Μέρος Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Άρθρο 41

Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων – Προσθήκη άρθρου 7Α και τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4864/2021 

 

 1. Στον ν. 4864/2021 (Α΄237) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

 

«Άρθρο 7Α

Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων

 

Για την εξυπηρέτηση των κατασκευαστικών αναγκών Στρατηγικών Επενδύσεων, οι οποίες είναι χωροθετημένες σε περιοχές που δεν υφίσταται χερσαία ή άλλη επαρκής σύνδεση με το κεντρικό οδικό δίκτυο της ηπειρωτικής  χώρας, όπως νησιά και δύσκολα προσβάσιμοι παραλιακοί οικισμοί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να χορηγείται σε επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν σκοπούς της Στρατηγικής Επένδυσης, έκτακτη δρομολόγηση, από και προς, ενδεδειγμένους τοπικούς εμπορικούς λιμένες ή λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έργα κατασκευής, κατά παρέκκλιση του Κεφαλαίου Γ΄ του Τμήματος Ι του Μέρους Α’ του ν. 4948/2022 (Α’ 125).».

 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται και το άρθρο 7Α του ιδίου νόμου και η παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Τα άρθρα 7A, 15, 16, 17, το άρθρο 18, πλην της παρ. 4, και τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Α’ 204), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010.».

 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021, περί μεταβατικών διατάξεων,  προστίθεται και το άρθρο 7Α του ιδίου νόμου και η παρ. 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Τα άρθρα 7Α και 15 έως 22 εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019 (Α’ 66), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019.».

 

Άρθρο 42

Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό ή του εξήντα πέντε τοις εκατό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 ν. 4887/2022

 

 1. Στην παρ. 5 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) περί οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

«5. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 21 του παρόντος για τη διενέργεια των ελέγχων τους. Για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016».

 1. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4887/2022.

 

Άρθρο 43

Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά

σχέδια των ν. 3908/2011 και 4399/2016 

 

Επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117), τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.

 

Άρθρο 44 

Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 80 
ν. 4914/2022

 

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4914/2022 (Α΄ 61), περί αποζημιώσεων μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων, κατ’ εφαρμογή των ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004, από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 26226/13.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016.». 

 1. Οι αποζημιώσεις των μελών των Μητρώων της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4914/2022  καταβάλλονται με την προϋπόθεση τα μέλη να επανυποβάλλουν,  εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αίτημά τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη σχετική αποζημίωση σε προγενέστερο χρόνο.

 

Άρθρο 45

Δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης – Υποστήριξη του καθεστώτος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 1 και 4 άρθρου 126 ν. 4887/2022

 

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4887/2022 (Α’ 16), προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Θεσπίζονται καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων κατά τα προβλεπόμενα στα Υποκεφάλαια Α`- ΙΓ` του Κεφαλαίου Β` του παρόντος Μέρους, τα οποία προκηρύσσονται ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30. Ειδικά το καθεστώς του Υποκεφαλαίου Δ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» δύναται να προκηρύσσεται με τη μορφή δύο (2) ή περισσοτέρων διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης, με διαφοροποιήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 και το άρθρο 55.». 

2.Στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16), περί θεμάτων λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο σχετικά με το καθεστώς της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν), το οποίο διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν). Ειδικά για το καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» οι διαδικασίες δύνανται να διενεργούνται είτε μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ-Αν), είτε μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.). Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α` 265) εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).»

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022, περί θεμάτων λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με το καθεστώς της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής

«4. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους μέσω του Π.Σ.-Αν. Ειδικά για το καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»  οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους είτε μέσω του Π.Σ.-Αν, είτε μέσω του Ο.Π.Σ.Κ.Ε.».

 

Άρθρο 46

Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου – Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 ν. 4982/2022

 1. Στην παρ. 5 του ν. 4982/2022 (Α΄195) περί χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), προστίθεται έκτο εδάφιο, περί συνυπολογισμού των κοινόχρηστων εκτάσεων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 «5. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το Ε.Π. μπορεί να τέμνεται από υδατορέματα, κάθε κατηγορίας οδικά δίκτυα, φυσικά εμπόδια, σιδηροδρομικά δίκτυα και τεχνικά έργα, εφόσον πληρούνται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης και η ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς αυτά να συνιστούν κατάτμηση του Ε.Π.. Η ευθύνη συντήρησης των οδικών δικτύων παραμένει στον οικείο φορέα. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των οικοπέδων μέσω γεφύρωσης των υδατορεμάτων ή των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων ή ενοποίησης των οικοπέδων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Τα έργα λειτουργικής ενοποίησης πραγματοποιούνται με δαπάνη της Ε.Α.Δ.Ε.Π., μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση του Ε.Π.. Οι εκτάσεις της παρούσας συνυπολογίζονται για τη διασφάλιση της έκτασης του άρθρου 8 υπέρ της Ε.Α.Δ.Ε.Π..».

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4982/2022, περί μεταβολών και επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η έκταση να υπολογίζεται επί της αιτούμενης προς επέκταση και όχι επί της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, προστίθεται τελευταίο εδάφιο για την προστασία των δασικών εκτάσεων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η μεταβολή των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.), καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας του, μετά από την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενες χρήσεις γης δεν απαγορεύουν την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσοστά για τη διασφάλιση της έκτασης υπολογίζονται επί της αιτούμενης προς επέκταση έκτασης του Ε.Π.. Επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.».

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195), περί παροχής υπηρεσιών, η περ. β) περί του συντελεστή χρέωσης των ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου, αντικαθίσταται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση:

α) ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απέχει από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στα όρια του Ε.Π. και, αντίστοιχα, από την επιβολή των ανταποδοτικών τελών,

β) το συνολικό ποσό που χρεώνει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της παρ. 1 δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο συνολικό ποσό που χρέωνε ο Ο.Τ.Α. κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της δήλωσης της παρ. 2 και οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών επιμερίζονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τους κανόνες επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας,

γ) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη: γα) είτε απευθείας από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μαζί με την τιμολόγηση των λοιπών κοινοχρήστων δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση η Ε.Α.Δ.Ε.Π. τιμολογεί και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού των τελών το οποίο, εφόσον εισπράττει, αποδίδει στον οικείο Ο.Τ.Α.,

γβ) είτε μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταβαλλόμενων τελών επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλόμενων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Και στις δύο προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, το ποσό που αποδίδει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. στον Ο.Τ.Α. λογίζεται ως αντισταθμιστικό όφελος του Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία του Ε.Π. εντός των διοικητικών του ορίων,

δ) στην περίπτωση είσπραξης ανταποδοτικών τελών μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Δ.Ε.Π. που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση της παρ. 2.».

 

Άρθρο 47

Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιώνΔυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ενδιάμεσων – ημιέτοιμων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό – Τροποποίηση άρθρου 2ΙΔ ν. 4139/2013

 

Στο άρθρο 2ΙΔ του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), περί εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 2ΙΔ διαμορφώνεται ως εξής:

    «Άρθρο 2ΙΔ

Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού

υλικού, πρώτων υλών και ουσιών

«1. Για την εισαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και για την εξαγωγή του αρκεί η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Επιτρέπεται στα ερευνητικά δημόσια εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ) η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η καλλιέργειά του, με σκοπό την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές μελέτες, καθώς και η συνεργασία τους για τους σκοπούς αυτούς με φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α.

 1. Δεν επιτρέπονται η εισαγωγή, η εξαγωγή των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, κατά παράβαση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της σχετικής άδειας, από το Υπουργείο Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 2, προς τον φορέα που έχει λάβει την έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α.. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, κατά παράβαση των όρων του παρόντος.
 2. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και ιδίως για εργασίες, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της μονάδας, η εισαγωγή και η εξαγωγή από και προς την Ελλάδα, καθώς και η μεταφορά ημιέτοιμων – ενδιάμεσων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% που βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής από τους φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2 Α, με έκδοση μόνο της άδειας της παρ. 5 του άρθρου 2 που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Ναρκωτικών και τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Για την εκτέλεση της μεταφοράς, της εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης της παρούσας δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση της άδειας παραγωγής για εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων του άρθρων 2ΙΑ και 2ΙΒ, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης.
 3. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α. Η ανάκληση του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται πέραν της επιβολής των κυρώσεων των άρθρων 19 και 20 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), του άρθρου 16 της υπό στοιχεία Δ3 (γ) 52558/2018 (Β’ 2480) απόφασης του Υπουργού Υγείας και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ε’ Μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

Άρθρο 48

Ανακοινώσεις μείωσης τιμών στους καταναλωτές – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013

 

Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί εκπτώσεων – προσφορών, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς το χρονικό όριο εφαρμογής της μείωσης των τιμών, στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο εξειδικεύεται η έννοια της χαμηλότερης και της προγενέστερης τιμής, αντίστοιχα, και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

«2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.».

 

Άρθρο 49

Παρατάσεις Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» – Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4849/2021

1.Η παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί της χρονικής ισχύος του «καλάθι του νοικοκυριού», παρατείνεται, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.»  

2.Το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ανανέωσης της άδειας και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.4.2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.». 

 

Άρθρο 50

Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών»

 

 1. Oι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι των νονών»), από την 29η Μαρτίου 2023 έως την 15η Απριλίου 2023.
 2. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.
 3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.
 4. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 5. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος, μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 58 του ν. 4818/2021, περί αθέμιτης κερδοφορίας.
 6. Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι των νονών», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 51

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων περί παράβασης των διατάξεων σχετικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4177/2013

 

Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί ειδικών κυρώσεων για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι: 

α) ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, με την επιφύλαξη της περ. β). Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται, ανά μήνα, να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στον Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α). Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση.

β) ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α.».

 

Άρθρο 52

Δέσμευση λογαριασμών πίστωσης λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής

Αν εγείρονται υπόνοιες διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, κατά την έννοια του άρθρου 74 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ο πάροχος δικαιούται να ζητά την άμεση δέσμευση του λογαριασμού πίστωσης από το ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή το υποκατάστημα αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος, που έχει άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο οποίο τηρείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός,  το δε πιστωτικό ίδρυμα που λαμβάνει το αίτημα οφείλει να το εκτελέσει άμεσα. Το πιστωτικό ίδρυμα, που έχει δεχθεί και εκτελέσει το αίτημα δέσμευσης, το γνωστοποιεί άμεσα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην ως άνω Αρχή, αυτή δεν εγκρίνει την δέσμευση, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.

 

Άρθρο 53

Διόρθωση παροραμάτων στον ν. 5019/2023 

 

 1. Στην παρ. 4α του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5013/2023 (Α’27), οι λέξεις «παρ. 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 4» και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Κανονισμός Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών της παρ. 4 του άρθρου 7α.»

 1. Στην παρ. 4στ του άρθρου 14 του ν. 2251/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5013/2023, οι λέξεις «του άρθρου 10β» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 10γ και 10δ» και η παρ. 4στ διαμορφώνεται ως εξής:

«4στ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των άρθρων 10γ και 10δ.».

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 5019/2023 (Α’ 27), α) ο αριθμός «10», όπου αναφέρεται, αντικαθίσταται από τον αριθμό «14», β) οι λέξεις «άρθρο 9 του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρα 9 και 10 του παρόντος» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ισχύς του Μέρους Α’, πλην των εσωτερικών παρ. 4α, 4β, 4ια, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), καθώς και της εσωτερικής παρ. 12 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994, όπως αυτές προστίθενται με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος αντίστοιχα, αρχίζει από την 26η Ιουνίου 2023 και αφορά στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται από την 25η Ιουνίου 2023».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Άρθρο 54

Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 1100/1980

 

Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (Α’ 295) περί μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ): α) στην περ. γ) της παρ. 3 συμπληρώνονται οι πτυχιούχοι τμημάτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΟΕΕ, β) στις παρ. 5 έως 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 αντικαθίσταται, γ) προστίθεται παρ. 10 σχετικά με τους λόγους διαγραφής των μελών του ΟΕΕ, και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3

Μέλη

 1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 2. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι πτυχιούχοι πολιτικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών, ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωτάτων σχολών εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν αποδεδειγμένως επαγγέλματα που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του οικονομικού επιστήμονα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
 3. Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:

α) οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,

β) οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,

 γ) οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

 1. Οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1.1.1980, καθώς και όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή των σχολών αυτών μέχρι την 31 Δεκ. 1984 δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν προσωρινή άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το ΟΕΕ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών από την ημερομηνία που έλαβαν το πτυχίο τους, χωρίς να καθίστανται μέλη του. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια 2 ετών και ανακαλείται εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή δεν προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα αναγκαία δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι άρχισαν να ασκούν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόληση. Εάν αποδείξουν εμπροθέσμως την έναρξη της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ως κύριας βιοποριστικής απασχόλησής τους, υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ, πριν από τη χορήγηση οριστικής επαγγελματικής άδειας.
 2. Οι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών της παρ. 1 και οι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών της παρούσας παραγράφου δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ, εφόσον δεν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ή είναι μέλη άλλου Επιμελητηρίου στο οποίο η εγγραφή δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πτυχίου. Επίσης δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της παρ. 3.
 3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, καθορίζονται επακριβώς τα οικονομολογικά επαγγέλματα των οποίων η άσκηση προϋποθέτει την επαγγελματική άδεια της περ. η του άρθρου 2, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας το εργασιακό περιεχόμενο κάθε επαγγέλματος από τα παραπάνω, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για να αποδεχθεί η άσκησή τους.
 4. Για την έναρξη ή συνέχιση της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, μετά την 1η Ιανουαρίου 1986 απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας του ΟΕΕ. Όσοι πτυχιούχοι άλλων σχολών και ειδικοτήτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού ή μη πτυχιούχοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν αποδεδειγμένως, κατά τη δημοσίευση των παραπάνω π.δ. επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματική άδεια του ΟΕΕ, εξακολουθούν να τα ασκούν ακωλύτως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
 5. Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη εφόσον, μετά τη λήψη του πτυχίου τους: α) καταδικάστηκαν αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή κάθειρξης ή β) καταδικάστηκαν αμετακλήτως για πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, δωροληψία, απιστία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), παράβαση καθήκοντος, χρεοκοπία και λαθρεμπορία.

 1. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.
 2. Tα μέλη του ΟΕΕ διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, εφόσον καταδικαστούν αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 8. Επίσης, τα μέλη του ΟΕΕ διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, κατόπιν αίτησής τους, αν αποδείξουν εγγράφως ότι δεν ασκούν το οικονομικό επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέλους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.».

 

Άρθρο 55

Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  – Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980

 

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 (Α’ 295), περί κεντρικών και τοπικών διοικήσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), επικαιροποιείται ως προς την αναφερόμενη νομοθεσία, αυξάνονται οι άδειες απουσίας χωρίς περικοπή αποδοχών, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

 «8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι δέκα (10) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.».

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς την εξομοίωση των αμοιβών των μελών των τοπικών διοικήσεων με τις αμοιβές των μελών της κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, και η παρ. 14 διαμορφώνονται ως εξής:

 «14. Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, δεν μετατίθενται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, τρεις (3) το πολύ ημέρες το μήνα, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικήσεων καταβάλλεται σε όλους από το Ο.Ε.Ε. αποζημίωση ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και έως 2 συνεδριάσεις το μήνα. Τα μέλη Τοπικών Διοικήσεων που διαμένουν έξω από την έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος δικαιούνται να αποζημιωθούν για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους.».

 

Άρθρο 56

Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Είσπραξη προστίμων – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 ν. 1100/1980

 

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295), περί πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται η παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα νόμο ή σε αποφάσεις των οργάνων του ΟΕΕ ή στον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική δεοντολογία διαγωγή, η αποδεδειγμένη πλημμέλεια και η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά των μελών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).».

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς τον τρόπο είσπραξης των επιβαλλόμενων χρηματικών κυρώσεων, και διαμορφώνεται ως εξής: 
 2. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του Ο.Ε.Ε. και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των εσόδων του ΟΕΕ.».

 

Άρθρο 57

Ρύθμιση προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών – Φορέας τεκμηρίωσης παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελεγκτές -Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 86 και παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4849/2021

 

1.Η παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών, και διαμορφώνεται ως εξής:

 «8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β της παρ. 2, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές ή είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η’ της παρ. 2, και

β) έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.».

2.Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), περί υποχρεώσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών, τροποποιείται ως προς τον φορέα τεκμηρίωσης της παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

 «1. Οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται:

α) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και του Διεθνούς Αναγνωρισμένου Κώδικα Δεοντολογίας,

β) να προσκομίζουν ανά διετία στην αρμόδια διοικητική αρχή τεκμηρίωση παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 58

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης – Έλεγχος νομιμότητας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4919/2022

 1. H παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, διαμορφώνεται ως περ. α), στο τέλος της περ. α) προστίθεται νέο εδάφιο, καθώς και διαζευκτικά περ. β), στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται δυο εδάφια, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται:

α) είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται επιγραμμικά μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται σύσταση με τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 13. Στις περιπτώσεις που απαιτείται διοικητικός έλεγχος, η σύσταση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της e-YMS, μόνο εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά.

β) είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-ΥΜΣ, εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο.

 1. Στην e-Υ.Μ.Σ. οι ιδρυτές της εταιρείας ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα:

α) Επαληθεύουν την ταυτότητά τους μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257), καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων ή εναλλακτικά μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,

β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία τους που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου,

γ) συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή της στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., καθώς και την εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την απόδοση Α.Μ.Ε., όπου απαιτείται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον, μετά από τη συμπλήρωση των στοιχείων, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω της e- ΥΜΣ.».

Άρθρο 59

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017

Η παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου εδαφίου της, και διαμορφώνεται ως εξής:

 «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τους ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, με πράξη αρμοδίου οργάνου, για τον σκοπό αυτό ή αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), σύμφωνα με το π.δ 38/2010 (Α΄78), καθώς και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Για τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται με πράξη αρμοδίου οργάνου για τον σκοπό αυτό ή αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμοι από το Σ.Α.Ε.Π. ή Α.Τ.Ε.Ε.Ν., σύμφωνα με το π.δ. 38/2010, με αυτούς των Α.Ε.Ι, της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.».

Άρθρο 60

Ένταξη του «Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος» στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 – Τροποποίηση περ. Β άρθρου 13α ν. 4310/2014

Στην παρ. Β του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α` 258), περί ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, προστίθεται, ως περ. 6, νέος τεχνολογικός φορέας, και η περ. Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

 1. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
 2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
 3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε..
 4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).
 5. Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).
 6. Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).».

 

Άρθρο 61 

Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 ν. 4307/2014

 

Οι διαδικασίες ειδικής διαχείρισης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 (Α΄246), αν τελούν ήδη σε παράταση και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2023.     

 

Άρθρο 62

Διάρκεια της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 3614/2007

Το πρώτο εδάφιο της περ. (α) του άρθρου 2 του καταστατικού της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), τροποποιείται ως προς τη διάρκεια της εταιρείας, και το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Διάρκεια – Έδρα

(α) Η διάρκεια της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2042. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για μια ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.

(β) Έδρα της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

(γ) Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται, στο πλαίσιο του σκοπού της, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το καταστατικό των εταιρειών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ισχύουν και για τις θυγατρικές της εταιρείες.

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.».

 

Άρθρο 63

Ανάθεση υποστήριξης λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 11Α ν. 3982/2022

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), περί ενιαίου μητρώου ανελκυστήρων, διευκρινίζονται τα νομικά πρόσωπα στα οποία μπορεί να ανατίθεται η υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η τεχνική υποστήριξη ή/και η διαχείριση, που αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διαθέτουν σχετική εμπειρία.».

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:17 | Δημήτρης Ψαλλίδας

  Το προτεινόμενο άρθρο 62 με την παράταση λειτουργίας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε μέχρι το τέλος του έτους 2042 οριοθετεί επιπρόσθετα και το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων της. Η πολιτεία οφείλει συμπληρωματικά, να διατυπώσει οριστικά, σύμφωνα και με τις εκπεφρασμένες δεσμεύσεις του αρμόδιου υπουργού ΥπΑΝΕΠ, το σύνολο των αναγκαίων ρυθμίσεων για τον καθορισμό ενός δίκαιου, ισότιμου και αξιοπρεπούς τρόπου αμοιβής με κατάργηση των χρόνιων μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου που ασκούν κοινά καθήκοντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:27 | Δημήτρης Κάσσης

  Προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 59 του παρόντος το οποίο περιλαμβάνει την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά μόνο σε ερευνητές για διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.
  Είναι απαράδεκτο σε αυτή τη ρύθμιση να μην περιλαμβάνονται τόσο οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες όσο και το Εν Γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό του άρθρου 16 του ν. 4386/2016 εφόσον και οι δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού δύναται να εκτελούν διδακτικό και ερευνητικό έργο. Προτείνεται λοιπόν να συμπληρωθεί στο άρθρο 59 ότι
  “αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, τόσο για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όσο και για το Εν Γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό”
  όπως δηλαδή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση και για τους Ερευνητές.

  Δημήτρης Κάσσης
  Πρόεδρος του ΓΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και ιδρυμάτων

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:37 | Δημήτρης Κάσσης

  Πρέπει να αρθεί ο άδικος διαχωρισμός ως προς την δυνατότητα καταβολής πρόσθετων αμοιβών από έργα/προγράμματα σε κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων. Ειδικά όταν γίνεται διαχωρισμός ως προς τη σχέση εργασίας (ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ). Να προστεθεί το εξής εδάφιο που τροποποιεί την Παράγραφο 3 του Άρθρου 243 του νόμου 4957/2022:
  “Για τα μέλη της ομάδας έργου που προέρχονται από κατηγορίες προσωπικού των περ. ή) της παρ. 1, η απασχόλησή τους στο έργο/πρόγραμμα πέραν των συμβατικών ωρών απασχόλησής τους στο έργο, αφορά πρόσθετη απασχόληση, που εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου.”

  Δημήτρης Κάσσης
  Πρόεδρος του ΓΣ της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

 • Σχετικά με το άρθρο 59: Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017.

  Είναι άδικο και αδικαιολόγητο να υπάρχει διαχωρισμός των Ε.Λ.Ε. από τους ερευνητές όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (στο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται για τους ερευνητές, όχι όμως για τους Ε.Λ.Ε.). Θα πρέπει να ισχύουν και για τους Ε.Λ.Ε οι διατάξεις που ισχύουν για τους ερευνητές, μιας και οι δύο κατηγορίες είναι ερευνητικό προσωπικό και κρίνονται με τον ίδιο τρόπο.

  Ευχαριστώ

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:53 | Δημήτρης Κάσσης

  Να ενσωματωθεί τροπολογία που θα επιτρέπει στις λοιπές κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών Φορέων να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/πρόγραμμα. Προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος αντίστοιχη με το άρθρο 61 του νόμου 5019/2023:
  “Το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, των παραγράφων 8 και 9 του του άρθρου 16 του ν. 4386/2016 οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον τριάντα πέντε (35) ώρες οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως»

  Δημήτρης Κάσσης
  Πρόεδρος ΓΣ ΠΟΕΕΚ-Ι

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:33 | Γιώργος Κωνσταντινίδης

  Συμφωνώ απόλυτα με όλα τα προηγούμενα σχόλια σχετικά με την απαράδεκτη μη αναγνώριση προϋπηρεσίας ων ΕΛΕ στο εσωτερικό (άρθρο 59), που δεν στηρίζεται σε κανένα λογικό επιχείρημα, που συντηρεί τον απαράδεκτο τρόπο διεξαγωγής έρευνας με «μπλοκάκι» και που ενισχύει την μετανάστευση αξιολογότατων ερευνητών (brain drain). Μόνο κατάθλιψη και απογοήτευση προξενεί αυτή η ρύθμιση από την πολιτεία.

  Γιώργος Κωνσταντινίδης
  ΕΛΕ Γ’
  ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:53 | Νίκος Πασσάς

  Άρθρο 62

  Θα πρέπει να προστεθεί η διάταξη με σκοπό τη δίκαιη αντιμετώπιση των μισθολογικών θεμάτων του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ και την εξάλειψη/άρση ανισοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον του ΕΣΠΑ μεταξύ εργαζομένων του ίδιου κλιμακίου, που παρέχουν ίδιες υπηρεσίες, στη βάση των ίδιων καθηκόντων όπως αυτά τους έχουν ανατεθεί, με εφαρμογή από την 1.1.2022.

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:18 | Δημήτρης Κάσσης

  Άρθρο 59: Προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 59 του παρόντος το οποίο περιλαμβάνει την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά μόνο σε ερευνητές για διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.
  Είναι απαράδεκτο σε αυτή τη ρύθμιση να μην περιλαμβάνονται τόσο οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες όσο και το Εν Γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό του άρθρου 16 του ν. 4386/2016 εφόσον και οι δύο αυτές κατηγορίες προσωπικού δύναται να εκτελούν διδακτικό και ερευνητικό έργο. Προτείνεται λοιπόν να συμπληρωθεί στο άρθρο 59 ότι:
  “αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, τόσο για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όσο και για το Εν Γένει Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό”
  όπως δηλαδή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση και για τους Ερευνητές.

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:28 | Αντώνης Μαγουλάς

  Άρθρο 59.

  Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει τον λόγο, για τον οποίο αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των ΕΛΕ (Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων) στο εξωτερικό, αλλά όχι στο εσωτερικό, όταν αυτό ισχύει για τους Ερευνητές. ΕΛΕ και Ερευνητές έχουν εξομοιωθεί από πολλές πλευρές και μια τέτοια διάκριση (αν δεν πρόκειται περί λάθους) δεν είμαι λογική.

  Αντώνης Μαγουλάς
  Δντής ΕΛΚΕΘΕ- Πρόεδρος ΔΣ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 21:56 | Παναγιώτης

  ΆΡΘΡΟ 41
  Καμιά επένδυση στα νησιά της Δωδεκανήσου για τα υδροπλάνα που ακούμε και υδροπλάνα δεν βλέπουμε θα γίνει;
  Άρθρο 45
  Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος που ασχολούνται με την αγροτική καλλιέργεια .Γιατί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ ,αναπτυξιακά ,επενδυτικά και τους έχετε αποκλεισμένους;
  Ασφαλιστικές εισφορές ο αγρότης ειδικού καθεστώτος πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές κανονικά στον εφκα ,1η κατηγορία ειναι 137 ευρώ.
  Άρθρο 49
  Άντι το καλάθι του φτωχου και έλεγχος να σπαταλάμε τόσο χρόνο για να δούμε αν τηρούνται. Προτείνω την οικονομική αναπτυξιακή πολιτική να τη δία χωρίζεται σε ζώνες. Δεν είναι λογικό να τηρείτε η ίδια οικονομική πολιτική για το καλάθι του νοικοκυριού της Αθήνας με τα Δωδεκάνησα. Άντι για market pass και καλάθια νοικοκυριού, προτείνω στα νησιά της Ελλάδος Να μειωθεί το ΦΠΑ μία ή δύο μονάδες σε κάποια είδη έστω και για λίγο χρονικό διάστημα. Να δώσετε οικονομικά κίνητρα μεγαλύτερα στους νησιώτες γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν τα μεταφορικά.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:44 | Γεώργιος Γιαννακόπουλος

  Όπως και άλλοι σχολιαστές υποδεικνύουν εύστοχα:
  – Ο διαχωρισμός των κριτηρίων αναγνώρισης προϋπηρεσίας μεταξύ Ερευνητών και ΕΛΕ δεν έχει απολύτως καμία αιτιολογία και φαίνεται απλώς ανάρμοστος και μη διαφανής. Το ερευνητικό προσωπικό έχει νόημα να αντιμετωπίζεται ενιαία.
  – Προφανώς πρέπει να αναγνωρίζεται σχετική προϋπηρεσία σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και ανώτατα ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.
  – Η συμβατική σχέση είναι απαράδεκτο να περιορίζει την αναγνώριση, καθώς εμμέσως υπονομεύει νομικά και τη δυνατότητα επιλογής εργασιακής σχέσης από τον εργαζόμενο. Θεωρώ ιδιαίτερα επισφαλές αυτό το σημείο και διαιώνιση ανισοτήτων από προηγούμενα λάθη.
  – Προτείνω να αναγνωρίζεται και εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες σε θέσεις έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον η σχετικότητα αποδεικνύεται τόσο με τον τίτλο του αντικειμένου αλλά και με σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Διαφορετικά, υπονομεύονται τα κίνητρα ικανών στελεχών που θέλουν να μεταπηδήσουν από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο.

  Τέτοιες εποχές είναι εξαιρετικά σημαντικό το νομοθετικό έργο να διδάξει ισονομία και ίσες ευκαιρίες και όχι να συντηρεί και ενισχύει ανισότητες αλλά και έλλειψη λογικού πνεύματος και διαφάνειας. Εκτιμώ ότι οι νομοθέτες/τριες θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

  Ευχαριστώ,
  Γιώργος Γιαννακόπουλος, PhD
  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
  Μέλος ΤΕΣ «Πολιτικής Δεδομένων & Τεχνητής Νοημοσύνης» – ΕΣΕΤΕΚ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 19:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  Το Άρθρο 59 θα πρέπει να διορθωθεί ώστε να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Στην συνέχεια παραθέτω την προτεινόμενη από την Ενωση Ελλήνων Ερευνητών διόρθωση:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

  Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου.
  Διευθυντής Ερευνών, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 17:57 | Πέτρος Γκιάστας

  Αναφορικά με το άρθρο 59, πρέπει να γίνει διόρθωση ώστε να αναγνωρίζεται και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, ανεξαρτήτου της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, όπως ακριβώς προτείνεται και για τους ερευνητές. Οι Ε.Λ.Ε. συναποτελούν μαζί με τους ερευνητές το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και δεν δικαιολογείται τέτοιος διαχωρισμός όσον αφορά στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.
  Άλλωστε, το θέμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, ανεξαρτήτου της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, διευθετήθηκε νομοθετικά πρόσφατα και για τα ΑΕΙ (άρθρο 288 του Ν.4957/2022), όπου εκτός από τα Μέλη ΔΕΠ, αναγνωρίσθηκε η εν λόγω προϋπηρεσία και στο λοιπό διδακτικό προσωπικό (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ).
  Πέτρος Γκιάστας
  Επικ. Καθηγητής
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 15:28 | Αχιλλέας Τσορτός

  Άρθρο 59:

  Για την καλύτερη κατανόηση τής κατάστασης που επικρατεί, επιθυμώ να προσθέσω ένα προσωπικό παράδειγμα: από τα περίπου 17 χρόνια που έχω εργασθεί στο ΙΤΕ (Ηράκλειο) σαν ερευνητικό προσωπικό (μετα-Διδακτορικός πλήρους απασχόλησης), η προϋπηρεσία που δεν μου αναγνωρίσθηκε όταν έγινα ΕΛΕ-β’ ξεπέρασε τα 11 χρόνια (συνεχόμενα στο ίδιο Ινστιτούτο). Ο λόγος είναι οτι αυτά ήταν χρόνια «βαφτισμένα» μπλοκάκι, υποτροφία, κλπ… Η αδικία αυτή που αφορά την «σχέση εργασίας» με τα Ερευνητικά Ιδρύματα είναι νομίζω προφανής και πρέπει να διορθωθεί για πολλούς συναδέλφους που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

  Αχιλλέας Τσορτός, Ph.D
  ΕΛΕ-β’
  ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 15:25 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Στο άρθρο 59 δεν περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και Τεχνολογικών Φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των Ερευνητών είναι ταυτόσημες.

  Με βάση το παραπάνω είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει διαχωρισμός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων από τους Ερευνητές όσον αφορά στο θέμα της συγκεκριμένης αναγνώρισης προϋπηρεσίας.

  Προτείνεται λοιπόν να συμπληρωθεί στο άρθρο 59 ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όπως ακριβώς αναγνωρίζεται (σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση) για τους Ερευνητές.

  Μία τέτοια τροπολογία για τους ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες θα είναι σε αναλογία και αρμονία με την πρόσφατη και παρόμοια τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής), τόσο των Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), όσο και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

 • Η Ενωση Ελλήνων Ερευνητών έχει επανειλημμένα ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017 ώστε να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ). Στον Ν. 4957/2022 συμπεριλήφθηκε αντίστοιχη διάταξη για τα μέλη ΔΕΠ στο άρθρο 288 παρ. 1 με την οποία επιλύθηκε το θέμα.
  Να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, ότι η μισθολογική απομείωση αλλά και η θεσμική υποβάθμιση των Ερευνητών που επήλθε με την εφαρμογή του Ν.4472/2017 σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων Ερευνητών στον ερευνητικό ιστό και, ειδικότερα, από το εξωτερικό (brain gain).
  Επιπλέον οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της ισονομίας είναι αναγκαία η νομοθέτηση και για τους ερευνητές και ΕΛΕ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
  Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των ερευνητών και ΕΛΕ, ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 13:42 | Σοφία Γραμμενούδη

  Άρθρο 59
  Η αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά θα πρέπει να ισχύει και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες όπως προτείνεται για τους Ερευνητές αλλά και όπως έχει προταθεί για τα Μέλη Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

  Σοφία Γραμμενούδη
  ΕΛΕ Β’
  ΕΚΕΒΕ ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 13:18 | Cecile Arbez-Gindre

  Άρθρο 59:
  Συμφωνώ με τα σχόλια συναδέλφων όσον αφορά το γεγονός ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση για την προϋπηρεσία μεταξύ ΕΡΕ και ΕΛΕ. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει τόσο για ΕΡΕ όσο και για ΕΛΕ να προσμετράται ως προϋπηρεσία και αυτή σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

  Cecile Arbez-Gindre
  Ε.Λ.Ε. Β’
  EIE

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:49 | Παρθένιος Ιωάννης

  Η διατύπωση στο άρθρο 59 θα πρέπει ν΄αλλάξει, ώστε να συμπεριλάβει ΚΑΙ τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες στην αναγνώριση ως προϋπηρεσίας το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.

  Έτσι θα αρθεί μια προφανής αδικία χωρίς καμμία λογική, δεδομένου ότι η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία σε Ιδρύματα της ημεδαπής είτε από ΕΛΕ, είτε από Ερευνητή δεν έχει καμμία ποιοτική η άλλη διαφορά.

  Παρθένιος Ιωάννης
  ΕΛΕ Β’ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:09 | Ειρηνη Φραγκιαδάκη

  Άρθρο 59: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017»

  Προτείνω με τη σειρά μου την συμπερίληψη των ΕΛΕ όπως οι ερευνητές.
  Δηλαδή για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) πρέπει να συμπληρωθεί ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε ερευνητικόυς-τεχνολογικούς φορείς του εξωτερικού ΑΛΛΑ και της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.

  Ειρηνη Φραγκιαδάκη
  Ε.Λ.Ε. Β’
  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:18 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Σε σχόλιο που έχει ήδη κάνει ξέχασα την υπογραφή μου. Το επαναλαμβάνω ενυπόγραφα.
  ————-
  Στο άρθρο 59 δεν περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και Τεχνολογικών Φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των Ερευνητών είναι ταυτόσημες.
  Με βάση το παραπάνω είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει διαχωρισμός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων από τους Ερευνητές όσον αφορά στο θέμα της συγκεκριμένης αναγνώρισης προϋπηρεσίας.
  Προτείνεται λοιπόν να συμπληρωθεί στο άρθρο 59 ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όπως ακριβώς αναγνωρίζεται (σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση) για τους Ερευνητές.
  Μία τέτοια τροπολογία για τους ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες θα είναι σε αναλογία και αρμονία με την πρόσφατη και παρόμοια τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής), τόσο των Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), όσο και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
  ———-
  Δρ. Αριστείδης Προσπαθόπουλος
  Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α’
  Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:40 | Δημήτρης Παλλές

  Σχόλιο για το άρθρο 59.

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και Τεχνολογικών Φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των Ερευνητών είναι ταυτόσημες.

  Με βάση τα παραπάνω είναι ακατανόητο και άδικο να υπάρχει διαχωρισμός των Ε.Λ.Ε. από τους Ερευνητές όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (στο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται για τους Ερευνητές, όχι όμως για τους Ε.Λ.Ε.).

  Στο άρθρο 59 θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι και για του Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, όπως ακριβώς αναγνωρίζεται (σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση) για τους Ερευνητές.

  Δ. Παλλές, ΕΛΕ Α’,
  Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας,
  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:23 | Αριστείδης Προσπαθόπουλος

  Στο άρθρο 59 δεν περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και Τεχνολογικών Φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των Ερευνητών είναι ταυτόσημες.
  Με βάση το παραπάνω είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει διαχωρισμός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων από τους Ερευνητές όσον αφορά στο θέμα της συγκεκριμένης αναγνώρισης προϋπηρεσίας.
  Προτείνεται λοιπόν να συμπληρωθεί στο άρθρο 59 ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όπως ακριβώς αναγνωρίζεται (σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση) για τους Ερευνητές.
  Μία τέτοια τροπολογία για τους ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες θα είναι σε αναλογία και αρμονία με την πρόσφατη και παρόμοια τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής), τόσο των Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), όσο και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 11:36 | Παρασκευή Ζησιμοπούλου

  Άρθρο 59

  Η αναγνώριση προϋπηρεσίας πρέπει να είναι κοινή και ενιαία για τους ερευνητές και Ε.Λ.Ε. που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ-Ι, ανήκουν στο ειδικό μισθολόγιο και η μισθολογική κατάταξη είναι μέχρι τώρα κοινή.

  Π. Ζησιμοπούλου
  Διευθύντρια Ερευνών
  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 10:57 | Κώστας Θεοδωράκης

  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και Τεχνολογικών Φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των Ερευνητών είναι ταυτόσημες.
  Με βάση τα παραπάνω είναι ακατανόητο και άδικο να υπάρχει διαχωρισμός των Ε.Λ.Ε. από τους Ερευνητές όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (στο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται για τους Ερευνητές, όχι όμως για τους Ε.Λ.Ε.).

  Στο άρθρο 59 θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι και για του Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, όπως ακριβώς αναγνωρίζεται (σύμφωνα με την υπάρχουσα διατύπωση) για τους Ερευνητές.

  Κώστας Θεοδωράκης
  Ε.Λ.Ε. Α’, ΙΜΒΒ/ΙΤΕ

 • Στο Άρθρο 59: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017»

  Για του Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες πρέπει να συμπληρωθεί ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.

  Θεωρώ οτι Ερευνητές και ΕΛΕ σύμφωνα με το νόμο είναι ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και η αναγνώριση προυπηρεσίας πρέπει να είναι κοινή.

  Δρ. Ιωάννης Ράμπιας
  Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τα Ανθρώπινα Εμβόλια της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας
  Προϊστάμενος Tμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
  Ειδικευμένο Πρόσωπο της Μονάδας Εμβολίων
  Ε.Λ.Ε. Β’
  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 04:20 | Μάριος Ζουριδάκης

  Συμπληρωματικό σχόλιο επί της προηγούμενης ανάρτησής μου:

  Διευκρινιστικά, με την προτεινόμενή μου διόρθωση στο άρθρο 59 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

  Άρθρο 59
  Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017
  Η παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου εδαφίου της, και διαμορφώνεται ως εξής:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τους ερευνητές και τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, με πράξη αρμοδίου οργάνου, για τον σκοπό αυτό ή αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά ισοδύναμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), σύμφωνα με το π.δ 38/2010 (Α΄78), καθώς και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

  Θα ήθελα επίσης να προσθέσω στην προηγούμενη αιτιολόγησή μου της προτεινόμενης διόρθωσης, ότι οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) υπάγονται στις ίδιες διατάξεις ειδικού μισθολογίου με τους ερευνητές, όπως αυτές ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ του ν. 4472/2017.

  Δρ. Μάριος Ζουριδάκης
  Ε.Λ.Ε. Β΄
  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 01:52 | Μάριος Ζουριδάκης

  Άρθρο 59: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017»
  Προτεινόμενη διόρθωση:
  Στη δεύτερη πρόταση της τροποποιούμενης παρ. 4 του άρθρου 133 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) να προστεθεί η φράση «και τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες» έπειτα από την εισαγωγική φράση «Για τους ερευνητές» και να διαγραφεί η προτελευταία πρόταση «Για τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία…της ημεδαπής.».
  Αιτιολόγηση:
  Δεδομένου ότι α) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων (ΕΚ-Ι) και τεχνολογικών φορέων (ΤΦ) του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) απαρτίζεται από τους ερευνητές και τους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) και β) σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 16 του ν. 4386/2016, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης σε βαθμίδες των Ε.Λ.Ε. και των ερευνητών είναι ταυτόσημες:
  Είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει διαχωρισμός των Ε.Λ.Ε. από τους ερευνητές όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας που αφορά σε διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (στο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται για τους ερευνητές, όχι όμως για τους Ε.Λ.Ε.). Είναι δηλαδή παράλογο και άδικο να αναγνωρίζεται μισθολογικά η ερευνητική προϋπηρεσία π.χ. δυνάμει συμβάσεων έργου («ανεξαρτήτως συμβατικής σχέσης») ενός Μεταδιδακτορικού Ερευνητή που εκλέγεται ως ερευνητής και να μην αναγνωρίζεται στην περίπτωση εκλογής του ως Ε.Λ.Ε. σε ΕΚ-Ι ή ΤΦ. Επίσης, είναι ακατανόητο να αναγνωρίζεται η διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ε.Λ.Ε. που έχει προσφερθεί σε αναγνωρισμένα δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και όχι σε ΑΕΙ και ΕΚ-Ι της ημεδαπής (και ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά).
  Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει η παραπάνω διόρθωση στο προτεινόμενο άρθρο 59, ώστε η αναγνώριση προϋπηρεσίας να είναι κοινή και ενιαία για τους ερευνητές και Ε.Λ.Ε. που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ-Ι και ΤΦ.
  Άλλωστε, μία τέτοια τροπολογία για τους ερευνητές και τους Ε.Λ.Ε. των ΕΚ-Ι και ΤΦ θα είναι κατά απόλυτη αναλογία και αρμονία με την πρόσφατη και παρόμοια τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), όσον αφορά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας (ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής), τόσο των Μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), όσο και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.

  Μάριος Ζουριδάκης
  Ε.Λ.Ε. Β’
  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 23:50 | Μανώλης Πλειώνης

  Διόρθωση στη πρόταση που διατύπωσα στο προηγούμενο σχόλιο μου σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ε.Λ.Ε.

  Για του Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες πρέπει να συμπληρωθεί ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά.

  Μανώλης Πλειώνης
  Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΑ
  Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 23:54 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Άρθρο 59:
  Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός των ΕΛΕ από τους ερευνητές όσον αφορά την αναγνώριση προυπηρεσίας που αφορά το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά (στο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται για τους ερευνητές, όχι όμως για τους ΕΛΕ).

  Ερευνητές και ΕΛΕ αποτελούν σύμφωνα με το νόμο το ερευνητικό πρσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και η αναγνώριση προυπηρεσίας πρέπει να είναι κοινή και ενιαία. Επισημαίνω ότι σε αντίστοιχο άρθρο (288) του πρόσφατου ν. 4957/2022, ΔΕΝ υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός ως προς την προυπηρεσία μεταξύ των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και επομένως είναι άδικο και μη θεσμικό να γίνεται τέτοιος διαχωρισμός εδώ για το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ.

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 22:31 | Μανώλης Πλειώνης

  Άρθρο 59:

  (1) Πρέπει να συμπληρωθεί η προϋπηρεσία και σε δημόσια ή ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού (πχ., Lawrence Livermore National Laboratory-USA, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Italy Instituto Nazionale di Astrofisica-Italy και εκατοντάδες άλλα), όχι μόνο σε δημόσια ή ιδιωτικά Παν/μια του εξωτερικού.

  (2) θεωρώ ότι δεν είναι μόνο λάθος αλλά και αντιπαραγωγικό να μην αναγνωρισθεί για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες η προϋπηρεσία του διδακτικού ή ερευνητικού έργου που έχουν προσφέρει σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.. ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Δεν κατανοώ ποιο το νόημα αυτής της διαφοροποίησης με τους Ερευνητές.
  Θα έπρεπε να ισχύει το «ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης» γενικώς για την κατηγορία Ερευνητικό Προσωπικό, στο οποίο συγκαταλέγονται Ερευνητές και ΕΛΕ.

  Μανώλης Πλειώνης
  Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
  Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ