- Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - http://www.opengov.gr/ynanp -

Άρθρο 18  Ίδρυση γραφείων προμηθειών σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

 

Στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων, στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών, στις Επισκευαστικές Βάσεις και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στις Λιμενικές Αρχές, στα πλοία ανοικτής θαλάσσης και στα περιπολικά πλοία του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., δια των Υπηρεσιών στις οποίες υπάγονται, σε κάθε πλοηγικό σταθμό, δια της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγεται και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ήτοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, ιδρύονται γραφεία προμηθειών τα οποία έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων από τον αρμόδιο διοικητή/προϊστάμενο της κάθε μίας ανωτέρω επιχειρησιακής μονάδας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.