- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 20- Αλιευτικός Τουρισμός

1. O αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού και προσδιορίζεται με την ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δραστηριοτήτων με πλούσια στοιχεία παραδοσιακού χαρακτήρα, όσον αφορά τη απασχόληση και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, αλλά και στοιχεία του υδάτινου περιβάλλοντος και της υδρόβιας ζωής.
2. Ειδικότερα, ως αλιευτικός τουρισμός ορίζεται:
α) η επίδειξη μεθόδων αλιείας
β) η επίδειξη μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών
γ) η επίδειξη αλιευτικών μέσων και εργαλείων
δ) η ανάδειξη του αλιευτικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων
ε) η ανάδειξη του τρόπου ζωής αλιευτικών κοινοτήτων
3. Ο αλιευτικός τουρισμός αναπτύσσεται στο σύνολο των υδάτων της Χώρας, θαλάσσιων, λιμναίων, ποτάμιων, λιμνοθαλάσσιων, όπου ασκείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών μπορεί να διεξάγεται και με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και εντάσσεται στους τρόπους εκμετάλλευση των εν λόγω υδάτων.
4. Σε προγράμματα αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ενταχθούν επαγγελματίες αλιείς, με όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.
5. Για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την άσκηση του αλιευτικού τουρισμού σε περιοχές ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται έγκριση της αδειοδοτούσας την ιχθυοτροφική εκμετάλλευση ,αρχής.
6. Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια η παραλαβή επιβατών, με σκοπό τον αλιευτικό τουρισμό από επαγγελματικά σκάφη αλιείας.
7. Η παραλαβή επιβατών από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μόνον για θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ Α΄ 211) δεν επιτρέπεται.
8. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Πολιτισμού και Τουρισμού και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
9. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 11 του ν.δ 420/1970 (ΦΕΚ 27Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70Α΄).