- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 30 : Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής

Η παράγραφος 1 του άρθρου 208 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής και καθορίζονται οι πόροι, η διοίκηση και η έδρα του. Το νομικό αυτό πρόσωπο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύμβουλος των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εσωτερικών, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα θέματα χάραξης και άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Για το σκοπό αυτό συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισμού της δράσης του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων».