- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 18 – Όροι απόκτησης της άδειας και αίτηση για την άδεια

(Άρθρο 18 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ)

1. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην αρχή αδειοδότησης, ήδη πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, ότι μπορεί να πληροί, ανά πάσα στιγμή, ορισμένες απαιτήσεις αξιοπιστίας, χρηματοοικονομικής επιφάνειας, επαγγελματικής επάρκειας και κάλυψης της αστικής της ευθύνης, οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 19 έως 22.
Για τον σκοπό αυτό, κάθε επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας, παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
2. Η αίτηση για την παροχή άδειας αναφέρει, κατ΄ελάχιστον, το είδος των μεταφορικών υπη¬ρεσιών (επιβατικών ή/και εμπορευματικών), την γεω¬γραφική κάλυψη των υπηρεσιών αυτών (όλο ή ορισμένο μέρος του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου) και την πληροφορία εάν η δραστηριότητα της επιχείρησης θα αφορά μόνο την παροχή έλξης σε οχήματα άλλων μεταφορέων η την παροχή πλήρων συρμών.
Το έντυπο αίτησης για την παροχή άδειας καθώς και ο κατάλογος όλων των απαιτούμενων εγγράφων, και του περιεχομένου τους, που τη συνοδεύουν περιλαμβάνονται σε σχετικό αναλυτικό οδηγό της αρχής αδειοδότησης, που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της, επικαιροποιείται όταν απαιτείται και χορηγείται με μέριμνά της.
Εντός ενός μηνός από την παραλαβή αίτησης, η αρχή αδειοδότησης πληροφορεί την επιχείρηση ότι ο φάκελος είναι πλήρης ή ζητεί πρόσθετες πληροφορίες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο εβδομάδες σε εξαιρετικές περιστάσεις και η επιχείρηση ενημερώνεται σχετικά. Μόλις παραλάβει τις συμπληρωματικές πληροφορίες, η αρχή αδειοδότησης ενημερώνει την επιχείρηση εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός εάν ο φάκελος είναι πλήρης.
Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δη¬μοσίου ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το εν λόγω ποσό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το ύψος του ποσού του παραβόλου δύναται να αναπροσαρμόζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της αρχής αδειοδότησης.
3. Περαιτέρω εξειδίκευση, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στα έγγραφα και πιστοποιητικά, καθώς και στις λεπτομέρειες, σχετικά με την αίτηση, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας, όπως ορίζονται στα άρθρα 19 έως 22 του παρόντος νόμου, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της αρχής αδειοδότησης. Η ισχύς της με αριθμ. Φ4/οικ.1594/107/12 (Β 56) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων», διατηρείται έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης κατ’εξουσιοδότηση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.