγραφος 10: Προς αποσαφήνιση, προτείνεται η επαναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης ως εξής: «Μόνον τα ανωτέρω αντικείμενα που συνοδεύουν το Διαφημιστικό Ταχυδρομείο θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας».

3) Παράγραφος 14: Δεν είναι κατανοητό σε ποιες υπηρεσίες παραπέμπει ο ορισμός «Υπηρεσίες που παρέχονται με χρέωση ανά μεμονωμένο αντικείμενο».