- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 59 – Κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

(Άρθρο 64 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Ο παρών νόμος, καθώς και οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση αυτού κοινοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αμέσως μετά την έκδοσή τους, στην Ε. Επιτροπή.