- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 05 – Κριτήρια υπολογισμού ΚΑ.Μ.Κ.

1. Για τον υπολογισμό του Κ.Μ.Ι, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) τα δημοσιονομικά δεδομένα,
β) ο Δείκτης Περιφερειακότητας,
γ) ο Δείκτης Προσβασιμότητας,
δ) ο Δείκτης Προσπελασιμότητας,
ε) ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) ο χιλιομετρικός συντελεστής υπολογισμού κομίστρων για την ενδονομαρχιακή επιβατική γραμμή με ΚΤΕΛ, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τον υπολογισμό του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα κάτωθι:
α) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ του κάθε νησιού και ηπειρωτικού προορισμού,
β) το πραγματικό κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο μεταξύ κάθε νησιού και της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο υπάγεται διοικητικά,
γ) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,
δ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,
ε) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,
στ) η ισοδυναμία χιλιομετρικών και μιλιομετρικών αποστάσεων,
ζ) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου (προ ΦΠΑ) ανά χιλιόμετρο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο
η) οι συνολικές φορτωθείσες/ εκφορτωθείσες ποσότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου.
3. Το ύψος του ΚΑ.Μ.Κ. προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας/ επιχείρησης από το Κ.Μ.Ι.
4. Με απόφαση του Υπουργού, εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια των παρ. 1 και 2, σε αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.». Μέχρι την κατάρτιση της πρώτης «Εθνικής Πολιτικής Υλοποίησης Μ.Ι.», η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.