- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 05: Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας, συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, μίας ή περισσοτέρων από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4053/2012 κυρώσεων.