- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 20: Εκπαιδευτικά Ταξίδια σπουδαστών ΑΕΝ

1. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν για κάθε πλοίο, ανεξαρτήτως σημαίας, το οποίο διαχειρίζονται κατ’ ελάχιστον έναν σπουδαστή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής του επί πλοίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο Κανονισμό Σπουδών.
2. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται κατάπτωση ποινικής ρήτρας σε βάρος της εταιρίας, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) Ευρώ, υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παραβάσεως, δύναται να ανακληθεί η άδεια εγκατάστασης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 27/1975, όπως ισχύει.