- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 14 Λοιπές διατάξεις

1. Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κ.λπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή ΚΑΕ, οι οποίοι θα υποδεικνύονται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (Ε.Κ.Ε.-EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων/πληροφοριακό σύστημα, για την ηλεκτρονική έκδοση των χορηγούμενων βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης αντίστοιχης άδειας ναυαγοσώστη. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος.
3. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα ισοδύναμα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον διοικητικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά που τον αφορούν δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) , όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.