- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 28 Δήλωση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων

1. Κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο που γνωρίζει ότι σημειώθηκε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν εντός της περιοχής πληροφοριών πτήσεων (F.I.R.) Αθηνών, απευθύνει αμελλητί κοινοποίηση στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. ή την πλησιέστερη αεροπορική, αερολιμενική, αστυνομική ή άλλη τοπική αρχή.
2. Κάθε μέσο επικοινωνίας, δημόσιο ή ιδιωτικό, διατίθεται κατά προτεραιότητα για την άμεση μετάδοση στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παρ. 1, των πληροφοριών για το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν που έγινε. Μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. παρέχεται η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος.
3. Ανεξάρτητα από την περίπτωση της παρ. 1, οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διευκόλυνση των πτήσεων είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν αμέσως στον Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. κάθε ατύχημα ή σοβαρό συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη λειτουργία ενός αεροσκάφους και του οποίου έλαβαν γνώση.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 28 Δήλωση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων"

#1 Σχόλιο Από ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Στις 5 Ιανουάριος, 2023 @ 23:42

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ EUROCONTROL ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,. Η ΕΔΑΑΠ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: ΟΧΙ.
ΕΠΩΜΙΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: ΟΧΙ
ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ EUROCONTROL