- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 10 – Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας

Στις διαδικτυακές πύλες των Συστημάτων που προβλέπονται στα άρθρα του παρόντος, τα θέματα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 και 13 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β’/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 25/2014 (Α’ 44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων».

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 10 – Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας"

#1 Σχόλιο Από WWF Ελλάς Στις 14 Οκτώβριος, 2016 @ 15:15

Εάν μετράμε σωστά, το νομοσχέδιο εισάγει 8 ή 9 νέα μητρώα, βάσεις δεδομένων και/ή ηλεκτρονικά συστήματα. Η επικάλυψη με ισχύοντα μητρώα και ηλεκτρονικά συστήματα, όπως η Διαύγεια και το ΕΣΗΔΗΣ είναι σημαντική. Εντούτοις, η πρόσθετη δημοσιότητα και η διαφάνεια αυτή θα ήταν ευπρόσδεκτη και αξιέπαινη, αν το νομοσχέδιο διασφάλιζε την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού σε όλα αυτά τα μητρώα/συστήματα και βάσεις δεδομένων. Αντιθέτως, μολονότι περιλαμβάνεται μία διάταξη που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν κατοχυρώνει ρητά την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες αυτές (και το θέμα παραπέμπεται στις μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις και διατάγματα, που θα εξειδικεύσουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου). Τα δημόσια και ιδιωτικά έργα έχουν τεράστιες (θετικές και αρνητικές) επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στην δημόσια υγεία, στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, και την πολιτιστική κληρονομιά: για τον λόγο αυτό, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμες, και όχι κτήμα μόνο των δημόσιων υπηρεσιών και των επαγγελματιών του χώρου. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία (Συνθήκη Άαρχους, οδηγία 2003/4, νομοθεσία για γεωχωρικά δεδομένα, κοκ.) επιβάλλει την ευρεία πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα του ενδιαφερόμενου κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία και τα δημόσια έγγραφα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (για το οποίο υπάρχει η ελπίδα ότι θα λειτουργήσει σύντομα), μολονότι η επικάλυψη ιδίως με το ΚΗΣΠΑΤΕ (άρθρο 2 νομοσχεδίου) και το ΚΗΣΑ (άρθρο 4 νομοσχεδίου) είναι μεγάλη