ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ   Άρθρο 28 Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 

Το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 και στην υπ’ αρ.3147/1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’2221), εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που τοποθετούνται στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, την πιστοποίηση και έγκριση τύπου κάθε συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που προορίζεται να εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε αλιευτικά σκάφη υπό ελληνική σημαία, καθώς και την επιθεώρηση και τον περιοδικό έλεγχο των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά σκάφη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται η διαδικασία ελέγχου της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, και ειδικά της υπ’ αρ. 162252/08.01.2007 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 176764/28.08.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2064) και τα άρθρα 18 έως 28 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011, για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συσκευή δορυφορικού εντοπισμού και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις αυτές.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:16 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

  Προτείνουμε την όσο το δυνατόν αυστηρότερη εφαρμογή, αλλά και ενίσχυση των μέτρων προστασίας των ελλήνων αλιέων και του θαλασσίου πλούτου μας, από τους «πειρατές» από κάθε πλευρά του ορίζοντα. Ιδιαιτέρως εξ ανατολών, καθώς δια μέσου της αλιευτικής πειρατείας επιχειρούνται και παιχνίδια αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:09 | ΠΕΠΜΑ

  Οι θέσεις της ΠΕΠΜΑ επι του σχεδίου νόμου του ΥΝΑΝΠ, το οποίο είναι σε διαβούλευση και συγκεκριμένα επι του άρθρου 28, έχουν ως ακολούθως :
  1.. Η διαδικασία ελέγχου της τήρησης της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συσκευή δορυφορικού
  εντοπισμού και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του ΕΚ 404 ( άρθρα 18 έως 28 ), πρέπει να ρυθμίζεται αμιγώς με αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ.
  Ειδικά η υπ’ αρ. 162252/08.01.2007 ΥΑ του ΥΠΑΑΤ, αλλά και η υπ’ αρ.
  176764/28.08.2009 ΥΑ πάλι του ΥΠΑΑΤ, η οποία τροποποιεί την προηγούμενη, πρέπει να καταργηθούν στα τμήματα που έχουμε επισημάνει με επιστολή μας στο εγγύς παρελθόν.
  2.. Η ΥΑ 3147/1999 ( «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου παρακολούθησης αλιείας» ) ρυθμίζει σύννομα και με πληρότητα την λειτουργία του ΚΠΑ
  3… Οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που τοποθετούνται στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, η πιστοποίηση και έγκριση τύπου κάθε συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που προορίζεται να εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε αλιευτικά σκάφη υπό ελληνική σημαία, καθώς και η επιθεώρηση και ο περιοδικός έλεγχος των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά σκάφη,
  θα μπορούσαν να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των ΥΠΑΑΤ – ΥΝΑΝΠ, σκεπτόμενοι ότι μια τέτοια απόφαση, η οποία πιθανότατα να προέκυπτε σε αναθεώρηση της τελευταίας ΚΥΑ ( 2142.1/34656/2019 ), θα έπρεπε να ενσωματώνει και τεχνικές προδιαγραφές για το ίδιο το ΚΠΑ σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούμε με τα λοιπά Μεσογειακά κράτη, καθώς επίσης και το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των χειριστών του ΚΠΑ.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:04 | Γ

  Αυτο που πρεπει να κάνει το ΥΝΑΝΠ είναι να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονισει το θάλαμο παρακολούθησης με πιστοποιημένους καινούργιους χάρτες και να φροντίσει να χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα και συχνότητες που εκπέμπουν τα αλιευτικά για να υπάρξει μια ομαλότητα. Να εκπαιδεύσει τους χειριστές με τις στοιχειώδεις γνώσεις περί θάλασσας και σκαφών. Να σταματήσει να αυθαιρετεί χρησιμοποιώντας και ερμηνεύοντας τη νομοθεσία κατά το δοκούν. Να σέβονται τον κόσμο που εργάζεται στη θάλασσα.
  Οι ΥΑ είναι αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ και όχι του ΥΝΑΝΠ και έτσι πρέπει να παραμείνει, η όποια παρέμβασή τους μέχρι σήμερα μόνο προβλήματα δημιούργησε μια που δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στις προτάσεις τους και δεν μπορούν να καταλάβουν οτι οι συνθήκες στη θάλασσα είναι πολυ διαφορετικές απο τη στεριά.
  Μεγάλο λάθος θα ήταν η έκδοση ΚΥΑ . Απο την πλευρά του ΥΝΑΝΠ όποιοι ήταν οι αρμόδιοι που μέχρι σήμερα παρουσιαζονται ως γνώστες συμβουλεύουν και προτείνουν δεν λειτουργούν αντικειμενικά δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, επεμβαίνουν, ερμηνεύουν και αυθαιρετούν.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:07 | Κ

  Δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα το πνεύμα του εν λογου αρθρου. Τι δηλαδή το ΥΝΑΝΠ θα είναι αυτό που θα καθορίζει τα πάντα;;; Υπο ποίες συνθήκες θα είναι αρμόδιο να τις πιστοποιεί και να τις εγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εξωγενείς παράγοντες τους χάρτες που παρουσιάζουν αποκλίσεις τόσο σε βάθος όσο και σε απόσταση; Στο γεγονός οτι παγκόσμια αναγνωρίζεται οτι όλες οι δορυφορικές συσκευές ανα τον κόσμο , όποιες και εαν ειναι αυτές παρουσιάζουν αποκλίσεις. Τις τεχνικές προδιαγραφές θα τις ορίζει το ΥΝΑΝΠ; Δεν θα λαμβάνουν υπόψη κανέναν; Οι επαγγελματίες αλιείς καθώς και το αρμόδιο Υπουργείο που είναι το ΥΠΑΑΤ δεν θα εχουν λόγο πουθενά; Θα πιστοποιούνται οι συσκευές όσον αφορά την απόκλιση τους σε πραγματικές συνθήκες ή όπως ……; Θα νομοθετούν θα εγκρίνουν θα εποπτεύουν θα εκτελούν; Δεν ξέρω . Έτσι γινόταν μέχρι σήμερα; Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου τι ακριβώς εννοούν ; Τις δικές τους αστοχίες και εάν οι δικές τους συσκευές που βρίσκονται εγκαταστημένες στο ΚΠΑ είναι πιστοποιημένες και λειτουργούν σωστά ποιος θα τις παρακολουθεί και θα τις πιστοποιεί;

 • Μιλώντας στο παρών Άρθρο για διατάξεις για την αλιεία σε ένα νομοσχέδιο που μιλά για μια ‘Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο’, με έμφαση στην κοινωνική πολιτική αλλά και στην Γαλάζια Ανάπτυξη, κατά την γνώμη μου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και διατάξεις όπως οι παρακάτω:

  Δημιουργία αγροτικών σχολών για τους Αγρότες της θάλασσας, (όπως έχουμε σχολές για τους υπόλοιπους αγρότες, βλέπετε Αβερώφειο στην Λάρισα, Γαλακτοκομική στα Γιάννινα κ.α.).

  Επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, εάν χρειαζόμαστε Γεωπόνους με ειδίκευση στην Αλιεία και όχι μόνο για την Ιχθυοκαλλιέργεια (πολλές φορές μιλάμε για Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργεια ταυτόχρονα, ενώ τις περισσότερες φορές, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα..).

  Μιλώντας μάλιστα εδώ και χρόνια με αρκετούς ειδικούς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο ‘χωράφι’ που λέγεται θάλασσα, (δηλαδή σε μια περιοχή χωρίς φράχτες, με πολλούς ιδιοκτήτες, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί Αγρότες..), που παρεμπιπτόντως στην Ελλάδα είναι πενταπλάσια από την στεριά, αποκλείουμε εξ ορισμού τους Γεωπόνους.., που εάν δεν κάνω λάθος, είναι οι μόνοι επιστήμονες που έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους, τον ίδιο τον Αγρότη (είτε της στεριάς, είτε της θάλασσας) και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

  Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω και πάλι, (δείτε και σχόλιό μου στο Άρθρο 4), ότι ειδικά στην Αλιεία, (με την μακροχρόνια παράδοση που έχουμε, αλλά και τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο στην Ευρώπη σε αριθμό σκαφών, παρ’ όλο που μέχρι πολύ πρόσφατα σπάσαμε αρκετά σκάφη..), δεν μας ταιριάζει τίποτα λιγότερο, από το γίνουμε πολύ σύντομα, από τους Πρωταγωνιστές στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη.

  Εάν δεν το προγραμματίσουμε – σχεδιάσουμε σήμερα, πότε θα το κάνουμε;