- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 07: Κυρώσεις

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών από τους υπόχρεους του Αρθ. 3 παρ. 1,2,3,4 και 5 της παρούσης η υπόθεση παραπέμπεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ενώ αν διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεων από τους υπόχρεους του Αρθ. 3 παρ. 6 η υπόθεση παραπέμπεται στην εκάστοτε αρμόδια επιβλέπουσα Αρχή για επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 07: Κυρώσεις"

#1 Σχόλιο Από ΟΤΕ Α.Ε. Στις 10 Φεβρουάριος, 2015 @ 09:45

Εκ μέρους του ΟΤΕ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας:

Άρθρο 7-Κυρώσεις
Ο ΟΤΕ δίνει έμφαση το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών να χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ενημέρωσης των εταιρειών/ εργολάβων για τις διαδρομές δικτύων ώστε να μην επιφέρονται καταστροφές των δικτύων των παρόχων.
Συνεπώς, προτείνεται να υπάρχει παράλληλα διαδικασία αποζημίωσης στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη από τους κατασκευαστές η διαθέσιμη υπηρεσία.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι α) στο άρθρο 1, παρ.2 του ν.4070/2012 ορίζεται ρητά ότι η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα επιβολή κυρώσεων για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) αντίστοιχα, για τους υπόχρεους του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 5, πουθενά δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ για επιβολή κυρώσεων.
Συνεπώς, θα πρέπει να διορθωθεί το παρόν άρθρο του σχεδίου της υπουργικής απόφασης.