- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

ΑΡΘΡΟ 9 Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.