- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Άρθρο 25 – Εξετάσεις

1.      Οι εξετάσεις και οι εξεταστές που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούμενων προσόντων καθορίζονται:

α)      για το μέρος που αφορά την άδεια: από την Αρχή, κατά τον καθορισμό της διαδικασίας απόκτησης αδείας κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 1·

β)      για το μέρος που αφορά το πιστοποιητικό: από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή από το διαχειριστή υποδομής κατά τον καθορισμό της διαδικασίας απόκτησης πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 15.

2.       Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 επιτηρούνται από ικανούς εξεταστές, αναγνωρισμένους από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20. Οι εξετάσεις οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων.

3.       Η αξιολόγηση των γνώσεων για την υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων για το δρομολόγιο και τους κανόνες λειτουργίας, πραγματοποιείται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από την Αρχή.

4.       Οι εξετάσεις της παραγράφου 1 οργανώνονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας ο εξεταστής να ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής που εκδίδει το πιστοποιητικό.

5.       Η επιλογή των εξεταστών και οι εξετάσεις υπόκεινται σε κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την Αρχή μέχρι την τυχόν θέσπιση κοινοτικών κριτηρίων όπως προβλέπεται από το άρθρο 25 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

6.       Στο τέλος της εκπαίδευσης, πρέπει να προβλέπονται θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Η αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης πραγματοποιείται με δοκιμασίες οδήγησης στο δίκτυο. Προσομοιωτές μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα για τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας και των επιδόσεων του μηχανοδηγού σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις.

7.       Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εξεταστών από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, το ύψος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη του κόστους των εξετάσεων που οργανώνει η Αρχή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση του θέματος αυτού.