Άρθρο 02: Διαχείριση του ειδικού λογαριασμού

Η δημιουργία, η τήρηση και η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού, που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ανατίθεται στην ΕΕΤΤ και η χρηματοδότηση αυτού θα εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή – συνεισφορά του Φορέα Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) και των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, αποκαλούμενης και «Συμμετοχή στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (ΣΚΚ) στον εν λόγω λογαριασμό Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται κατωτέρω.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 12:39 | Μαρία Παπαδοπούλου

  1. Παρότι στην παράγραφο 3 προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν περιγράφεται καθόλου η διαδικασία κάλυψης από αυτόν και δεν τίθεται κανένα όριο στη δυνατότητα μεταφοράς του ελλείμματος στο επόμενο έτος. Έτσι π.χ. εφόσον είναι σαφές ότι και το επόμενο έτος θα προκύψει έλλειμμα τότε θα πρέπει η κάλυψη από τον προϋπολογισμό να είναι άμεση, διότι διαφορετικά δεν έχουμε ουσιαστική αποζημίωση για την παροχή ΚΥ. Θα μπορούσε ακόμη να προβλεφθεί ότι εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής από τον κρατικό προϋπολογισμό (π.χ. δύο συνεχόμενα ελλειμματικά έτη) είναι δυνατός ο συμψηφισμός με υφιστάμενες υποχρεώσεις του φορέα ΚΥ προς το Δημόσιο.

  Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη καταβολής ή μερικής καταβολής στον λογαρισμο, όπως προβλέπονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 και στην παρ. 4 της ΚΥΑ δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό ζήτημα πως καλύπτεται σε αυτές τις περιπτώσεις το έλλειμα που δημιουργείται στον λογαρισμό και ποιος εν τέλει επιβαρύνεται το κόστος αυτό.
  Έτσι θα μπορούσε ενδεικτικά να προβλεφθεί ότι εφόσον δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη (για οποιαδήποτε αιτία) εντός συγκεκριμένου χρόνου το κόστος επιμερίζεται συμμέτρως σε όλους τους υπόχρεους, ή ότι καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και εάν καταστεί η είσπραξη έστω και μερικώς δυνατή σε μεταγγενέστερο χρόνο τα χρήματα αποδίδονται στους δικαιούχους. Μία άλλη λύση θα ήταν στον ειδικό λογαρισμό να κρατείται ένα μικρό αποθεματικό για τέτοιες περιπτώσεις το οποίο όμως θα πρέπει να επιστρέφεται σε περίπτωση μη επέλευσης του κινδύνου.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 12:44 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Προτείνεται η ακόλουθη αναδιατύπωση:

  1. Η τήρηση και η διαχείριση του ειδικού λογαρισμού του άρθρου 1 ανατίθεται στην ΕΕΤΤ. Ιδίως η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για την εξατομίκευση των εισφορών και την είσπραξη αυτών από τους υπόχρεους, καθώς και για την απόδοση της αποζημίωσης στον δικαιούχο φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
  2. Στον ειδικό λογαρισμό συνειφέρουν ο Φορέας Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ) και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας. Η «Συμμετοχή στο Καθορό Κόστος Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» των υπόχρεων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδροομικής Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται κατωτέρω.

 • Να προστεθεί παράγραφος, που να υποχρεώνει την ΕΕΤΤ να δημοσιεύει, κάθε χρόνο, στην ιστοσελίδα της, την αναλυτική και συνολική εικόνα του λογαριασμού (έσοδα και έξοδα), όπου θα φαίνεται, αναλυτικά, η συνεισφορά όλων των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Για το Δ.Σ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.

  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.