ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ   Άρθρο 1 Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:
α.«Πλοίο αναψυχής»: Το σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
β.«Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιωτικό, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει και χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς και όχι για οποιαδήποτε εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα.
γ. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής είναι μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών και διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης, ειδικά για τους επιβάτες.
δ. «Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: Το επαγγελματικό μικρό σκάφος μεταφοράς επιβατών, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αρ. 23, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 2122/01/2000/11.2.2000 απόφαση τουΥπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 231)ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο,το οποίο εκτελεί περιηγητικούς πλόες περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με σκοπό τη θαλάσσια περιήγηση, εκδρομή ή λουτρό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.
ε. «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ.1 του άρθρου 20.
στ. «Ξύλινο πλοίο»: Το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, η βασική κατασκευή του οποίου είναι από ξυλεία, σύμφωνα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και δεν εμπίπτει στην περ. (ε).
ζ. «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή ως κύριο μέσο πρόωσης και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται.
η. «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία ως κύριο μέσο πρόωσης και μπορεί να φέρει μηχανή, για βοηθητική πρόωση. Για τη δραστηριοποίηση πλοίου του πρώτουεδαφίου ως επαγγελματικού, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που εξειδικεύονται με την απόφαση της περ. (β) της παρ.1 του άρθρου 20.
θ. «Χώροι ενδιαίτησης»: Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.
ι. «e – Mητρώο Πλοίων»: Το Μητρώο που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 2.
ια. «Πλοιοκτήτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με ένα ή περισσότερα πλοία, αφενός με εμπράγματη σχέση κύριου και πράγματος και αφετέρου με εμπορική σχέση, εφόσον ασκεί πρωτότυπα εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα.
ιβ. «Εφοπλιστής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται κερδοσκοπικά ένα ή περισσότερα πλοία που ανήκουν κατά κυριότητα σε άλλο πρόσωπο. Στην ίδια έννοια περιλαμβάνεται ο μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον στην οικεία σύμβαση επιτρέπεται η εκναύλωσή του.
ιγ. «Εκναυλωτής»:Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα παραχώρησης επαγγελματικού πλοίου στον ναυλωτή με ολική ναύλωση, έναντι ναύλου.
ιδ. «Ναυλωτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αντισυμβαλλόμενο του εκναυλωτή και προβαίνει στην ολική ναύλωση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
ιε. «Μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί από αντισυμβαλλόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εκμισθωτής), έναντι μισθώματος και στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η χρήση ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά την έννοια του ν. 1665/1986(Α’194). Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπεται να έχει ο εφοπλιστής.
ιστ. «Χρηματοδοτική μίσθωση»: Η σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1665/1986.
ιζ. «Ολική ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εν όλω, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (ναύλος), με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.
ιη. «Σύμβαση ναύλωσης»:Η σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την ολική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, έναντι ναύλου. Τα μέρη που συμβάλλονται είναι υποχρεωτικά ο εκναυλωτής και ο ναυλωτής.Στην ίδια σύμβαση δύνανται να συμβάλλονται και τρίτοι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3.
ιθ. «Ναυλοσύμφωνο»: Το μέσο με το οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η σύμβαση ναύλωσης και δύναται να συνάπτεται είτε με έγγραφο, είτε ψηφιακά.
κ. «Ιδιοχρησιμοποίηση»: Επαγγελματικό πλοίο αναψυχήςπου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση πλόων αναψυχής, κατά την περίοδο που δεν εκτελεί εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα,σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.
κα. «Πλοίαρχος»: Οναυτικόςπου κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό ικανότητας,που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο και στον οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
κβ.«Κυβερνήτης»:
κβα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο μισθωτός ή αυτοπασχολούμενοςή ο επιβάτης ή ο πλοιοκτήτηςή ο εφοπλιστής, που κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησήτου, σύμφωνα με τηναπόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20,
κββ. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωποπου κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησή του, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20,
κβγ. για τα πλοία αναψυχής που τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), ανεξαρτήτως υποχρέωσης για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο ναυτικός που κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό ικανότητας, που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο και στον οποίο έχειανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής,
κβδ. για τα πλοία αναψυχής που τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 και για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος:Ο ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20, εξαιρουμένων των διατάξεών της που αφορούν σε Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), σύμφωνα με το π.δ. 141/2014 (Α΄ 232),και στον οποίο έχειανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
Ο κυβερνήτης ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.
κγ. «Λοιπό προσωπικό»: Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πλοίαρχο, για την εξυπηρέτηση των επιβατών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων,σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 20.
κδ. «Βοηθητικό προσωπικό»: Οι εργαζόμενοι σε πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και του πληρώματος.
κε. «Επιβάτης»: Κάθε άτομο επί πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, πλην του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη,των μελών του πληρώματος, του λοιπού ή βοηθητικού προσωπικού και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.
κστ. «Επιβαίνοντες»: Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, τα μέλη του πληρώματος,το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό,οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1)έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.
κζ. «Αποβίβαση επιβάτη»:
κζα. «Προσωρινή»: Ηαποβίβαση επιβάτη σε ενδιάμεσο λιμένα από τον οποίο το πλοίο αποπλέει άνευ αυτού, με σκοπό την επανεπιβίβασή του, είτε από τον ίδιο είτεαπό έτερο λιμένα, μέχρι λήξεως της περιόδου σύμβασης ναύλωσης. Δεν νοείται ως προσωρινή, η αποβίβαση επιβάτη που πραγματοποιείται ενόσω το πλοίο παραμένει στον λιμένα, εφόσον ο επιβάτης θα επανεπιβιβαστεί προ του απόπλου του πλοίου από τον συγκεκριμένο λιμένα.
κζβ. «οριστική»: Η αποβίβαση σε ενδιάμεσο προορισμό, κατόπιν της οποίας ο επιβάτης δεν έχει πρόθεση επανεπιβίβασης ή η αποβίβαση που πραγματοποιείται κατά τη λήξη του ταξιδίου.
κη. «Επιβίβαση επιβάτη»:
κηα. «Αρχική»: Η επιβίβαση στο σημείο έναρξης του ταξιδίου.
κηβ. «Ενδιάμεση»: Η επιβίβαση επιπλέον προσώπων, πέραν αυτών που επιβιβάστηκαν κατά την έναρξη του ταξιδίου, σε ενδιάμεσο λιμένα, από τον οποίο το πλοίο αποπλέει συμπεριλαμβανομένων αυτών.
2. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, που αναφέρονται στο Μέρος Α΄, μπορούν να ενεργούν πράξεις που αναφέρονται σε αυτόν και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, τηρουμένων κατά περίπτωση των όρων και των διαδικασιών που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 18:15 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΤΑΜΡΤΖΙΑΝ

  ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥΌροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Στο Άρθρο 3 παρ. 3 να προστεθεί:
  3.δ. Η ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται με ναυλοσύμφωνο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ναυλωτές, εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων που αναφέρεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.)
  3.ε. Η ναύλωση με παραμονή στον λιμένα επιτρέπεται.

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Άρθρο 3 προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως:
  7. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης (μονοήμερης ή πολυήμερης) που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση επιβατών κατά ρητή δήλωση του πλοιοκτήτη ή του κυβερνήτη ή του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από αυτούς προσώπου, η οποία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών.

  ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Άρθρο 5 παρ. 1.α. τροποποιείται ως ακολούθως:
  1.α. .Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχει υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, δύναται να αναστείλει την άσκηση δραστηριοποίησης του πλοίου, αποκλειστικά, για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) διαδοχικούς μήνες.
  Άρθρο 5 παρ. 1.δ. τροποποιείται ως ακολούθως:
  1.δ. Η αναστολή της περ. (α) αίρεται αυτοδίκαια, μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξής της.

  ΑΡΘΡΟ 11 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 11 παρ. 1. τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και στα οποία επιβαίνουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ισχύουν τα εξής:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 11 προστίθεται παρ. 1.γ. ως ακολούθως:
  1.γ. Στην περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δύναται να μεταφέρουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ως ανοικτά καταστρώματα νοούνται οι χώροι οι οποίοι δεν παρέχουν προστασία έναντι του ήλιου και της βροχής.

  ΑΡΘΡΟ 13 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κατάσταση επιβαινόντων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 13 παρ. 1.βα. τροποποιείται ως ακολούθως
  βα. Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό: το ονοματεπώνυμο, και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 13 παρ. 1.γα. τροποποιείται ως ακολούθως
  γα. Ως προς τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω του ενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 13 παρ. 2.ββ και βγ. Αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  ββ. Επιτρέπεται η οριστική αποβίβαση επιβατών εκτός από τον ναυλωτή στην περίπτωση που αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, με αντίστοιχη καταχώρηση στην Κατάσταση Επιβαινόντων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βγ. Επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ – δεύτερο τμήμα, τροποποιείται και επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βδ. Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. Ββ΄ και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης, για τον οποίο τερματισμό, με ευθύνη του εκναυλωτή, ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, και καταχωρείται μέσω της σχετικής διαδικασίας στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e – Charter Permission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφασητης περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21,αντίστοιχα.

  ΑΡΘΡΟ 14 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, στα οποία δεν απασχολείται πλοίαρχος ή κυβερνήτης με την έννοια του Άρθρου 1. Παρ. κα. και κβ. (δηλαδή ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος), ισχύει ότι:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αα. τροποποιείται ως ακολούθως
  αα. Υποχρεούται, ο πλοιοκτήτης ή κυβερνήτης ή πλοίαρχος, αλλιώς ο ναυτικός πράκτορας ή ιδιοκτήτης, ή όποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του e-ναυλοσυμφώνου, σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου από και προς τη Λιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα, και

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αβ. τροποποιείται ως ακολούθως
  αβ. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, και από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου στον λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το αιτηθεί,
  όταν αυτοί οι λιμένες βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 14 παρ. 1.β. τροποποιείται ως ακολούθως
  β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου προς την Λιμενική Αρχή του λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, χωρίς αυτό να αποκλείει την δυνατότητα δήλωσης κατάπλου, εφόσον αυτό ζητηθεί, εναλλακτικά δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

  ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ μετά το 16 Προσθήκη Νέου Άρθου: Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΑΡΘΡΟ ….. «Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις»
  1. Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δύνανται να ναυλώνονται για την συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε ειδικούς ναυτικούς εορτασμούς επετείων και άλλων γεγονότων, ή σε ναυταθλητικές εκδηλώσεις είτε είναι αθλητικοφανείς διοργανώσεις (regattas) τουριστικής αναψυχής, είτε είναι ναυτικοί αγώνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, περιπτώσεις, για τις οποίες συνάπτεται σχετική σύμβαση ναύλωσης.
  2. Στις περιπτώσεις συμμετοχής, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, σε ναυτικούς αγώνες, η στελέχωση του πληρώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά περίπτωση κανονισμό του αγώνα, είναι ευθύνη του ναυλωτή και όχι του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή συμπλοιοκτησίας ή άλλου εντολοδόχου των παραπάνω, όπως ναυτικός πράκτορας ή ναυλομεσίτης.
  3. Για τις άλλες περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, η στελέχωση του πληρώματος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

  ΑΡΘΡΟ 18 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 18 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως
  5.α. Στην εφαρμογή e-μητρώο δημιουργείται η δυνατότητα υποβολής όλων των απαραίτητων ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών του πλοίου, προς ενημέρωση και έλεγχο από τις Λιμενικές Αρχές, ως προς την ισχύ και επάρκεια.
  5.β. Την εφαρμογή δύνανται να συμβουλεύονται οι Λιμενικές Αρχές σε κάθε κίνηση ή έλεγχο του πλοίου που ισχύουν και για τις περιπτώσεις του Άρθρου 12 και των κινήσεων των Άρθρων 15, και 16 (και του νέου προστιθέντος Άρθρου μετά το 16)

  ΑΡΘΡΟ 37 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 37 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1.Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Εναλλακτικά, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 37 παρ. 2. Τροποποιείται ως ακολούθως
  2. Υπό την αίρεση της περίπτωσης διορισμού μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου, της παρ. α ανωτέρω, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του διευθύνοντα συμβούλου.

  ΑΡΘΡΟ 73 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Άρθρο 73 προστίθεται παρ. 1γ. ως ακολούθως:
  1.γ. Η περίοδος της ακινησίας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον χρόνο επί του οποίου υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης.

 • Ο ΣΙΤΕΣΑΠ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος) τον Νοέμβριο 2021 υπέβαλε προς – το Υπουργείο Ναυτιλίας – λεπτομερές σημείωμα με προτάσεις για την επικαιροποίηση / αναμόρφωση των διατάξεων του Ν. 4256/2014 ως ισχύει με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις. Ορισμένες προτάσεις μας ενσωματώθηκαν στο ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που έχει υποβληθεί προς Διαβούλευση, παραμένουν ακόμη αρκετά σημεία – θέματα, που χρειάζεται περαιτέρω αναδιαμόρφωση – αλλαγές, και που αιτούμεθα να γίνουν στα ακόλουθα Άρθρα του Νομοσχεδίου προτάσεις ως ακολούθως: Άρθρο 3, Άρθρο 5, Άρθρο 11, Άρθρο 13, Άρθρο 14, Άρθρο 18, Άρθρο 37 και Άρθρο 73.

  Πιο συγκεκριμένα:

  ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥΌροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Στο Άρθρο 3 παρ. 3 να προστεθεί:
  3.δ. Η ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται με ναυλοσύμφωνο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι του ενός ναυλωτές, εάν το σύνολο δεν υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων που αναφέρεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.)
  3.ε. Η ναύλωση με παραμονή στον λιμένα επιτρέπεται.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Στο άρθρο 3 παρ. 4 στ. γ’ :
  Θα σας κατατεθούν κοινώς αποδεκτές προτάσεις σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοων Σκαφών «ΠΕΝΕΤΗΣ»

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 3 προστίθεται παρ. 7 ως ακολούθως:
  7. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης (μονοήμερης ή πολυήμερης) που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση επιβατών κατά ρητή δήλωση του πλοιοκτήτη ή του κυβερνήτη ή του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από αυτούς προσώπου, η οποία υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών.

  ΑΡΘΡΟ 5 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 5 παρ. 1.α. τροποποιείται ως ακολούθως:
  1.α. .Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχει υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, δύναται να αναστείλει την άσκηση δραστηριοποίησης του πλοίου, αποκλειστικά, για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) διαδοχικούς μήνες.
  Άρθρο 5 παρ. 1.δ. τροποποιείται ως ακολούθως:
  1.δ. Η αναστολή της περ. (α) αίρεται αυτοδίκαια, μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξής της.

  ΑΡΘΡΟ 11 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 11 παρ. 1. τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και στα οποία επιβαίνουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ισχύουν τα εξής:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 11 προστίθεται παρ. 1.γ. ως ακολούθως:
  1.γ. Στην περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δύναται να μεταφέρουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ως ανοικτά καταστρώματα νοούνται οι χώροι οι οποίοι δεν παρέχουν προστασία έναντι του ήλιου και της βροχής.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Στο άρθρο 11 παρ. 2:
  Θα σας κατατεθούν κοινώς αποδεκτές προτάσεις σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοων Σκαφών «ΠΕΝΕΤΗΣ»

  ΑΡΘΡΟ 13 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κατάσταση επιβαινόντων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 1.βα. τροποποιείται ως ακολούθως
  βα. Ως προς τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό: το ονοματεπώνυμο, και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 1.γα. τροποποιείται ως ακολούθως
  γα. Ως προς τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω του ενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.ββ και βγ. Αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  ββ. Επιτρέπεται η οριστική αποβίβαση επιβατών εκτός από τον ναυλωτή στην περίπτωση που αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, με αντίστοιχη καταχώρηση στην Κατάσταση Επιβαινόντων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βγ. Επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 13 παρ. 2.βδ – δεύτερο τμήμα, τροποποιείται και επανα-αριθμείται ως ακολούθως:
  βδ. Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. Ββ΄ και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης, για τον οποίο τερματισμό, με ευθύνη του εκναυλωτή, ενημερώνεται η Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, και καταχωρείται μέσω της σχετικής διαδικασίας στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο «e – Charter Permission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφασητης περ. (β) της παρ. 9ή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21,αντίστοιχα.

  ΑΡΘΡΟ 14 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, στα οποία δεν απασχολείται πλοίαρχος ή κυβερνήτης με την έννοια του Άρθρου 1. Παρ. κα. και κβ. (δηλαδή ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος), ισχύει ότι:

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αα. τροποποιείται ως ακολούθως
  αα. Υποχρεούται, ο πλοιοκτήτης ή κυβερνήτης ή πλοίαρχος, αλλιώς ο ναυτικός πράκτορας ή ιδιοκτήτης, ή όποιος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του e-ναυλοσυμφώνου, σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου από και προς τη Λιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα, και

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.αβ. τροποποιείται ως ακολούθως
  αβ. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, και από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου στον λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το αιτηθεί,
  όταν αυτοί οι λιμένες βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 14 παρ. 1.β. τροποποιείται ως ακολούθως
  β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης κατάπλου προς την Λιμενική Αρχή του λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, χωρίς αυτό να αποκλείει την δυνατότητα δήλωσης κατάπλου, εφόσον αυτό ζητηθεί, εναλλακτικά δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

  ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ μετά το 16 Προσθήκη Νέου Άρθου: Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  ΑΡΘΡΟ ….. «Συμμετοχή σε ναυταθλητικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις»
  1. Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής δύνανται να ναυλώνονται για την συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, συμμετοχή σε ειδικούς ναυτικούς εορτασμούς επετείων και άλλων γεγονότων, ή σε ναυταθλητικές εκδηλώσεις είτε είναι αθλητικοφανείς διοργανώσεις (regattas) τουριστικής αναψυχής, είτε είναι ναυτικοί αγώνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, περιπτώσεις, για τις οποίες συνάπτεται σχετική σύμβαση ναύλωσης.
  2. Στις περιπτώσεις συμμετοχής, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, σε ναυτικούς αγώνες, η στελέχωση του πληρώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά περίπτωση κανονισμό του αγώνα, είναι ευθύνη του ναυλωτή και όχι του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του διαχειριστή συμπλοιοκτησίας ή άλλου εντολοδόχου των παραπάνω, όπως ναυτικός πράκτορας ή ναυλομεσίτης.
  3. Για τις άλλες περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, η στελέχωση του πληρώματος ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς.

  ΑΡΘΡΟ 18 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 18 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως
  5.α. Στην εφαρμογή e-μητρώο δημιουργείται η δυνατότητα υποβολής όλων των απαραίτητων ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών του πλοίου, προς ενημέρωση και έλεγχο από τις Λιμενικές Αρχές, ως προς την ισχύ και επάρκεια.
  5.β. Την εφαρμογή δύνανται να συμβουλεύονται οι Λιμενικές Αρχές σε κάθε κίνηση ή έλεγχο του πλοίου που ισχύουν και για τις περιπτώσεις του Άρθρου 12 και των κινήσεων των Άρθρων 15, και 16 (και του νέου προστιθέντος Άρθρου μετά το 16)

  ΑΡΘΡΟ 37 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 37 παρ. 1. Τροποποιείται ως ακολούθως
  1.Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Εναλλακτικά, αντί διοικητικού συμβουλίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει το διορισμό μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση. Ο σύμβουλος-διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου δεν εφαρμόζεται στις μεγάλες και μεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 37 παρ. 2. Τροποποιείται ως ακολούθως
  2. Υπό την αίρεση της περίπτωσης διορισμού μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου, της παρ. α ανωτέρω, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του διευθύνοντα συμβούλου.

  ΑΡΘΡΟ 73 ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΙΤΕΣΑΠ
  Άρθρο 73 προστίθεται παρ. 1γ. ως ακολούθως:
  1.γ. Η περίοδος της ακινησίας δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον χρόνο επί του οποίου υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης.

 • Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να εκσυγχρονίσει το υπάρχον αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο, που αφορά τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και να επιλύσει διάφορα ζητήματα στον τομέα τις «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδος, του τουρισμού και συγκεκριμένα του θαλάσσιου τουρισμού.

  Μία κίνηση απαραίτητη για την προσέλκυση τουριστών υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων που αναμφίβολα έχει ανάγκη η Εθνική μας Οικονομία.

  Με την «Άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» (“Specified Period Charter Permission”), δίνεται η δυνατότητα στα σκάφη άνω των 35 μέτρων κατασκευασμένα από χάλυβα ή πλαστικό να μπορούν πλέον να επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν τους πελάτες στους στην Ελλάδα, κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας μας εφόσον το 70% των τροφοδοσιών πετρελαίων, ανταλλακτικών κλπ. του ναύλου αγοράζονται στο λιμάνι που το σκάφος θα επιβιβάσει τους πελάτες του.

  Μέχρι τώρα με το καμποτάζ αυτά τα έσοδα χάνονται αφού η επιβίβαση γίνεται στις γνωστές γειτονικές χώρες.

  Πρέπει να δώσουμε κίνητρο στα ξένα σκάφη να αρχίζουν τα ναύλα τους από την Ελλάδα και να τα δελεάσουμε να κάνουν την χώρα μας “homeport” έτσι ώστε να μένουν όλο το χρόνο και να αποφέρουν έσοδα:

  1. Στην οικονομία της χώρας μας,

  2. Στις μαρίνες που θα ελλιμενίζονται,

  3. Στις επισκευαστικές εταιρείες που θα τα συντηρούν,

  4. Στα ναυπηγεία της χώρας μας,

  5. Στους ναυτικούς μας και στους ναυτικούς πράκτορες,

  6. Στις εταιρείες τροφοδοσίας, super market, mini markets delicatessen κλπ.

  Τα άμεσα θετικά αποτελέσματα του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας θα είναι η αύξηση κρατικών εσόδων αλλά και η προώθηση και διαφήμιση του ελληνικού brand στο εξωτερικό.

  Ωστόσο τα θετικά αυτά πλεονεκτήματα περιορίζονται σημαντικά καθώς στο άρθρο 8 παρ. 2β « Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας», προβλέπεται χρονικός περιορισμός άρσης του cabotage για μόλις 21 ημέρες τον χρόνο.

  Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, επιτελώντας το θεσμικό του ρόλο ως συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα που προάγουν την επιχειρηματικότητα προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της κοινωνίας, προτείνει την άρση του περιορισμού των 21 ημερών από την παρ. 2β του άρθρου 8 και συγκεκριμένα την αύξηση του χρονικού περιθωρίου για την ελεύθερη εμπορική δραστηριοποίηση των σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως μεγέθους και σημαίας στην χώρα μας, τουλάχιστον στους 3 μήνες της θερινής περιόδου που είναι και η αιχμή της τουριστικής κίνησης.

  Εκτός των προαναφερομένων, με τον περιορισμό των 21 ημερών το μήνυμα που δίνεται στην παγκόσμια αγορά είναι ότι η τουριστική περίοδος της χώρας μας είναι μόλις 21 ημέρες, ενώ στόχος της Κυβέρνησης είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

  Με δεδομένη και την εκφρασμένη θέση των φορέων και των επιχειρηματιών του κλάδου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θεωρεί ότι και στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού , όπως και γενικότερα στην ελεύθερη αγορά, δεν πρέπει να υφίστανται περιορισμοί, όταν μάλιστα δεν προκύπτουν ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, ούτε βάλλονται επιχειρήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος.

  Στη διάθεσή σας,

  Με εκτίμηση

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΠ

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:34 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος (Ένωση) Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων

  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος (Ένωση) Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων, εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες χρήστες των Ελληνικών Λιμένων με ευρύ φάσμα ασχολιών, εκπροσωπεί και τους Ναυτιλιακούς – Τουριστικούς Πράκτορες και Ιδιοκτήτες Ναυτιλιακών και Τουριστικών Εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Υachting. Έτσι, μετά από εισήγηση των αρμοδίων εκπροσώπων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της 19.01.2022 αποφασίστηκε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 04/22 Απόφαση:

  Η Ένωση μας είναι πάντα θετική προς κάθε προσπάθεια προσέλκυσης ξένων σκαφών στη χώρα μας, επαγγελματικών και μη. Κάθε σκάφος που ταξιδεύει στα νερά μας προσφέρει δουλειά σε πάρα πολλές επιχειρήσεις (στις οποίες έχουμε αναφερθεί πολλάκις) και ακόμα σε περισσότερες οικογένειες. Ταυτόχρονα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, σε τέτοιο βαθμό που κανένα άλλο κομμάτι τουρισμού δεν μπορεί να φτάσει. Γι’ αυτό, θεωρούμε ότι το yachting το εγχώριο αλλά και το εισαγόμενο, είναι βασικός πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας και πρέπει να υποστηρίζεται με κάθε δυνατό τρόπο.

  Σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε θετικοί στην έκδοση άδειας έως 21 ημερών στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

  Προτείνουμε όμως, να καταβάλλεται το «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.) για το σύνολο των 21 ημερών, χωρίς την προϋπόθεση κλεισμένου ναύλου για την έκδοση της άδειας κ κατ’ επέκταση, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του 70% του ΦΠΑ προ της αφίξεως του πλοίου. Επειδή πολλά ναύλα αλλάζουν ή ακυρώνονται, θεωρούμε προτιμότερο ένα επαγγελματικό πλοίο αναψυχής σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, να είναι σε θέση να εκδώσει την άδεια 21 ημερών και κατόπιν να κλείσει τα ναύλα του στη χώρα. Ακόμα κι αν έχει ήδη κλείσει ναύλα, πριν την αίτηση για άδεια, να πληρώνει μόνο το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των 21 ημερών.
  Κατόπιν, να πληρώνει το σύνολο του Φ.Π.Α. του ναύλου, μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, στο πρώτο λιμάνι επιβίβασης και φυσικά προτού πάρει άδεια απόπλου για την εκτέλεση του ταξιδιού του.

  Παράλληλα, με στόχο πάντα την διευκόλυνση των αφίξεων των ξένων σκαφών στη χώρα μας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να πλήττεται ο εγχώριος στόλος, προτείνουμε τα εξής, όσον αφορά στην μέχρι σήμερα εκδιδόμενη Άδεια Εκμετάλλευσης Επαγγελματικού Σκάφους Αναψυχής (σχετική καταχώρηση στο e- μητρώο του Ν.4256/14):

  1. Έκδοση άδειας ναύλωσης με διάρκεια 1 έτους, αντί τριών και ετήσια ανανέωση με κάποιο ετήσιο τέλος, αντίστοιχο του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.
  2.Έκδοση προσωρινού, ετήσιου ΑΦΜ, χωρίς την ανάγκη ίδρυσης υποκαταστήματος, με Έλληνα φορολογικό αντιπρόσωπο
  3.Άμεση έκδοση ΑΦΜ, όπως ήδη γίνεται από τη ΔΟΥ A’ Αθηνών σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1113/2003 .

  Τέλος, για να επιτευχθεί η ορθή τήρηση των νόμων και των διαδικασιών και με στόχο τη διευκόλυνση, όχι μόνο των ιδιοκτητών και χειριστών των ξένων σκαφών, αλλά και των ελληνικών αρχών και υπηρεσιών, καθώς και τη σημαντική μείωση των χρόνων ολοκλήρωσης όλων των ανωτέρω, προτείνουμε την υποχρεωτική ανάθεση πρακτόρευσης, σε πιστοποιημένους εγχώριους επαγγελματίες, όλων των μη ελληνικών σκαφών αναψυχής, επαγγελματικών ή ιδιωτικών, άνω των 24 μέτρων.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:44 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 1, παρ. 1, περ. στ’
  στ. «Ξύλινο πλοίο»: Το πλοίο υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, η βασική κατασκευή του οποίου είναι από ξυλεία, σύμφωνα με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και δεν εμπίπτει στην περ. (ε).
  Ζητούμε την εξ ολοκλήρου απαλοιφή του ορισμού, καθώς εξομοιώνει όλες τις ξύλινες κατασκευές με τα παραδοσιακά πλοία του άρθρου 1, παρ 1 περ. ε’, χωρίς καμιά αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου με αυτή των παραδοσιακών.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:21 | ¨ΕΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΠΛΟΊΩΝ κΈΡΚΥΡΑΣ

  Ζητούμε στο Άρθρο 1 παρ. 1περ. δ’ να παραμείνει η αναφορά του ν. 4256/2014 σε Μικρά Σκάφη και να αφαιρεθεί η αναφορά στο ΓΚΛ 23 ή 52, ως εξής :
  δ. «Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: Το επαγγελματικό μικρό σκάφος, ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο,το οποίο εκτελεί περιηγητικούς πλόες περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με σκοπό τη θαλάσσια περιήγηση, εκδρομή ή λουτρό, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.

  Σε αντίθετη περίπτωση, σε πολλά μέρη της Ελλάδας (Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Κρήτη, Κουφονήσια κ.α.) όπου οι καθιερωμένες θαλάσσιες περιηγήσεις είναι κάτω των 6 ναυτικών μιλίων (π.χ. μόνο στην περιοχή της Ελούντας και Πλάκας δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 60 μικρά τουριστικά ημερόπλοια, στην περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας τουλάχιστον 30 ακόμη και άλλα τόσα στο υπόλοιπο νησί, τα οποία εκδίδουν ΠΓΕ επιθεωρούνται από νηογνώμονα και τηρούν τα αυστηρά μετρά που τους ορίζει η νομοθεσία), οι ημερήσιες περιηγήσεις θα μπορούν πλέον να εκτελούνται από πλαστικά βαρκάκια των 4 μέτρων με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.
  Επίσης η εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων από σκάφη αναψυχής οδηγεί συχνά πυκνά σε άνισο και αθέμιτο ανταγωνισμό προς τα τουριστικά ημερόπλοια εξαιτίας τριών κυρίως παραγόντων: α) των ευμενέστερων συνθέσεων των πλοίων αναψυχής σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικού β) της διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς το απαγορευτικό απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και γ) της μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 12 του Ν. 4256 που εφαρμόζονται στα ημερόπλοια και ισχύουν για τους ημερήσιους περιηγητικούς πλόες, με την επίφαση της ολικής ναύλωσης.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 15:19 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

  Εάν ένα σκάφος δεν είναι αναγνωρισμένο στην χώρα του ως επαγγελματικό διότι αυτό δεν προβλέπεται τι γίνεται; Σύμφωνα με τον νέο ορισμό και την παράγραφο 2γ του άρθρου 2 περί του e- μητρώου “..τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των υπό περιπτώσεων. αβ΄ και αγ΄της περίπτωσης (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου για την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 θα πρέπει να είναι ήδη αναγνωρισμένο ως επαγγελματικό από την χώρα του για να εγγραφεί στο e-μητρώο”.
  Η κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετική πολιτική για τον χαρακτηρισμό των σκαφών. Σε ορισμένες δεν υπάρχει η έννοια του επαγγελματικού.
  Μέχρι σήμερα επαγγελματικό θεωρούμε το οποιοδήποτε σκάφος (παλαιά έβγαζε επαγγελματική άδεια) που καταχωρείται στο e-΄μητρώο ως επαγγελματικό.
  Στις ναυλώσεις των σκαφών αναψυχής δεν υπάρχει ολική και μερική ναύλωση. Η μη αποσαφήνιση των παραπάνω όρων οδηγεί σε αυθαιρεσίες των τοπικών λιμενικών αρχών. Το σκάφος πάντοτε ενοικιάζεται ολόκληρο. Οι όροι ολική και μερική ναύλωση αναφέρονται σε εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίων. Θα πρέπει λοιπόν οι παραπάνω όροι να απαλειφθούν όπου αναγράφονται.
  Τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους δεν θεωρούνται επιβάτες άρα θα πρέπει να μην προσμετρούνται και στον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων.
  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΠΝ (εα)

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 12:27 | Αθανάσιος Μιχαλάς

  Ως γενική τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου θα ήθελα να επισημάνω το εξής:
  Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ν. 4256/2014 κυρίως σε ότι αφορά τα σκάφη αναψυχής, τις βάρκες του ΓΚΛ 38 και τις εταιρικές μορφές ΝΕΠΑ και ΙΕΠΑ.
  Ως ιδιοκτήτης ημεροπλοίων θεωρώ ότι οι όποιες αλλαγές διατάξεων για τα ημερόπλοια είναι μικρής κλίμακας και μάλλον αρνητικές.
  Διαβάζοντας παράλληλα μέρος των σχολίων που έχουν υποβληθεί στη δημόσια διαβούλευση, δίνεται η εντύπωση ότι το yachting αποτελεί την αιχμή του θαλάσσιου τουρισμού μας. Παραδόξως όμως όλοι (σκάφη αναψυχής, βάρκες ΓΚΛ 38) επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν παράλληλα και ως ημερόπλοια (με ατομικά εισιτήρια, έστω και με τουριστικό γραφείο ως μεσάζοντα) και βέβαια υπό το δικό τους ευνοϊκότερο των ημεροπλοίων καθεστώς λειτουργίας, εισάγοντας ξεκάθαρα αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τα περήφανα παραδοσιακά μας καϊκια (κυρίως μικρής χωρητικότητας των 12-30 ατόμων), και οδηγώντας τα με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό.
  Θεωρώ ότι όλα τα τουριστικά πλοία, (ημερόπλοια, σκάφη αναψυχής, βάρκες του ΓΚΛ 38 κτλ.) αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού, στοχεύοντας σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών.
  Το Υπουργείο καλείται με το νέο νόμο να προασπίσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, πατάσσοντας κάθε έννοια αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών τουριστικών πλοίων, προστατεύοντας παράλληλα την ποικιλομορφία του τουριστικού μας προϊόντος και καθιστώντας το άκρως ελκυστικό.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 11:22 | Δημήτρης Γιάσσαρης

  Ο χρονικός περιορισμός των 21 ημερων για την δραστηριοποίηση των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής υπό ξένη σημαία συνιστά προστατευτισμό που αφενός αντίκειται στην ελεύθερη διακίνηση και δραστηριοποίηση, η οποία αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη του κοινοτικού δικαίου (laissez faire laissez passer), και αφετέρου δεν δύναται να επιφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη άμεσα και εμμεσα για την ελληνική οικονομία.
  Άμεσα δηλ. στοχευμένα βάσει των σχετικών νομοσχεδίων από την φορολόγηση δια της εγκατάστασης στην επικράτεια (ελληνική σημαία) και συνεπακόλουθα δια της ενίσχυσης του ταμείου των ελλήνων ναυτικών, αλλά και πρωτίστως έμμεσα από τα πολλαπλά οφέλη σε διάφορους τομείς της οικονομίας (τουρισμός, τρόφιμα, ξενοδοχεία, μέσα μεταφορών, καύσιμα, αναβάθμιση των υποδομών και των σχετικών εσόδων και τελων σε μαρίνες και λιμάνια) απο την αύξηση της δραστηριοτητας που θα επιφέρει η παραμονή και δραστηριοποίηση των υπο ξένη σημαία επαγγελματικών πλοίων αναψυχης με την άρση του χρονικού περιορισμού (cabotage). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί σταδιακά και το επιζητούμενο της μεγέθυνσης του ίδιου του κλάδου των συγκεκριμένω σκαφών και του άμεσου οικονομικού οφέλους για το κράτος από αυτό, με την μετατροπή των ελληνικών λιμένων σε λιμένενες παραμονής (μακροχρόνια) και όχι διέλευσης (βραχυχρόνια και εποχικά). Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στην Ελλάδα έναντι άλλων κρατών κοινοτικών (Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, Ισπανία) αλλά και μη (Τουρκία, Αλβανία, Κροατία) γεγονός που εναρμονίζεται -λόγω συνάφειας- και με την επιζητούμενη επιμήκυνση της τουριστικης σεζον στην χώρα πέρα των καλοκαιρινών μηνών.

  Επιπρόσθετα, η παροχή κινήτρων όπως το υπάρχον, των duty free καυσίμων για τα ίδια σκάφη υπό ελληνική σημαία, αλλά και άλλα, τέτοια φορολογικα κίνητρα μπορούν να οδηγήσουν μεγαλύτερο αριθμό ξένων σκαφών να υιοθετήσουν την ελληνική σημαία, ιδίως όταν η ήδη προγραμματισμένη – έστω δειλά- ανάπτυξη των διαφόρων μαρινών ανα την επικράτεια και η μετατροπή μέρους αυτων σε λιμάνια παραμονής και όχι μόνο διεύλευσης, στρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση.

  Είναι λοιπον πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι τα έμμεσα αρχικά, αλλά και άμεσα στην συνέχεια, οφέλη για την ελληνική οικονομία, θα είναι πολλαπλάσια με την απελευθέρωση του χρονικού περιορισμού (cabotage) για το λόγω ότι θα επιτραπούν οικονομίες κλίμακακας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να σταματήσει η δαιμονοποίηση και στοχοποίηση εν γένει του κλάδου των σκαφων αναψυχης στην Ελλάδα, γεγονός που πηγάζει από αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσει η χώρα να δρέψει τους καρπούς ενος πολύ επικερδούς κλάδου σε πολλαπλά επίπεδα για την ελληνική οικονομία (ΑΕΠ) αλλά και κοινωνια (ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υποδομών, μείωση της ανεργίας) στο σύνολό της.
  Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να είναι και η αρση του cabotage και στα Ε/Γ πλοία που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνίων της νησιωτικής χωρας και σύννομα πάντα με την κοινοτική νομοθεσία.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 11:09 | Λάζαρος Τσαφταρίδης

  α) Πρέπει επιτέλους να γίνει απεγκλωβισμός των χαρακτηρισμένων ιδιωτικής χρήσεως σκαφών αναψυχής από την κατηγορία νηολογίου και να αναγραφούν στα λεμβολόγια (ΒΕΜΣ) όπως προβλέπει ο υπάρχων νόμος. Αποκαθιστώντας την υπάρχουσα επι σειρά ετών αδικία με την επιβάρυνση τους αναίτια και την εξίσωση τους με επαγγελματικά σκάφη.
  Θυμίζουμε οτι τα ιδιωτικά αναψυχής δεν παράγουν έργο και ούτε προσφέρουν έσοδο με οποιοδήποτε τρόπο στους ιδιοκτήτες τους.

  β) Να σταματήσει η άδικη επί σειρά ετών χρέωση των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής από το Ναυτικό Επιμελητήριο που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. (με τη μεταγραφή τους σε ΒΕΜΣ παύει αυτομάτως)

  γ)Να ενεργοποιηθεί η διάταξη για τα ιστιοπλοϊκά ναυταθλητικά σκάφη.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 07:10 | Σωτήρης Κωνσταντάκης

  Δεν έχει συμπεριληφθεί ο ορισμός του «Εκμεταλλευτή» για την εφαρμογή του Άρθρο 8.
  Εναλλακτικά του «Εκμεταλλευτή» θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα του αρμόδιου Κεντρικού Πράκτορα του σκάφους ή άλλου αντίκλητου με ελληνικό ΑΦΜ για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του Σκάφους. Όμοια πρακτική ακολουθείται ήδη και σε άλλες χώρες τις ΕΕ π.χ. Γαλλία και Ιταλία.

 • 21 Ιανουαρίου 2022, 01:55 | Οδυσσέας Μίτσουλης

  Ως γενική τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου θα ήθελα να επισημάνω το εξής:
  Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον Ν. 4256/2014 κυρίως σε ότι αφορά τα σκάφη αναψυχής, τις βάρκες του ΓΚΛ 38 και τις εταιρικές μορφές ΝΕΠΑ και ΙΕΠΑ.
  Ως ιδιοκτήτης ημεροπλοίων θεωρώ ότι οι όποιες αλλαγές διατάξεων για τα ημερόπλοια είναι μικρής κλίμακας και μάλλον αρνητικές.
  Διαβάζοντας παράλληλα μέρος των σχολίων που έχουν υποβληθεί στη δημόσια διαβούλευση, δίνεται η εντύπωση ότι το yachting αποτελεί την αιχμή του θαλάσσιου τουρισμού μας. Παραδόξως όμως όλοι (σκάφη αναψυχής, βάρκες ΓΚΛ 38) επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν παράλληλα και ως ημερόπλοια (με ατομικά εισιτήρια, έστω και με τουριστικό γραφείο ως μεσάζοντα) και βέβαια υπό το δικό τους ευνοϊκότερο των ημεροπλοίων καθεστώς λειτουργίας, εισάγοντας ξεκάθαρα αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τα περήφανα παραδοσιακά μας καϊκια (κυρίως μικρής χωρητικότητας των 12-30 ατόμων), και οδηγώντας τα με μαθηματική ακρίβεια σε αφανισμό.
  Θεωρώ ότι όλα τα τουριστικά πλοία, (ημερόπλοια, σκάφη αναψυχής, βάρκες του ΓΚΛ 38 κτλ.) αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού, στοχεύοντας σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών.
  Το Υπουργείο καλείται με το νέο νόμο να προασπίσει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, πατάσσοντας κάθε έννοια αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών τουριστικών πλοίων, προστατεύοντας παράλληλα την ποικιλομορφία του τουριστικού μας προϊόντος και καθιστώντας το άκρως ελκυστικό.

 • 20 Ιανουαρίου 2022, 13:33 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (ΠΑΣΕΦΕΛ)

  Προτείνεται Οι «λάντζες μεταφοράς επιβατών» να ενταχθούν σε υποκατηγορία των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων με υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων τελών επιβατών στους Φορείς διαχείρισης λιμένων.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
  Με την εμπειρία 34 ετών στον θαλάσσιο τουρισμό και με πανεπιστημιακές γνώσεις στελεχώνουμε γραφεία σε Κάλυμνο και Λέρο, νησιά που δίνουν τεράστιο αγώνα επιβίωσης και ανταγωνισμού στο κλάδο του yachting έχοντας καταφέρει να κρατήσουν τα παραδοσιακά ναυπηγία στην Κάλυμνο ζωντανά και τις μαρίνες στην Λέρο σε πρώτη ζήτηση. Χαιρετίζουμε τα θετικά βήματα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την κατάργηση των αναχρονιστικών και «συνδικαλιστικών» διατάξεων που ο Πρωθυπουργός μας πρεσβεύει και δραστικά εφαρμόζει.
  Ωστόσο κανένας από τους νομοθέτες ΔΕΝ κατοικεί στα μικρότερα νησιά μας όπως Κάλυμνο και Λέρο , κανένας ΔΕΝ έχει σωστή πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και την δυναμική των νησιών μας . Όλοι οι νόμοι που έχουν σχέση με τον yachting θα πρέπει να εξετάζουν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες των διαφόρων διατάξεων και περιορισμών καθώς αυτό έχει άμεση σχέση με την επιβίωση των κατοίκων στα νησιά μας , στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας εδώ !
  Σίγουρα μεγάλοι προορισμοί και μαρίνες έχουν συγκεντρώσει τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που μπορούν να επηρεάζουν μία πολιτική αλλά το βέβαιο είναι ότι είναι θέμα χρόνου να ξενιτευτούν τα παιδιά μας και να πτωχεύσουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν για 2,3 η και 4 μήνες τον χρόνο !!
  Επιγραμματικά λοιπόν ζητάμε και ελπίζουμε :
  • ΟΧΙ στο άνοιγμα της αγοράς μονό για 21 μέρες !! Είναι αδύνατον να κάνουν πρόγραμμα οι πελάτες του κερδοφόρου αυτού κλάδου με αυτόν τον περιορισμό και θα υπάρχουν ελάχιστα θετικά αποτελέσματα.
  • ΟΧΙ στον περιορισμό μεγέθους και υλικού κατασκευής των σκαφών καθώς η άρση του cabotage και η ελεύθερη εμπορική δραστηριοποίηση ανεξαρτήτως σημαίας στην χώρα μας μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει ειδικά στα μικρότερα νησιά που υπάρχουν περιορισμοί στον ελλιμενισμό των σκαφών άνω των 50 μέτρων ! Αυτά τα σκάφη προτιμούν μόνο τους επώνυμους προορισμούς όπως την Μύκονο , Σαντορίνη ,Ρόδο και Κέρκυρα σε αντίθεση με τα μικρότερα ξύλινης και πολυεστερικής κατασκευής που αναζητούν νέους μικρότερους προορισμούς μακριά από τον συνωστισμό και ευκολότερες προσεγγίσεις .
  • ΝΑΙ στην επιβολή τέλους για τις επιβιβάσεις & αποβιβάσεις όλων των επαγγελματικών σκαφών με το δίκαιο τρίτων χωρών , ΝΑΙ στους ελέγχους και την έγκαιρη νομοθέτηση πριν την έναρξη της θερινής περιόδου ! Η χώρα μας δεν μπορεί να σχολιάζεται αρνητικά με την πιθανή εφαρμογή νόμων τελευταίας στιγμής καθώς συμφωνίες και προγράμματα διακοπών θα έχουν κλείσει. Δηλαδή : Οργάνωση ξεναγήσεων , επισκέψεων σε μουσεία , οργάνωση event , προμήθεια καυσίμων και τροφοδοσίας και ασφαλώς οι πτήσεις των πελατών σε περιφερειακά Ελληνικά αεροδρόμια .
  • Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης που ήδη έχει αφανίσει τα μικρότερα νησιά η 2μηνη τουλάχιστον διάρκειας άρση του cabotage θα φέρει την αύξηση των έμμεσων κρατικών εσόδων λόγω της ενίσχυσης που θα προκληθεί σε πλείστες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματικών κλάδων που δρουν υποστηρικτικά του επαγγελματικού yachting. Ειδικά στα νησιά μας επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων, ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, υπάρχουσες μαρίνες και τοπικά αεροδρόμια, επιχειρήσεις εστίασης χάρη στον αυξημένο αριθμό επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που θα δραστηριοποιηθούν θα μπορέσουν να ξανακερδίσουν ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς που χάθηκε στην Τουρκία καθώς τα σκάφη αυτά ΔΕΝ υπάρχουν στην Ελληνική αγορά και δεν ζημιώνουν την οικονομία μας .
  • ΝΑΙ στην αύξηση των άμεσων κρατικών εσόδων, κυρίως από την είσπραξη Φ.Π.Α. επί του ναύλου και του «Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, σύμφωνα με το Δίκαιο άλλης Χώρας» ένα ποσό που ζητούν να πληρώσουν οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές αυτών των σκαφών προκειμένου να ζήσουν την Ελληνική φιλοξενία και ασφάλεια , την Ευρωπαϊκή ποιότητα !
  Καπαδάκης Βασίλης
  (Msc. Hospitality Mgmt. FIU )
  Managing dir /KALYMNA YACHTING LTD
  Kalymnos & Leros islands

 • Τοποθετηση εδαφιου για αρθρο που δεν εχει προβλεφθει.

  Επί του ζητήματος της φορολόγησης των συναδέλφων μας
  ναυτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
  Επαναφέρουμε το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με τη
  φορολόγηση των συναδέλφων μας ναυτικών, που απασχολούνται σε
  ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
  Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι ουδεμία σχετική διάταξη
  περιλήφθηκε στο σχέδιο νόμου αναφορικά με τη φορολόγηση των
  ναυτικών που απασχολούνται σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, με
  αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το ζήτημα που έχει ανακύψει με την
  παραπάνω κατηγορία συναδέλφων μας.
  Αποτελεί πάγια θέση μας ότι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής
  ανήκουν στα πλοία της Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα ο
  ναυτικός που υπηρετεί (είτε ως Αξιωματικός, είτε ως κατώτερο
  πλήρωμα) σε αυτά παρέχει ναυτική εργασία, η οποία ουδόλως
  διαφέρει από την εργασία ενός ναυτικού που υπηρετεί στις λοιπές
  κατηγορίες πλοίων του εμπορικού ναυτικού.
  Συνεπώς, η τυχόν διαφορετική φορολογική μεταχείριση των
  ναυτικών που υπηρετούν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, σε σχέση με
  τους υπηρετούντες στα λοιπά πλοία της εμπορικής ναυτιλίας
  ναυτικούς, συνιστά αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση.
  Υπό τα ως άνω δεδομένα, οι ναυτικοί που υπηρετούν ως
  Αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής
  πρέπει να φορολογηθούν με βάση τις ειδικές κλίμακες φορολόγησης
  (15% επί του εισοδήματος για τους Αξιωματικούς και 10% επί του
  εισοδήματος για το κατώτερο πλήρωμα), που προβλέπονται στη
  διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν.4172/2013 και συνεπώς
  πρέπει να περιληφθεί σχετική διάταξη στο υπό κρίση νομοσχέδιο ή
  να κατατεθεί σχετική τροπολογία.

 • Γενικά επι του νομοσχεδίου

  Γενικά και με αφορμή του νομοσχεδίου σε φάση διαβούλευσης θα θέλαμε ως ΠΑΣΙΔΙ (ΠΑνελλήνιο Σωματείο ΙΔιοκτητών Ιστιοφόρων) να αναδείξουμε τα εξής ‘για τα οποία δεν γίνεται ειδική μνεία.
  Επιθυμούμε δε, την έστω και καθυστερημένα ένταξη τους στο νομοσχέδιο καθώς, θα ανακουφίσει χιλιάδες μικρο-ιδιοκτήτες ιστιοφόρων σκαφών που είναι εγκλωβισμένοι σε παρωχημένες διαδικασίες και νομοθετικούς λαβύρινθους περασμένων δεκαετιών.

  – Πρέπει επιτέλους να γίνει απεγκλωβισμός των χαρακτηρισμένων ιδιωτικής χρήσεως σκαφών αναψυχής από την κατηγορία νηολογίου και να αναγραφούν στα λεμβολόγια (ΒΕΜΣ) όπως προβλέπει ο υπάρχων νόμος. Αποκαθιστώντας την υπάρχουσα επι σειρά ετών αδικία με την επιβάρυνση τους αναίτια και την εξίσωση τους με επαγγελματικά σκάφη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σκάφη 11,99μ με σκάφη 12,01μ πληρώνουν δυσανάλογα περισσότερα. Θυμίζουμε οτι τα ιδιωτικά αναψυχής δεν παράγουν έργο και ούτε προσφέρουν έσοδο με οποιοδήποτε τρόπο στους ιδιοκτήτες τους.
  – Να σταματήσει η άδικη επί σειρά ετών χρέωση των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής από το Ναυτικό Επιμελητήριο που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. (με τη μεταγραφή τους σε ΒΕΜΣ παυει αυτομάτως)

  – ο ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις να υπολογίζεται για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, όπως και στην παράγραφο
  Άρθρο 7 αα, με σταδιακή απομείωση του (90% στην 15ετία) το οποίο αντιστοιχεί και στην πραγματική αξία του σκάφους με βάσει τις συνθήκες της αγοράς. (να απαλειφθεί απο παντού ο υπολογισμός με βάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία αλλά την αξία που εκτιμά ο ιδιοκτήτης (εμπεριέχει και συναισθηματική αξία ή αξία πρόσθετων εξαρτημάτων))

  – Να επανέλθει η διάταξη για ιστιοπλοϊκά ναυταθλητικά καθώς η προώθηση του ναυταθλητισμού και η υποστήριξη του κράτους στις συνοδές δραστηριότητες έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τη χώρα μας. Να προβλεφθεί ο ελλιμενισμός των ναυταθλητικών ιστιοφόρων στα αλιευτικά καταφύγια, εφόσον υπάρχει σύλλογος.

  – Θα επιθυμούσαμε να υπάρχει σαφής αποκλειστική αναφορά στα ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής και ειδικό αποκλειστικό νομοσχέδιο που θα εμπεριέχει όλες τις υποχρεώσεις φορολογικές και μή. Να ενσωματώνει σε ένα ενιαίο ξεκάθαρο σύγχρονο νομοσχέδιο χωρίς παραπομπές και νομοθετικές διατάξεις, όλα αυτά που αφορούν τη σχέση των ιστιοφόρων σκαφών με το κράτος και τις υπηρεσίες του.

  Δυστυχώς η παρούσα κατάσταση, εκτός του υπερβολικού και αναίτιου φόρτου που προκαλεί στις δημόσιες υπηρεσίες (εφορίες, λιμεναρχεία κλπ) παραπέμπει σε ένα θολό τοπίο που κυριαρχούν οι στρεβλώσεις και οι μεθοδεύσεις για ιδιοτελή συμφέροντα.

  Οι προτάσεις μας επι της διαβούλευσης και γενικά επι των νόμων που διέπουν τα σκάφη αναψυχής, είναι αποτέλεσμα διαρκούς και επι της διαβούλευσης συζήτησης με τα μέλη του σωματείου.

  Το ΠΑΣΙΔΙ συζητώντας ενεργά και εποικοδομητικά με τα μέλη του, ενημερώνεται και γνωρίζει ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος των σκαφών και ειδικά ιστιοφόρων στην Ελλάδα.
  Παράλληλα αφουγκράζεται τις απόψεις φίλων ιστιοπλόων απ όλο τον κόσμο, που επιλέγουν για τις διακοπές τους τη χώρα μας και μπορεί να μεταφέρει δοκιμασμένες πρακτικές παρόμοιων χωρών.
  Είναι σε θέση να καταθέσει προτάσεις που είναι σύγχρονες, ρεαλιστικές, ικανοποιούν το αίσθημα περι δικαίου των χιλιάδων ιδιοκτητών σκαφών και δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Σκοπός της δημιουργικής μας συνεισφοράς είναι η προώθηση του ιστιοφόρου ως μέσο αναψυχής και ως ένα εργαλείο ανάπτυξης του τόπου μας, του τουρισμού και της οικολογικής επαφής με τη θάλασσα.

  Γίνεται σχολιασμός και επι των συγκεκριμένων άρθρων στις αντίστοιχες ενότητες/άρθρα.

  Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαβούλευση.

 • 18 Ιανουαρίου 2022, 10:37 | αντωνιαδης β.

  Τα επαγγελματικα σκαφη μετα απο καποια χρονια χρησης μεταπωλουνται ωστε με τα κεφαλαια αυτα να γινει η προμηθεια νεων σκαφων. Την μεταπωληση δυσχεραινει η παραμονη του σκαφους στα νηολογια που επιφερει δυσβασταχτη ταλαιπωρια στον νεο ιδιοκτητη και ως εκ τουτου τα σκαφη εγγεγραμενα στο νηολογιο εχουν αναταγωνιστικο μειονεκτημα.
  αρα η προβλεψη για μεταγραφη των σκαφων στα ΒΕΜΣ ειναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 22:27 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά ενός ιστιοφόρου σκάφους μέχρι 12 μέτρα από νηολογιο σε λεμβολογιο.
  Να υπολογίζεται στις μεταβολες ενος σκάφους καθώς και οποιοσδήποτε φόρος σε ιδιωτικα λαμβάνοντας υπόψην την παλαιότητα .

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 21:10 | Θεόδωρος Παπαδόπουλος

  Απόλυτο διαχωρισμό των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής από τα επαγγελματικά σκάφη. Αναλογικότητα ανάλογα με το μήκος ανά μέτρο, στα οποιαδήποτε τέλη φόρους κλπ. Αναλογικότητα χωρίς κατηγορίες πάνω από 7μέτρα ή κάτω από 12 ή πάνω από 12. Δεν είναι πλούσιος όποιος κατέχει σκάφος 12,20 μέτρων και φτωχός αυτός που κατέχει σκάφος 11,90 μέτρων.
  Θα ήταν δικαιότερο η αναλογικότητα ανά ένα μέτρο. Όλα τα ιδιωτικά σκάφη σε μια κατηγορία. Αφού στις ίδιες ανοιχτές θάλασσες έχει το δικαίωμα να πλεύση ένα σκάφος 10,30 μέτρων με ένα 12,20 μέτρων δεν πρέπει να είναι το ίδιο αξιόπλοα και να έχουν τον ίδιο εξοπλισμό ασφαλείας; Γιατί να βρίσκονται σε διαφορετικά βιβλία, Νηολόγησης ή ΒΕΜΣ;

 • 17 Ιανουαρίου 2022, 14:58 | Νικόλαος Μπούγος

  Ορισμοί:
  1. Σύμβαση Ολικής Ναύλωσης: Γιατί περιορίζει την δυνατότητα ενσωμάτωσης στην ναύλωση των παρεπόμενων υπηρεσιών όπως παροχή υπηρεσιών κατάδυσης, σκι, SUP, κλπ.
  2. Επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο: περιορισμός ατόμων μέχρι 49? Διευκρίνιση
  3. Σύμβαση ολικής Ναύλωσης:παραχώρηση χρήσης εν όλω.Επανεξέταση (σχόλια συναδέλφων)
  Άρθρο 3:
  &2.Για να καταχωριστεί στο e- Μητρώο κλίνες επιβατών? Αν φουσκωτό >7 μέτρων ? Διευκρίνιση
  &4.ε.α απαγόρευση ναύλωσης σε υπαλλήλους , συγγενείς β’ βαθμού, συμβιούντες. Εξαιρετικά αυστηρό μέτρο.
  Άρθρο 4:
  Υποχρεωτικές ημέρες ναύλωσης. Πρόβλεψη για τις περιπτώσεις Force Majeure, όπως πανδημίες (COVID – lock down).
  &3. Μεταφορά υποχρέωσης ημερών ναύλωσης σην νέα πλοιοκτησία. Αν ευθύνη της προηγούμενης πλοιοκτησίας να μην ανακαλείται η άδεια του επαγγελματικού σκάφους αλλά πρόβλεψη κυρώσεων στην προηγούμενη πλοιοκτησία είτε ως φυσικό είτε ως νομικό πρόσωπο.
  Κεφ. 4.
  Άρθρο 12.
  Στο e-ναυλοσύμφωνο θα μπορούσαν να γινουν validate ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους για το απόπλου εκ των προτέρων και για ισχύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με ένα QR code ο ναυλωτής σε έλεγχο θα μπορούσε να παρουσιάζει στο smartphone ή tablet την σύμβαση χωρίς εκτυπώσεις.
  Άρθρο 14
  &1.αα Στην εφαρμογή του e-ναυλοσύμφωνου θα μπορούσαν να γινουν validate ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα του σκάφους για το απόπλου εκ των προτέρων και για ισχύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην αρχή της περιόδου ναύλωσης. Αποσυμφόρηση των κατά τόπους λιμεναρχείων και πλήρης ψηφιακή εφαρμογή του απόπλου.
  Ψηφιακή υποβολή δήλωσης κατάπλου. ποιός την δηλώνει? Ο ναυλωτής? ο πλοιοκτήτης ή ο εκναυλωτής? ποιο το όφελος? αν αναγκαίο θα πρέπει να γίνεται ψηφακά (άμεση αναχώρηση ναυλωτών, καιρικές συνθήκες, κλπ)

 • 16 Ιανουαρίου 2022, 19:26 | DHMHTRHS

  Διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής .
  Αρθρο20: Διοικητικές κυρώσεις όχι όλα τα έγγραφα στο σκάφος
  Αρθρο 72 παρ.1α : εφόσον δίνεται βεβαίωση ακινησίας πρέπει να εξαιρούνται τα τέλη πρόσορμωσης από μηνιαία λιμενικά τέλη. Επίσης η ετήσια φορολογία πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα
  Άρθρο 72 παρ1α και 2β :
  Υπερβολικά και μεγάλα πρόστιμα. Να μειωθούν τουλάχιστον στο 1/3 από τα αναφερόμενα.
  Άρθρο 72: Γενικά
  1.- Να γίνει απεγκλωβισμός των χαρακτηρισμένων ιδιωτικής χρήσεως σκαφών αναψυχής από την κατηγορία νηολογίου και να αναγραφούν στα λεμβολόγια όπως προβλέπει ο υπάρχων νόμος. Αποκαθιστώντας την υπάρχουσα σειρά ετών αδικία.
  2.- Να σταματήσει η άδικη επί σειρά ετών χρέωση των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής από το Ναυτικό Επιμελητήριο που δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
  3.- Να δίδεται άδεια απόπλου για καρνάγιο για ολιγόωρο πλού χωρίς άρση ακινησίας.
  4.- Να υπάρχει πρόβλεψη για άμεσο απόπλου χωρίς διαδικασίες άρσης ακινησίας σε περιπτώσεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πυρκαιάς ,διαρροής κλπ.
  5.- Αρθρο 7β : Να καταργηθεί ως μη αντικειμενικό.
  6.- Να επανέλθει η διάταξη για ιστιοπλοϊκά ναυταθλητικά .
  7.-Αρθρο 64 : Να καταργηθεί για να υπάρχει επαγγελματική ευελιξία. Η ΝΕΠΑ να μπορεί να γίνεται μονοπρόσωπη και να μετατρέπεται από ΑΕ σε ΝΕΠΑ και αντίστροφα.
  8,- Στην παράγραφο 1 να προστεθούν ιδιωτικά ναυταθ

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 22:20 | Νίκος Σύμπουρας

  Το Yachting είναι για την Ελλάδα προνομιακός τομέας του τουριστικού μας προϊόντος αφού αποτελεί αναβαθμισμένο από πλευράς εσόδων και κερδοφορίας είδος τουρισμού, αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιλογή στη Μεσόγειο, ενώ προσελκύει υψηλού εισοδηματικού προφίλ επισκέπτες με σημαντική εισφορά στην οικονομία των περιοχών που επισκέπτονται. Το κόστος όμως ναύλωσης τουριστικών πλοίων – πέραν των άλλων προβλημάτων ανταγωνιστικότητας (πχ υψηλό συγκριτικό κόστος Μαρίνων) -, επιβαρύνεται και από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24%. Το ποσοστό αυτό είναι άδικο και υπερβολικό: όλες οι σημαντικές ανταγωνιστικές αγορές (Τουρκία, Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Γαλλία κα) έχουν ΦΠΑ από 0% έως μέγιστο 13%. Αλλά και αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες στην Ελλάδα (τουρισμός – διαμονή, μεταφορές) έχουν ΦΠΑ 13% και επομένως είναι ακατανόητη η εφαρμογή του ΦΠΑ 24% στο Yachting. Θα πρέπει λοιπόν για λόγους ανταγωνιστικότητας στον σημαντικό αυτό τομέα του τουριστικού μας προϊόντος, να θεσμοθετηθεί άμεσα ενιαίο επίπεδο ΦΠΑ 13%.

 • 15 Ιανουαρίου 2022, 15:47 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΑΤΟΣ

  Τα ναυταθλητικά ιστιοφόρα σκάφη ανοιχτής θάλασσας είναι μια κατηγορία σκαφών τα οποία έχουν ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης προδιαγραφών και εξοπλισμού, εξυπηρετούν την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού στην κατηγορία της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας και για τον σκοπό αυτό έχουν την στήριξη της πολιτείας, αν και όχι όση θα έπρεπε. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ιστιοφόρων σκαφών αναψυχής σε ναυταθλητικά είναι ήδη δεδομένα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά δεν φαίνεται να λαμβάνεται επαρκώς υπ’ όψιν, ότι κάποια από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών. Η ανάγκη ενοικίασης ιστιοφόρων σκαφών ανοιχτής θάλασσας για προπονήσεις και για αγώνες είναι δεδομένη διεθνώς και αν ανατρέξει κάποιος στα κείμενα της διεθνούς ομοσπονδίας (World Sailing) για την κατηγορία αυτή (1), καθώς και σε πολλές ιστοσελίδες μεγάλων αγώνων (2), θα διαπιστώσει την καταγεγραμμένη αναγκαιότητα για αγωνιστική χρήση ιστιοφόρων σκαφών, μη ιδιόκτητων. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ξεκαθαριστεί με σαφήνεια, ότι οι προβλέψεις που ισχύουν για τα ναυταθλητικά ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής ανοιχτής θάλασσας, με τα όποια κριτήρια χαρακτηρισμού προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρέπει και θα ισχύουν και για τα επαγγελματικά σκάφη της κατηγορίας αυτής.
  (1) https://www.sailing.org/news/88920.php#.YeLJ31mgdEY :
  «Equipment
  For qualification events, World Sailing will approve a list of one-design boats that are already regionally available and can be accessed as a charter boat. Boats will be equalised to ensure fair competition.»
  (2) https://aegean600.com/charter/

 • Μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν να ταξιδεύουν τα μικρά πλοία αναψυχής, πέραν των υπολοίπων κανόνων ασφαλείας, θα πρέπει να αξιοποιούν την νέα τεχνολογία. Θα πρότεινα να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση θερμικής κάμερας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Με αυτόν τον τρόπο η ορατότητα του χειριστή πολλαπλασιάζεται ιδιαίτερα σε χαμηλό φωτισμό (Νύχτα) και αποτρέπονται τα ατυχήματα. Πρωτίστως προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή αλλά και επιπροσθέτως αποφεύγονται υλικές ζημιές.

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 10:56 | Τάκης Χαριτος

  Κύριε Υπουργέ θα προσφέρετε μεγάλη υπηρεσία στον τόπο αν τολμήσετε να καταργήσετε την αυτοεξυπηρετουμενη γραφειοκρατία του υπουργείου σας κατά το παράδειγμα προκάτοχου σας που απλά κατήργησε την «άδεια αλιείας» .

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 07:51 | κ. ΓΚΙΟΚΑΣ

  1. Ποια θα είναι η μορφή του e-ναυλοσύμφωνου? Η γνωστή μορφή(θυρίδες) η με νέους όρους, γιατί δεν μπορεί να γίνει ορθή διαβούλευση με όρους άγνωστους. Το ίδιο για την μορφή του e-permission για ιδιόχρηση. 2. Να εξαφανιστεί ο όρος «σκάφος». Στον ΚΔΝΔ και ΚΙΝΔ δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Να μην χρησιμοποιείται η ναυτική αργκό σε νομοσχέδια.

 • 13 Ιανουαρίου 2022, 00:04 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας μικρών σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
  Δεν είναι αναγκαία η μετάβαση για βεβαίωση στα κατα τόπους Λιμεναρχεία για τον λόγο οτι έχουν προβλεφθεί υπερβολικά πρόστιμα εάν το σκάφος μετακινηθεί.
  Δεν χρειάζεται στην ηλεκτρονική διαδικασία να προσθέτουμε και γραφιοκρατία χάνει τον σκοπό και την χρησιμότητα της.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 14:01 | Αλέξανδρος

  Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση.

  Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του yachting που δεν είναι άλλο από τον ελλιμενισμο και την αγκυροβολια.

  1. Ελλιμενισμος
  Α. Πρέπει με κάποιο τρόπο το υπουργείο να δώσει στους διαχειριστές μαρινων να καταλάβουν ότι διαχειριζονται δημόσια περιουσία, και εξηγώ. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται στους διαχειριστές να μην δέχονται στις μαρίνες επαγγελματικα σκαφη και εν ολίγοις να τα εξισώνουν με τα ιδιωτικά ως προς το πιο θα επιλέξουν για να του δώσουν θέση. Τα επαγγελματικα σκαφη προσδίδουν μεγαλύτερα οφέλη στη τοπική αγορά και κοινωνία με θέσης εργασίας, τζίρου κλπ.
  Θεωρώ ότι κάθε φορά που ένας διαχειριστής μαρίνας αρνείται θέση ελλιμενισμού σε επαγγελματικό σκάφος λόγω,<> πρέπει να υποχρεούται να αποδείξει εγγράφως του λόγω του αληθές.

  Β. Οι χρεώσεις ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών θα πρέπει σε επίπεδο περιφέρειας να έχουν μια λογική συνάφεια.
  Παρατηρείται το εξής.
  Επαγγελματικα σκαφη τα οποία ελλιμενιζονται σε ορφανά κρατικά λιμάνια ή καταπατημενα αλιευτικα καταφύγια και δεν πληρώνουν ελλιμενισμο να ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε επαγγελματικά σκάφη που ελλιμενιζονται σε μαρίνες.
  Επίσης παρατηρείτε εντός μαρίνας διαφορετικη τιμολογιακή πολιτική από τους διαχειριστές μαρίνας προς τους ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα την περαιτέρω καλλιέργεια αθέμιτου ανταγωνισμου.

  Συνεπώς το υπουργείο θα μπορούσε να ορίσει ένα πλαφόν για ελάχιστο ετήσιο κόστος ελλιμενισμού σε σχέση με το μέγεθος του σκάφους και στη συνέχεια να το εισπράττει από τους ιδιοκτήτες σκαφών που δεν πληρώνουν ελλιμενισμο υπό μορφή τέλους.
  Επίσης με τη χρήση του πλαφόν θα πρέπει να υποχρεώσει σε συμμόρφωση ως προς τις χρεώσεις τους διαχειριστές μαρινων.

  Δεν δύναται εν κατακλείδι να υπάρχει ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική σε αυτόν τον τομέα διότι αφενός δεν μπορει οποιαδήποτε να φτιάξει μια μαρίνα ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός και αφετέρου δεν είναι λογικό να υπάρχει τιμολογιακή πολιτική στην πλάτη τον επαγγελματιών του θαλάσσιου τουρισμού διότι δεν έχουν πολλές επιλογές ελλιμενισμού ανά περιοχή.

  2.Αγκυροβολια
  Παρατηρούμε ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη συμπεριφορά αγκυροβολιας σε σημεία ενδιαφέροντος.

  Αφενός από τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και αφετέρου από τα ημεροπλοιο αλλά και τις βάρκες.
  Εννοείται ότι οι παρωχημένες διατάξεις για την απόσταση από τη στεριά κλπ δεν ισχύουν στην πράξη και καλώς δεν ισχύουν γιατί αν ίσχυαν δεν θα υπήρχε γιωτινκ. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει ένας κανονισμός που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος και την αγκυροβολια πχ με προσθήκη ρεμετζων και χρέωση όπως σε κάθε σοβαρη χώρα της μεσογείου. Η ανεξέλεγκτη αγκυροβολια και η άνευ προγράμματος έλευση ημεροπλοιων μόνο κακό κάνει στην ποιότητα του προϊόντος και σαφώς ενέχει πολλούς κινδύνους ατυχήματος.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 12:09 | Αγγέλα Ταβιανάτου

  παρακαλώ διατηρείστε παντού την λέξη πλοίο και όχι σκάφος

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 12:58 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  Τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους να μην προσμετρώνται στον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 11:45 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Άμεση κατάργηση του φόρου χωρητικότητας για τα ιδιωτικά σκάφη αφου αποτελεί φόρο που προκύπτει από την επαγγελματική χρήση των σκαφών, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ιδιωτικά τα οποία δεν παράγουν κέρδος κατά την χρήση τους.
  2. Κατάργηση του ΤΕΠΑΗ ως προεκλογική δέσμευση του κόμματος της σημερινής κυβέρνησης. Άλλωστε ο φόρος αυτός ως ανταποδοτικός δεν τεκμηριώνεται από την χρήση των σκαφών, αφού ως γνωστόν η χρήση των λιμένων σε όλη την επικράτεια δεν παρέχεται πλέον δωρεάν αλλά πληρώνεται από τα σκάφη ανά διανυκτέρευση.
  3. Δυνατότητα για τα μικρά ιδιωτικά σκάφη <12,0μ διαγραφής από τα Νηολόγια και εγγραφής τους στα ΒΕΜΣ με εύκολες και απλές διαδικασίες για άρση της αδικίας που υφίσταται μεταξύ νέων σκαφών μεγάλης αξίας τα οποία δύνται να εγγράφονται στα ΒΕΜΣ ενώ παλαιά μικρής αξίας να παραμένουν στα υψηλού κόστους διαχείρησης Νηολόγια.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 10:55 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  Εάν ένα σκάφος δεν είναι αναγνωρισμένο στην χώρα του ως επαγγελματικό διότι αυτό δεν προβλέπεται τι γίνεται;
  Σύμφωνα με τον νέο ορισμό και την παράγραφο 2γ του άρθρου 2 περί του e- μητρώου ( γ. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής των υποπερ. αβ΄ και αγ΄της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειμένου για την εκμετάλλευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 και)
  θα πρέπει να είναι ήδη αναγνωρισμένο ως επαγγελματικό από την χώρα του για να εγγραφεί στο 3-μητρώο.
  Πρέπει να διαγραφεί η λέξη επαγγελματικά στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2. διαφορετικά εκατοντάδες κοινοτικά σκάφη που δεν προβλέπεται στην χώρα τους η επαγγελματική αναγνώριση να τους ανακληθεί η επαγγελματική άδεια

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 10:16 | Παύλος Παπαδημητρίου

  Για κάποιο λόγο απουσιάζει ο ορισμός του «μικρού σκάφους» που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4256/2014, το οποίο και εντάσσεται στις καταργούμενες διατάξεις με βάση το υπό διαβούλευση Σ/Ν.

  Το άρθρο 1 παρ. 1 περ. στ’ του ν. 4256/2014 ορίζει ως «μικρό σκάφος», «κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο.

  Σε διάσπαρτες διατάξεις του Σ/Ν γίνεται λόγος για «μικρά σκάφη» (βλ. π.χ. άρθρο 72), επομένως είναι απαραίτητο να τεθεί ο σχετικός ορισμός.

 • 12 Ιανουαρίου 2022, 01:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

  Θα συμφωνήσω με το σχόλιο του κ. Μάγγου Αντώνη.

  «Απουσιάζει κάποια πρόβλεψη για την δυνατότητα μεταφοράς ιδιωτικών σκαφών κάτω των 12 μέτρων, από τα νηολόγια στα ΒΕΜΣ. Αυτό δημιουργεί μικρά σκάφη 2 (φορολογικών) ταχυτήτων: όσα, αν και είναι κάτω των 12 μέτρων, ήταν εγγεγραμμένα από παλιά στο νηολόγιο, που επιβαρύνονται με φόρο πλοίου, συνδρομές στο Ναυτικό Επιμελητήριο, κλπ, και τα υπόλοιπα προνομιούχα που συνήθως είναι πιο καινούργια, κι εγγράφησαν στα ΒΕΜΣ.»

  Ως ιδιοκτήτης ιδιωτικού ιστιοπλοικου κάτω των 12 μέτρων, πρώην επαγγελματικού που αποχαρακτηρίστηκε αλλά αναγκαστικά παρέμεινε σε νηολόγιο, συμφωνώ ότι είναι αυτονόητο πως θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς από τα νηολόγια στα ΒΕΜΣ, για τους λόγους που αναφέρονται από τον κ. Μάγγο.
  Τονίζω ότι το σκάφος είναι ιδιωτικό και όχι επαγγελματικό, υποχρεωτικά σε νηολόγιο και δεν παρέχει κανένα εισόδημα, για να βρίσκεται εγγεγραμμένο σε αυτό με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

  Το συγκεκριμένο ζήτημα, σας διαβεβαιώνω απασχολεί όλους τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, που αγόρασαν μεταχειρισμένο σκάφος από επαγγελματίες στην Ελλάδα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (πληρωμή ΦΠΑ, αποχαρακτηρισμός, νηογνώμονες κτλ).

  Παρακαλώ να συμπεριλάβετε σχετική διάταξη, που να παρέχει δυνατότητα διαγραφής ιδιωτικών σκαφών κάτω από 12 μέτρα, από νηολόγια και μεταφοράς τους στα ΒΕΜΣ.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 18:18 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Απουσιάζει κάποια πρόβλεψη για την δυνατότητα μεταφοράς ιδιωτικών σκαφών κάτω των 12 μέτρων, από τα νηολόγια στα ΒΕΜΣ.

  Αυτό δημιουργεί μικρά σκάφη 2 (φορολογικών) ταχυτήτων: όσα, αν και είναι κάτω των 12 μέτρων, ήταν εγγεγραμμένα από παλιά στο νηολόγιο, που επιβαρύνονται με φόρο πλοίου, συνδρομές στο Ναυτικό Επιμελητήριο, κλπ, και τα υπόλοιπα προνομιούχα που συνήθως είναι πιο καινούργια, κι εγγράφησαν στα ΒΕΜΣ.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 13:50 | Μασουράκης Νικόλαος

  Ένα άλλο ανταγωνιστικό νηολόγιο είναι αυτό της Μάλτας. Κάποιος που ενδιαφέρεται να νηολογήσει είτε πλοίο είτε σκάφος αναψυχής, μέσα σε 3 «κλίκς» μπορεί να βρεί όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο για μεγαλύτερη ευκολία και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

  Παρακάτω επισυνάπτεται ο σύνδεσμος:

  https://www.transport.gov.mt/landing_registration.asp?pageid=2011

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 13:41 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  ιζ. «Ολική ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εν όλω.
  Να οριστεί επακριβώς τι σημαίνει ολική ναύλωση. Ο όρος εν όλω, δεν σημαίνει τίποτα. Για παράδειγμα, επικοινωνεί με εμάς ένας πελάτης, και δηλώνει ότι θα είναι συνολικά 8 άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ναύλος πληρώνεται από μια τσέπη. Τις περισσότερες φορές το ποσό το πληρώνουν ο καθένας χωριστά, άλλοτε είναι 4 ζευγάρια και πληρώνουν στα 4, κι άλλοτε 2 οικογένειες με παιδιά και πληρώνουν μισά μισά. Εμείς αδυνατούμε να κόψουμε 8, 4 ή 2 αποδείξεις, για να μην θεωρηθεί μερική ναύλωση. Εντελώς παράλογο. Και συνεχίζεται με τον νέο νόμο. Σε όλες τις χώρες, υπάρχει το cabin charter, μόνο στην Ελλάδα απαγορεύεται, και χάνουμε ένα τεράστιο κομμάτι θαλάσσιου τουρισμού. Κακώς απαγορεύεται η μερική ναύλωση. Ευτυχώς στο νομοσχέδιο επετράπη επιτέλους η χρηματοδοτική μίσθωση στην εκμετάλλευση σκαφών, πράγμα που κακώς απαγορευόταν μέχρι σήμερα, πάλι παράλογα.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 13:37 | ΜΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  κβ.«Κυβερνήτης»:
  κβα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο μισθωτός ή αυτοπασχολούμενοςή ο επιβάτης ή ο πλοιοκτήτηςή ο εφοπλιστής, που κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησήτου, σύμφωνα με τηναπόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20,
  κββ. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωποπου κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησή του, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20

  Κάτι είναι λάθος, η περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20 δεν υφίσταται

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 19:22 | Χρήστος Καλιπτσίδης

  Αρχικά να πω ότι τα σχόλια μου ΔΕΝ έχουν αρνητικό χαρακτήρα αλλά επιθυμώ να εισφέρω με τη γνώση και την εμπειρία μου στην ανάπτυξη του yachting στην Ελλάδα.

  Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι αν και εμφανίζεται ως νέο – ελάχιστες είναι οι καινοτομίες που εισάγει. Μοιάζει σαν ένα παζλ από παλιούς νόμους και διάφορα. …

  Σημαντική διαφορά είναι ότι αφορά τα πλοία με ξένη σημαία , όμως αυτά αφορούν ελάχιστα τους Έλληνες.

  Σημαντικά σημεία.

  1. Hμερόπλοια : Θα πρέπει ΟΛΑ τα επαγγελματικά να μπορούν να χαρακτηρίσουν ημερόπλοια. , ανεξερέτος πρωτοκόλλου και μεγέθους. Ύπαρχει μεγάλος αριθμός ΕΣΑ (επαγγελματικών σκαφών αναψυχής) που δραστηριοποιούνται στις ημερήσιες κρουαζιέρες.

  2. Τα ΕΣΑ να «ανεβάζουν» όλα τους τα επικαιροποιημένα έγγραφα στο e-μητρώο – e-navlosimfono , με αυτό το τρόπο οι αρχές θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να ελέγχουν και να διασταυρώνουν στοιχεία. Τεράστια αποφυγή γραφειοκρατίας, εκτυπώσεων .

  3. Πρέπει να παραληφθεί η έννοια του απόπλου, από τη στιγμή που θα «ανεβαίνει» το ναυλοσύμφωνο και η λίστα επιβατών στο e-navlosimfono ΔΕΝ έχει νόημα να πάει ο κυβερνήτης στο οικείο λιμεναρχείο. Η μια ενέργεια αναιρεί την άλλη . Φυσικά αυτονήτο ότι δεν θα πρέπει έπειτα να γίνεται εκ νέου «ανεβασμα» των ναυλοσυμφώνων στο αρχείο συμφωνητικών της ΑΑΔΕ.

  4. Το passenger list να μπορεί να επικαιροποιείτε online. Ετσι να μπορεί να επικαιροποιείτε η λίστα επιβατών … και να παραληφθεί ο συντεέστης του 50% . Επίσης θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποιος είναι επιβάτης και ποίος επισκέπτης .

  5. Η αναφορά σε ενχαρτο ναυλοσύμφωνο είναι κατά τη γνώμη μου άκυρη , επειδηξη του σχετικού link ή QR είναι αρκετή – αφού έτσι και αλλιώς θα έχουν πρόσβαση οι αρχές.

  6. ΦΠΑ , το Yachting είναι το μοναδικό μεταφορικό και τουριστικό προϊόν της χώρας με ΦΠΑ 24% , ισχύει το παράδοξο , οι τουρίστες να ταξιδεύουν προς τη χώρα με 0 ΦΠΑ , να κοιμούνται στο ξενοδοχείο με 13% να μισθώνουν ΤΑΞΙ με 13% και όταν είναι να κοιμηθούν ή να ταξιοδέψουν με σκάφος αυτό να είναι 24% και να υπάρχουν πολλές προυποθέσες για απαλλαγή …. Ένα ενναίο συντελεστή ΦΠΑ 13% είναι αρκετό !

  7. ΔΕΝ γίνεται ξεκάθαρο τι θα γίνει με το ΕΕΠΣΕΠΑ και πώς θα γίνεται οι εγγραφές (Πρέπει να είναι ηλεκτρονικό ) χωρίς φυσική παρουσία .

  8. Με ηλεκτρονικό ΕΕΠΣΕΠΑ να είναι ΑΥΤΟΜΑΤΗ η βεβαίωση ΑΡΓΙΑΣ .

  9. Τα στοιχεία της λίστας επιβατών περιγράφονται σαφώς στο ΠΔ. 23/1999 , περιττά προσωπικά δεδομένα οδηγουν σε παραβίαση τους και προστρυβές με επιβάτες (τηλέφωνα , ηλίκία , ή αριθμους διαβατηριών κλπ)
  τα οποία διακινουνται και κοινοποιούται σε πρόσωπα αναρμόδια σχετικά με το GDPR.

  10 . Να συμπεριληφθουν οι διευκρινήσεις της Αριθ. Πρωτ.: 3133.1-3/ 18868 /2018 του ΥΠΕΝ

  11. Να διεκρινισθεί ότί επί του πλοιου δύναται όταν είναι ενλιμενισμένο να επιβαίνουν «επισκέπτες¨οι οποίοι δεν είναι επιβάτες και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα επιβατών.

  12. Δυνατότητα μονοπρόσωπης ΝΕΠΑ

  13. Δυνατότητα μονομελους ΔΣ ,και όχι υποχρεωτικο 3μελές .

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 12:21 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΙΜΠΗΣ

  ιζ. «Ολική ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εν όλω. Ο ορισμός είναι παρωχημένος, τα σκάφη ενοικιάζονται έν όλω. Όταν 3-4 ζευγάρια ενοικιάσουν ένα σκάφος και θέλουν ξεχωριστές αποδείξεις για την εφορία δεν το ενοικιάζουν έν όλω. Ή όταν ένας πράκτορας ενοικιάζει το σκάφος και μετά ενοικιάζει τις καμπίνες του σκάφους σε πελάτες δεν το ενοικιάζει εν όλω; Πρέπει να διαγραφεί η λέξη ολική απ’ όλο τον νόμο και να διαγραφεί η ιζ. η παράγραφος 4α του άρθρου 3 που απαγορεύει την μερική ναύλωση.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 01:51 | Μασουράκης Νικόλαος

  Τώρα που η Βρετανία έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιας που τα περισσότερα σκάφη αναψυχής έχουν την «κόκκινη σημαία» (γνωστή υπό τον όρο Red Ensign) θα ήταν ιδεατό να παίρναμε όλα αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της σημαίας και να τα κόβαμε- ραβαμε για την Ελληνική. Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τους συνδέσμους με την σχετική νομοθεσία. Η οποία βέβαια θα ήθελα να τονίσω πως είναι απλούστατη και κατανοητή.

  https://www.gov.uk/government/publications/small-craft-codes

  https://www.gov.uk/government/publications/mgn-280-small-vessels-in-commercial-use-for-sport

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 00:40 | Μασουράκης Νικολαος

  Για την ανάπτυξη και ανάδειξη του αθλήματος της ιστιοπλοιας, όπως επίσης την ανανέωση του στόλου με νέα σκάφη, θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε την κατηγορία για τα ναυταθλητικα σκάφη. Βεβαίως με τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην καταχραστεί ο όρος Ναυταθλητικό ιστιοπλοϊκό σκάφος

 • 7 Ιανουαρίου 2022, 19:18 | ΤΖΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

  Με το υπο διαβουλευση Νομοσχεδιο το οποιο αναμενοταν επι σειρα ετων προκειμενου να γινει αναπτυξη του yachting στην Ελλαδα αλλα και διοτι θα επρεπε να εναρμονιστει η Ελλαδα με την Κοινοτικη Νομοθεσια που αναφερει ελευθερες θαλλασιες μεταφορες, είναι πολλα βήματα μπροστα. Υπάρχει όμως στο άρθρο 8 ο χρονικός περιορισμός των 21 ημερών που θα πρεπει να απαλειφθει τελειως. Δεν υπάρχουν όρια παραμονής, δεν υπάρχουν όρια «εκμετάλευσης» του πιο κερδοφορου τομεα τουρισμού αλλά και της αναπτυξης του.
  Ακυρωση λοιπον του χρονικου οριου παραμονής των ξενων επαγγελματικών σκαφων στην Ελλάδα, θελουμε να δημιουργησουμε θεσεις εργασίας στους ναυτικους μας με την μονιμη παραμονή τους στην Χωρα μας αλλά και αυξηση του κυκλου εργασιων στα Ναυπηγεια μας και στους επαγγελματιες που εργαζονταιθ σε αυτα.
  Η Κυβερνηση εχει μονο θετικο προσημο απο την εισπραξη αμεσου φπα στα ναυλοσυμφωνα αλλα και εμεσου απο το τις υπηρεσιες.
  Η Περιφερεια έχει υποστει πληγμα τα τελευταια ετη απο τις ελληνοτουρκικες σχεσεις και τον covid, ειναι καιρος να αυξησουν τον κυκλο εργασιων τους.