- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο: «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών».
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Επιτροπών Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, μέσω της σύστασης ενός νέου ενιαίου και ανεξάρτητου φορέα, του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.
Η νέα αυτή διάρθρωση του ενιαίου φορέα, αρμόδιου για τη διερεύνηση των αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και συμβάντων καθώς και για την ασφάλεια των μεταφορών, κρίνεται ότι θα προσδώσει στο φορέα αυτό περισσότερη ευελιξία και λειτουργική αποδοτικότητα, επιτρέποντάς του να επιτελέσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του.
Με την πρόβλεψη περί σύστασης του εν λόγω ενιαίου εθνικού φορέα επιτυγχάνεται και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ, καθώς και η πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κεφαλαίου V της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 06.01.2023.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών