- Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - http://www.opengov.gr/yme -

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Πιστοποίηση των Μηχανοδηγών και Άλλες Διατάξεις»

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά στην πιστοποίηση των μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις.

Με το παρόν σχέδιο νόμου συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/59/ΕΚ (ΕΕ L 315 / 51 της 3.12.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι :

1. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των διαδικασιών απόκτησης άδειας και πιστοποίησης των μηχανοδηγών οι οποίοι οδηγούν μηχανές έλξης και συρμούς στο σιδηροδρομικό σύστημα της Ελλάδας.

2. Ο καθορισμός των καθηκόντων / αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, οι μηχανοδηγοί και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα, ιδίως οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές υποδομής και τα εκπαιδευτικά κέντρα.

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010.