- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 27 – Υδάτινα πεδία

1. Επιτρέπεται η χρήση υδάτινων πεδίων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) για τις περιοχές που ορίζονται σε αυτό σχετικά με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
β) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται απευθείας από χώρα ή δεν κατευθύνεται απευθείας σε χώρα, εκτός ελληνικής επικράτειας.
γ) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.
δ) Η πτήση να εκτελείται κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
ε) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ενημερώσει τη Λιμενική Αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την άφιξή του, για την πρόθεση προσέγγισης στην περιοχή δικαιοδοσίας της και η Λιμενική Αρχή έχει καθορίσει επακριβώς την περιοχή από/προσθαλάσσωσης του αεροσκάφους. Περαιτέρω, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους με δική του ευθύνη και μέριμνα ενημερώνεται εκ των προτέρων από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ιδιομορφίες και τους κινδύνους που πιθανόν να υπάρχουν στη θαλάσσια περιοχή, συμμορφούμενος πλήρως με τους κανονισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας πτήσεων και ναυσιπλοΐας. Για πτήσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αεροδιακομιδές, πτήσεις πυρόσβεσης ή απορρύπανσης και πτήσεις πολιτικής προστασίας, η ενημέρωση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να γίνει και με βραχύτερη προθεσμία πρότερης ειδοποίησης.
στ) Υπάρχει συνεχής ανοικτή επικοινωνία, μέσω αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής ζεύξης (ναυτιλιακό-αεροπορικές Πολύ Υψηλές Συχνότητες – Ν/ΗΡ), του κυβερνήτη του αεροσκάφους με την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατά τη διάρκεια της προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης του αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου λιμενάρχη ή εν τη απουσία του, του αρμόδιου λιμενικού υπαλλήλου υπηρεσίας.
ζ) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500) ποδών.
η) Κατά τη διενέργεια ελιγμών επί της υδάτινης επιφάνειας, το αεροσκάφος κινείται σε απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, πλωτά σκάφη και λοιπά πλεούμενα τηρώντας τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και των κατά περίπτωση Κανονισμών Λιμένων.
θ) Υφίσταται πλησίον του υδάτινου πεδίου κατάλληλη υποδομή ή πλωτό σκάφος για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών του αεροσκάφους. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υποχρεούται να διενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών και φορτίου, με χρήση φορητών συσκευών. Στο αεροσκάφος επιβαίνει συγκυβερνήτης ο οποίος συνεπικουρεί τον κυβερνήτη στον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών.
ι) Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους γνωστοποιεί άμεσα στην πλησιέστερη υπηρεσία εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης.
2. α) Ο συνολικός αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ζεύγη, ήτοι προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση, κατά τη διάρκεια της ίδιας αεροπορικής ημέρας.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων δύναται να τροποποιείται ο ανωτέρω αριθμός κινήσεων αεροσκαφών σε υδάτινο πεδίο.
3. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του υδάτινου πεδίου, υπολογίζοντας τη Διαθέσιμη Απόσταση Προσθαλάσσωσης ή Αποθαλάσσωσης, τις θέσεις και το ύψος τυχόν εμποδίων στο υδάτινο πεδίο, καθώς και στις γειτονικές επιφάνειες, και να λαμβάνει κάθε πρόνοια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
4. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από/προς υδάτινο πεδίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους καθώς και τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων σύμφωνα με το παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του ΕΠΑΠΑ και τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο από την ΥΠΑ πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα.
5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προσθαλάσσωσης, αποθαλάσσωσης και υδατοδρόμησης αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία, ο χειριστής και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος είναι συνυπαίτιοι, κατά το λόγο και το βαθμό των αρμοδιοτήτων τους:
α) για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
β) για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα,
γ) για παράβαση των όρων και περιορισμών σε θέματα Εναέριας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, Ασφάλειας Πτήσεων, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και για κάθε άλλη μη σύννομη χρησιμοποίηση του υδάτινου πεδίου, εφαρμοζομένων των κυρώσεων του άρθρου 26 του παρόντος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 27 – Υδάτινα πεδία"

#1 Σχόλιο Από Αθανάσιος Ζερμπίνης Στις 8 Αύγουστος, 2016 @ 14:00

Με το παρόν άρθρο διευκρινίζεται και δίδεται η απαιτούμενη ευχέρεια κίνησης αφους επί υδάτινου πεδίου προς την σωστή κατέυθυνση.

Εκτιμώ ότι ο περιορισμός της παρ.1 περίπτ.θ) «Στο αεροσκάφος επιβαίνει συγκυβερνήτης ο οποίος συνεπικουρεί τον κυβερνήτη στον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών» πρέπει να εκλείψει καθώς αποκλείει την χρήση υδάτινων πεδίων από υδροπλάνα μονού χειρισμού.

Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συγκυβερνήτη για τον έλεγχο , καθώς στα αεροπλάνα μονού χειρισμού , τα άτομα πρός επιβίβαση είναι ελάχιστα (έως 9 μέγιστο, αλλά σύνηθες 2-3)και δεν αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας ο έλεγχος τους από τον κυβερνήτη , ο οποίος φέρει ούτως ή άλλως την κύρια ευθύνη.

Κυριότερος λόγος όμως είναι ότι στην περίπτωση παραμονής της υποχρέωσης ύπαρξης συγκυβερνήτη , αποκλείονται της χρήσης υδάτινου πεδίου , μεγάλος όγκος πτήσεων της Γενικής αεροπορίας.

Παρακαλώ για την εξέταση και την αποδοχή του σχολίου μας.

#2 Σχόλιο Από Γεώργιος Κάπτσης Στις 11 Αύγουστος, 2016 @ 13:06

Στο νέο σχέδιο νόμου έχει προστεθεί ο όρος:
«Το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο».

Πέρα από τα επίσημα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια, τα υδάτινα πεδία είναι ένας συμπληρωματικός τομέας ανάπτυξης των υδροπλάνων με μεγάλη προοπτική ανάπτυξης.

Τα υδάτινα πεδία πρόκειται να εξυπηρετήσουν κυρίως σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (ξενοδοχεία, άλλες παραθαλάσσιες τουριστικές υποδομές κα) καθώς και ιδιωτικές εξοχικές κατοικίες που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις.

Τα υδάτινα πεδία προσφέρουν σημαντικό εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στα παραπάνω τουριστικά σημεία στηρίζοντας την τουριστική ανάπτυξη που τόσο σημαντική είναι για την Ελλάδα.

Αναμένεται να αναπτυχθούν από αεροπορικές εταιρείες και δραστηριότητες AirTaxi (αερομεταφοράς τουριστών) από/προς τα Α/Δ και υδατοδρόμια της χώρας απευθείας στα παραπάνω τουριστικά σημεία.

Προκειμένου οι πτήσεις αυτές να είναι βιώσιμες και ολοκληρωμένες θα παρουσιαστεί και η ανάγκη hopping, της διασύνδεσης δηλαδή κάποιων διαδοχικών υδάτινων πεδίων όπου το υδροπλάνο θα αφήνει ή θα παραλαμβάνει τουρίστες πριν καταλήξει στο επίσημο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.

Σημαντικός κλάδος ανάπτυξης είναι και οι περιηγητικές πτήσεις για την από αέρος ξενάγηση των τουριστών. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, θα παρουσιαστεί ενδιαμέσως η ανάγκη για την προσέγγιση ενός ή περισσοτέρων υδάτινων πεδίων.

Προκειμένου λοιπόν, να αναπτυχθεί σωστά και χωρίς περιορισμούς η αγορά των υδάτινων πεδίων, θεωρώ ότι πρέπει να απαλειφθεί το παραπάνω σημείο του νομοσχεδίου το οποίο μόνο περιορισμούς βάζει ενώ δεν ωφελεί τον τουρισμό.

Παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημα αυτό.

#3 Σχόλιο Από Γεώργιος Κάπτσης Στις 14 Αύγουστος, 2016 @ 12:27

Συμπληρωματικά στο σχόλιο του Άρθρου 27 παρ 1γ παραθέτω τα ακόλουθα:

Με τον παραπάνω όρο ΣΕ ΙΣΧΥ μειώνεται η βιωσιμότητα των πτήσεων από/προς υδάτινα πεδία, μειώνοντας της υποστήριξη του τουρισμού. Αυτό τεκμαίρεται ως εξής:

1η περίπτωση:
Οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία δύναται να εκτελούνται από μεγαλύτερα σκάφη έως 19-θέσεων. Οι πτήσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαρκώς μεγάλη πληρότητα (πχ μόνο από μεγάλα group τουριστών από /προς ξενοδοχεία), μειώνοντας το ποσοστό των βιώσιμων πτήσεων.

2η περίπτωση:
Οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία δύναται να εκτελούνται από μικρότερα σκάφη έως 4-6-θέσεων. Οι πτήσεις αυτές δε θα έχουν πρόβλημα πληρότητας αλλά υψηλό κόστος ανά επιβάτη μειώνοντας πάλι τη βιωσιμότητα των πτήσεων.

Τα παραπάνω δύο προβλήματα εξομαλύνονται εκτελώντας πτήσεις hopping, διασύνδεσης δηλαδή κάποιων διαδοχικών υδάτινων πεδίων, όπου το υδροπλάνο θα αφήνει ή θα παραλαμβάνει τουρίστες πριν καταλήξει στο επίσημο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο.

Η δραστηριότητα του hopping είναι πολύ σημαντική και προσιδιάζει ιδανικά στη φιλοσοφία των υδροπλάνων.

Εφόσον, κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη της αγοράς των υδροπλάνων θα πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια καταργώντας την συγκεκριμένη διάταξη του Άρθ 27 1γ.

Ευχαριστώ

Γιώργος Κάπτσης
Δντης Επιχ. Ανάπτυξης Υδατοδρομίων

#4 Σχόλιο Από Κυριάκος Στις 26 Αύγουστος, 2016 @ 10:05

Ο περιορισμός της παραγρ 1.γ ότι η το αεροσκάφος δεν θα προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο δεν προσφέρει τίποτα ως εκ τούτου να απαλειφθεί. Επισημαίνεται ότι σε μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα όπου τα υδάτινα σημεία προσγείωσης μπορεί να είναι άπειρα, ένας τέτοιος περιορισμός θα δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια χωρίς να λύνει προβλήματα. Ιδιαίτερα για τις private πτήσεις είναι περιτός.
Όσον αφορά την παράγραφο 1.θ αυτή αφορά καθαρά commercial πτήσεις και δημιουργεί προβλήματα στις private. Συγκεκριμένα αναφέρεται η υποχρεωτική ύπαρξη υποδομής για επιβίβαση-αποβίβαση.Εισήγηση για απαλοιφή του περιορισμού για private πτήσεις στις οποίες θα υφίστανται αποκλειστικά και μόνο τα διαλαμβανόμενα στον Δ.Κ.Α.Σ. όσον αφορά την κίνηση σε υδάτινα πεδία. Σημειώνεται ότι ένα διθέσιο υδροπλάνο είναι μικρότερο σε μέγεθος από την πλειοψηφία των πλωτων σκαφών που κινούνται στις ελληνικές θάλασσες. Συνεπώς η αποβίβαση δύναται να γίνει εκτός κατάλληλης υποδομής με ρίψη άγγυρας όπως και τα πλωτά σκάφη.

#5 Σχόλιο Από Γιαννης Χάρος Στις 28 Αύγουστος, 2016 @ 06:58

Συμπληρωματικά στο σχόλιο του Άρθρου 27 παρ (θ ) παραθέτω τα ακόλουθα:
1η περίπτωση:
Οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία δύναται να εκτελούνται από μεγαλύτερα αεροσκάφη –έως 19-θέσεων. Ο συγκυβερνήτης χρειάζεται εάν αυτό προβλέπεται από το Operation Manual ( ΟΜ ) της Εταιρείας το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ΥΠΑ/Δ2.
2η περίπτωση:
Οι πτήσεις προς/από υδάτινα πεδία δύναται να εκτελούνται από μικρότερα αεροσκάφη – έως 4 -6 επιβατών. Ο συγκυβερνήτης δεν είναι υποχρεωτικός και δεν προβλέπεται από το Operation Manual ( ΟΜ ) της Εταιρείας το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ΥΠΑ/Δ2.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή κοινός στόχος είναι το μεταφορικό ισοδύναμο των κατοίκων των δυσπρόσιτων λιγότερο εμπορικών νησιών π.χ. Αντικύθηρα, με αυτό των άλλων ευπρόσιτων εμπορικών περιοχών της Ελλάδος π.χ. Μύκονος, επιπρόσθετα δε λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 101 παρ (3 ) του Συντάγματος, που στην ερμηνευτική δήλωση αναφέρει ότι ο Νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του «της ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών, όταν δρα κανονιστικά….» παρακαλώ για καλύτερη διευκρινιστική ανάλυση της παραπάνω διάταξης του Άρθ 27. ( Θ) « ….. για αεροσκάφη άνω των 8 επιβατών απαιτείται συγκυβερνήτης…..».
Ευχαριστώ
Γιάννης Χάρος
Κάτοικος Κυθήρων

#6 Σχόλιο Από Τζαβέλλας Νίκος Στις 30 Αύγουστος, 2016 @ 12:03

Ο περιορισμός της παρ.1 περίπτ. θ) «Στο αεροσκάφος επιβαίνει συγκυβερνήτης ο οποίος συνεπικουρεί τον κυβερνήτη στον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών» είναι αποτρεπτική για την χρήση των υδάτινων πεδίων από αμφίβια αεροσκάφη γενικής αεροπορίας (υπερελαφρά ή/και ελαφρά αεροσκάφη) τα οποία φέρουν 2 έως 4 επιβάτες συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη.

Επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τα ανωτέρω αεροσκάφη όταν αυτά επιχειρούν από κανονικά (γήινα) αεροδρόμια ή πεδία.

Η παραμονή της διάταξης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα την στέρηση της πρόσβασης ενός σημαντικού αριθμού ελληνικών και ξένων αεροσκαφών (άρα και επισκεπτών – τουριστών) από τα ακριτικά νησιά μας.

Η διάταξη θα πρέπει να αλλάξει και η παρουσία συγκυβερνήτη θα πρέπει να απαιτείται από ένα μίνιμουμ επιβατών και άνω (π.χ. 10 επιβάτες και άνω).

Παρακαλώ για την εξέταση και αποδοχή του σχολίου

Τζαβέλλας Νικόλαος, Ταμίας του
Αεροπορικού Κέντρου
Κεντρικής Ελλάδας

#7 Σχόλιο Από Ιωάννης Μπρας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) Στις 6 Σεπτέμβριος, 2016 @ 16:43

Άρθρο 27 Υδάτινα πεδία

Το σχέδιο νόμου αναφέρει: γ) Το αεροσκάφος δεν προέρχεται από άλλο υδάτινο πεδίο παρά μόνο από αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο ή αεροδρόμιο

Πρόταση: Τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου πτήσεις Charter ή VIP θέλουν εκδρομές με παραπάνω από 1 στάσεις σε υδάτινα πεδία με τους ίδιους επιβάτες? Πως θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους επισκέπτες? Πρέπει να βρεθεί λύση.

#8 Σχόλιο Από Κυριάκος Αντωνόπουλος Στις 6 Σεπτέμβριος, 2016 @ 17:56

• Πως θα ανταποκριθεί ένα αεροσκάφος που μεταφέρει ασθενή που παρέλαβε από υδάτινο πεδίο και πρέπει, εάν κληθεί, να παραλάβει από άλλο υδάτινο πεδίο άλλο ασθενή; Θα πρέπει να επιστρέψει πρώτα στο υδατοδρόμιο;
• Πως θα γίνει επείγουσα διακομιδή ασθενούς αν έχει εκπνεύσει το χρονικό διάστημα που ορίζει την αεροπορική ημέρα, η αν κατά την αναμονή παραλαβής του ασθενούς παρέλθει χρονική της προθεσμία;
• Γιατί τα υδροπλάνα μην μπορούν να ενεργήσουν μεταξύ υδάτινων πεδίων η προερχόμενα από υδάτινο πεδίο, προκειμένου να επιβιβάσουν/αποβιβάσουν επιβάτες από/προς Π.Χ. Ξενοδοχείο η Κρουαζιερόπλοιο με σκοπό τον προορισμό σε υδατοδρόμιο η αεροδρόμιο με σκοπό την μετεπιβίβαση σε πλοίο η αεροπλάνο?
Πρόταση:
Να είναι δυνατή η προέλευση του αεροσκάφους από άλλο/α υδάτινα πεδία για να εξυπηρετούνται οι τουριστικές ανάγκες και οι επείγουσες διακομιδές που θα πρέπει να γίνονται και πέραν των ορίων της αεροπορικής ημέρας.

#9 Σχόλιο Από Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες Στις 9 Σεπτέμβριος, 2016 @ 12:24

(αρθρο 27 παρ η)

Ο ΔΚΑΣ, και οι κανονισμοί λιμένων ισχύουν για τις θάλασσες. Ισχύει το ίδιο καθεστώς και για τις λίμνες ή πρέπει να καθοριστεί χωριστά;