- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 14: Εκπαιδευτικές σειρές-Εξετάσεις επικινδύνων υλικών

Η Αεροπορική Σχολή μεριμνά για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε κάθε διδασκόμενο
μάθημα. Η Αεροπορική Σχολή οφείλει, επί ποινή ακύρωσης των εξετάσεων, να
ενημερώνει εγγράφως την Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων για τις ημερομηνίες έναρξης
κάθε εκπαιδευτικής σειράς και πραγματοποίησης των εξετάσεων, τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή τους.