- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 42 Κατάργηση Γενικών Επιθεωρητών Β. & Ν. Ελλάδος

 

1. Το άρθρο 43Α στο Κεφάλαιο Η του Τμήματος Β του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 « Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), καταργείται.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Το άρθρο 43Β του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του Π.Δ. 13/2018 αναριθμείται σε άρθρο 43.».